Žmonių nuomonė: išpuolius prieš valstybę atremti įmanoma
Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ma­no, kad tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos pa­jė­gios at­rem­ti pir­mus iš­puo­lius prieš vals­ty­bę, o fi­nan­sa­vi­mas tu­rė­tų bū­ti di­di­na­mas tiek kraš­to ap­sau­gai, tiek vi­daus sau­gu­mą už­ti­kri­nan­čioms tar­ny­boms. To­kius re­zul­ta­tus par­odė Na­cio­na­li­nio par­ei­gū­nų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mo (NPPSS) už­sa­ky­mu vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės „Spin­ter ty­ri­mai“ at­lik­ta apk­lau­sa.

NPPSS at­sto­vų to­kie re­zul­ta­tai ne­ste­bi­na – apie da­bar­ti­nę si­tua­ci­ją, „ža­liuo­sius žmo­ge­liu­kus“ ir ga­li­mas grės­mes daug kal­ba­ma, ta­čiau, žmo­nės taip ir ne­ži­no, ką pa­tiems rei­kė­tų da­ry­ti, re­mia­si tik bend­ro­sio­mis ži­nio­mis ar nuo­gir­do­mis.

Pir­mie­ji iš­puo­liai ir tar­ny­bų finansavimas

Dau­giau nei pu­sė (58 proc.) vi­sų res­pon­den­tų pa­klaus­ti, ar Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos yra pa­jė­gios at­rem­ti pir­mus iš­puo­lius prieš vals­ty­bę, at­sa­kė tei­gia­mai: 8 proc. tvir­tai lai­ko­si to­kios nuo­mo­nės, o 50 proc. tei­gi­mu, at­rem­ti iš­puo­lius pa­vyk­tų tik trum­pą lai­ką. Treč­da­lio ma­ny­mu, tar­ny­bos nė­ra pa­jė­gios at­rem­ti to­kių iš­puo­lių. Jau­niau­si res­pon­den­tai bei did­mies­čių gy­ven­to­jai daž­niau lin­kę ma­ny­ti, kad Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos yra pa­jė­gios at­rem­ti pir­mus iš­puo­lius prieš vals­ty­bę.

„Nea­be­jo­ju, kad vi­si par­ei­gū­nai yra sa­vo ša­lies pa­trio­tai ir ne­dve­jo­da­mi gin­tų sa­vo ša­lį vi­so­mis įma­no­mo­mis prie­mo­nė­mis. Mes ana­li­zuo­ja­me įvy­kius pa­sau­ly­je, tam ruo­šia­mės tak­tiš­kai, da­ly­vau­ja­me pra­ty­bo­se su ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Ar mū­sų pla­nai vei­kia ti­kro­vė­je, ti­kri­na­me or­ga­ni­zuo­da­mi ne­ti­kė­tus pa­ti­kri­ni­mus. Vi­sa­da no­rė­tų­si, kad tos mo­ty­va­ci­jos bū­tų ir dau­giau. Bet ga­li­ma su­pras­ti ir par­ei­gū­nus, ku­riems val­džia nuo­lat ža­da ge­res­nius lai­kus, ta­čiau pa­ža­dai taip ir lie­ka ne­iš­te­sė­ti“, - prieš ku­rį lai­ką tei­gė NPPSS kal­bin­tas po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas.

29 proc. apk­laus­tų­jų nuo­mo­ne, esant da­bar­ti­nei įtemp­tai po­li­ti­nei si­tua­ci­jai, tu­rė­tų bū­ti vie­no­dai di­di­na­mas tiek kraš­to ap­sau­gos, tiek tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų fi­nan­sa­vi­mas. 28 proc. ma­no, kad la­biau di­dė­ti tu­rė­tų kraš­to ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų fi­nan­sa­vi­mas. 11 proc. pri­ori­te­tą teik­tų tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų fi­nan­sa­vi­mo di­di­ni­mui. Ket­vir­ta­da­lis (24 proc.) lai­ko­si nuo­mo­nės, kad nei kraš­to ap­sau­gos, nei tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų fi­nan­sa­vi­mas ne­tu­rė­tų bū­ti di­di­na­mas.

NPPSS va­do­vo Vla­di­mir Ba­nel tei­gi­mu, šiuo me­tu tei­sė­sau­ga ir jos ins­ti­tu­ci­jos sto­vi ant po­ky­čių slenks­čio ir nuo Sei­mo spren­di­mo pri­klau­so, ar bus pa­ju­dė­ta pir­myn ar ženg­ta at­gal. „Bū­ti­na pri­im­ti Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tą ir jo įgy­ven­di­ni­mui nuo 2016 me­tų skir­ti rei­kia­mą fi­nan­sa­vi­mą tam, kad tar­ny­bos ge­bė­tų mo­der­ni­zuo­ti sis­te­mą ir bent po tru­pu­tį ar­tė­ti prie Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių vi­dur­kio. Be to, tu­ri­me ne­pa­mirš­ti ir fak­to, kad vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos par­ei­gū­nai bū­tų vie­ni pir­mų­jų, ku­rie su­si­dur­tų su sau­gu­mo iš­šū­kiais“.

"Ža­lių­jų žmo­ge­liu­kų" at­pa­ži­ni­mas ir tar­ny­bų reagavimas

Anot res­pon­den­tų, pir­miau­sia „ža­lią­jį žmo­ge­liu­ką“ bū­tų ga­li­ma at­pa­žin­ti iš uni­for­mos­/ap­ran­gos (26 proc.). Po 9 proc. ma­no, kad at­pa­žin­tų iš gink­luo­tės ir ski­ria­mų­jų ženk­lų/­sim­bo­lių, po 7 proc. – iš kal­bos ir elg­se­nos.

„Kaip ro­do įvy­kiai Ukrai­no­je, iš­ties, "ža­lią­jį žmo­ge­liu­ką" ga­li­ma at­pa­žin­ti iš uni­for­mos, ap­ran­gos, ski­ria­mų­jų ženk­lų, juo­sta­lių, elg­se­nos. Svar­bu ne­pa­mirš­ti ir ga­li­mų klai­di­nan­čių veiks­mų, ap­si­me­ti­nė­ji­mų, tu­ri­me bū­ti kiek įma­no­ma bud­res­ni.

Jei­gu jums ke­lia įta­ri­mą tai, kaip žmo­gus at­ro­do ar el­gia­si, ne­dels­da­mi kreip­ki­tės pa­gal­bos te­le­fo­nu 112. Par­ei­gū­nai pa­ti­krins gau­tą in­for­ma­ci­ją ir pa­tvir­tins ar­ba pa­neigs įta­ri­mus. Šio­se si­tua­ci­jo­se ypa­tin­gai svar­bus vi­suo­me­nės ir par­ei­gū­nų dia­lo­gas, bend­ra­vi­mas, in­for­ma­ci­jos da­li­ni­ma­sis“, - įsi­ti­ki­nęs bu­vęs pa­sie­nie­tis, da­bar NPPSS va­do­vas V. Ba­nel.

40 proc. apk­laus­tų­jų tei­gi­mu, pir­mo­ji į „ža­lių žmo­ge­liu­kų“ pa­si­ro­dy­mą tu­rė­tų rea­guo­ti Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba. 18 proc. ma­no, kad tai ka­riuo­me­nės, o 16 proc., kad tai NA­TO rei­ka­las. Tuo tar­pu po­li­ci­ją nu­ro­dė 14 proc. apk­laus­tų­jų, o 11 proc. tei­gė ne­ži­nan­tys.

„Pir­mie­ji į grės­mes rea­guo­ti tu­rė­tų pa­sie­nie­čiai, po­li­ci­jos ar­ba vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos par­ei­gū­nai. Tai pri­klau­so nuo to, ko­kius įta­ri­mus su­ke­lia tam ti­kras as­muo ar as­me­nų gru­pė, ku­rio­je vie­to­je jie pa­ste­bė­ti. Ka­riuo­me­nės ir NA­TO įsi­ki­ši­mas – ge­ro­kai vė­les­nis eta­pas, kai si­tua­ci­ja komp­li­kuo­ja­si ir ten­ka pe­rei­ti prie ka­ri­nių veiks­mų“, - aiš­ki­na V. Ba­nel.

„Spin­ter ty­ri­mai“ rep­re­zen­ta­ty­vaus ty­ri­mo me­tu bu­vo apk­laus­ti 1007 18-75 me­tų res­pon­den­tai iš vi­sos Lie­tu­vos.