Žmonės neišsiverčia be popierinių liudijimų
Nors po­pie­ri­niai gi­mi­mo, mir­ties, san­tuo­kos su­da­ry­mo ar nu­trau­ki­mo liu­di­ji­mai nuo šių me­tų pra­džios ofi­cia­liai ta­po at­gy­ve­na, lie­tu­viai be jų iš­si­vers­ti ne­ga­li ir pyks­ta, kad už do­ku­men­tus, ku­rie anks­čiau bu­vo iš­duo­da­mi vel­tui, ten­ka mo­kė­ti.

Nuo 2017-ųjų į elek­tro­ni­nę erd­vę per­kė­lus mir­ties, gi­mi­mo, san­tuo­kos ir iš­tuo­kos re­gis­tra­vi­mą, po­pie­ri­niai šiuos fak­tus pa­tvir­ti­nan­tys do­ku­men­tai ta­po ne­bū­ti­ni. Ta­čiau dau­gu­ma žmo­nių tvir­ti­na pa­gei­dau­jan­tys tu­rė­ti svar­biau­sius jų gy­ve­ni­mo įvy­kius fik­suo­jan­čius liu­di­ji­mus, to­dėl sku­ba į sa­vi­val­dy­bių ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­rius jų pa­siim­ti.

„Bū­na iš­ties ne­pa­to­gu, kai vai­ko gi­mi­mo re­gis­truo­ti at­ėju­siems tė­vams ar mi­ru­sio­jo ar­ti­mie­siems pri­va­lau pa­sa­ky­ti, kad už do­ku­men­tus rei­kia su­si­mo­kė­ti po 2,9 eu­ro. De­ja, ne­ma­žai da­liai Lie­tu­vos žmo­nių tai di­de­li pi­ni­gai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Si­gi­ta Gra­baus­kie­nė.

Tik at­vė­rus piniginę

Anot S. Gra­baus­kie­nės, ko­ne vi­si šie­met su­si­tuo­kę, vai­kų su­si­lau­kę ar ar­ti­muo­sius pa­lai­do­ję jos va­do­vau­ja­mo sky­riaus in­te­re­san­tai par­eiš­kė no­rą gau­ti po­pie­ri­nius liu­di­ji­mus. „Ma­nau, tu­rė­ti do­ku­men­tus pa­gei­dau­ja vi­si, tik ne vi­siems pa­kan­ka lė­šų juos įsi­gy­ti. Anks­čiau vals­ty­bė da­li­jo liu­di­ji­mus už dy­ką, o nuo šių me­tų rei­ka­lau­ja, kad už kiek­vie­ną do­ku­men­tą bū­tų mo­ka­mas 2,9 eu­ro mo­kes­tis“, – kal­bė­jo sky­riaus ve­dė­ja. Ji tei­gė, jog ir va­kar, sau­sio 17-ąją, te­ko nu­liū­din­ti kū­di­kio gi­mi­mo re­gis­truo­ti at­ėju­sią ma­mą, ku­ri pri­si­pa­ži­no ne­tu­rin­ti ga­li­my­bių mo­kė­ti už ma­žy­lio gi­mi­mo liu­di­ji­mą.

„Nors po­pie­ri­niai do­ku­men­tai Lie­tu­vo­je ta­po lyg ir ne­be­rei­ka­lin­gi, nau­ja­gi­mių tė­vai mums pa­brė­žia, kad vai­ko gi­mi­mo liu­di­ji­mo rei­ka­lau­ja dar­bo­vie­tės, kai tu­ri juos iš­leis­ti mė­ne­sio at­os­to­gų, ski­ria­mų kū­di­kiui gi­mus“, – pa­žy­mė­jo S. Gra­baus­kie­nė. Ji taip pat svars­tė, kad po­pie­ri­nių gi­mi­mo liu­di­ji­mų at­ei­ty­je ne­abe­jo­ti­nai pri­reiks re­gis­truo­jant vai­kus į dar­že­lius ar mo­kyk­las.

Be ki­ta ko, sky­riaus ve­dė­ja at­krei­pė dė­me­sį, jog iki šiol re­gis­truo­da­mi san­tuo­ką ir su­si­mo­kė­ję 20 eu­rų mo­kes­tį su­tuok­ti­niai gau­da­vo už jį ir san­tuo­kos su­da­ry­mo liu­di­ji­mą. „Tuos 20 eu­rų be­si­tuo­kian­tie­ji tu­ri pa­klo­ti ir da­bar, ta­čiau jei dar no­ri san­tuo­kos liu­di­ji­mo, pri­va­lo pa­pil­do­mai su­mo­kė­ti 2,9 eu­ro“, – aiš­ki­no S. Gra­baus­kie­nė.

Rei­ka­lau­ja „popieriaus“

Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ra­min­ta Jur­gu­lie­nė taip pat tvir­ti­no, kad la­bai re­tas į sky­rių be­si­krei­pian­tis žmo­gus ne­no­ri tu­rė­ti po­pie­ri­nių do­ku­men­tų, liu­di­jan­čių vai­ko gi­mi­mą, ar­ti­mo­jo mir­tį, san­tuo­kos su­da­ry­mą.

„Pil­dant pra­šy­mą su­tuok­ti tam ti­kro­je gra­fo­je rei­kia įra­šy­ti, ar su­tuok­ti­niai pa­gei­daus san­tuo­kos liu­di­ji­mo. Pa­ste­bė­jo­me, kad vi­si, pa­tei­ku­sie­ji to­kius pra­šy­mus, no­ri tu­rė­ti po­pie­ri­nį san­tuo­kos su­da­ry­mo do­ku­men­tą“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė ji. R. Jur­gu­lie­nė pri­dū­rė, jog iš at­ėju­sių­jų pa­siim­ti po­pie­ri­nio liu­di­ji­mo apie as­mens mir­tį gir­din­ti, kad bū­tent jo, o ne me­di­ci­ni­nio mir­ties pa­žy­mė­ji­mo rei­ka­lau­ja no­ta­rai.

Vi­sa­gi­no sa­vi­val­dy­bės Ju­ri­di­nio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja ci­vi­li­nei me­tri­ka­ci­jai Liud­mi­la Gri­nevs­ka­ja mi­nė­jo, jog žmo­nės, krei­pę­si į sky­rių dėl po­pie­ri­nių vai­ko gi­mi­mo liu­di­ji­mų, sa­vo pra­šy­mus mo­ty­va­vo tuo, kad šiuos do­ku­men­tus rei­kia pri­sta­ty­ti į tė­vų dar­bo­vie­tes. As­mens mir­ties liu­di­ji­mo rei­ka­la­vo ir pa­ties mi­ru­sio­jo dar­bo­vie­tė (mir­ties fak­tui pa­tvir­tin­ti), ir jį pa­lai­do­ju­sio ar­ti­mo­jo, ku­ris pa­gal ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties nuo­sta­tas tu­ri tei­sę gau­ti pa­šal­pą, darb­da­viai.

„Ži­no­ma, mums ne­ma­lo­nu pra­neš­ti žmo­nėms, kad už iš­duo­da­mus do­ku­men­tus nuo šių me­tų pri­va­lo­ma mo­kė­ti. Ki­ta ver­tus, ką da­bar gau­si vel­tui?“ – svars­tė L. Gri­nevs­ka­ja.

Ap­mo­kes­tin­tas ir prisijungimas

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, ku­rios ini­cia­ty­va ša­ly­je po­pie­ri­niai gi­mi­mo, mir­ties, san­tuo­kos ir iš­tuo­kos liu­di­ji­mai ofi­cia­liai ta­po ne­bū­ti­ni, at­sto­vas Aud­ris Ku­tre­vi­čius pa­brė­žė „Lie­tu­vos ži­nioms“, kad žy­mi­nis mo­kes­tis nu­sta­ty­tas tik mir­ties, san­tuo­kos ir iš­tuo­kos liu­di­ji­mams.

„Gi­mi­mo liu­di­ji­mas iš­duo­da­mas ne­mo­ka­mai. Žy­mi­nis mo­kes­tis im­amas tik už pa­kar­to­ti­nai iš­duo­da­mą do­ku­men­tą“, – ti­ki­no spe­cia­lis­tas. Jo žo­džiais, ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­rių dar­buo­to­jai ne­tu­rė­tų rei­ka­lau­ti, jog pi­lie­čiai mo­kė­tų žy­mi­nį mo­kes­tį už pir­mą kar­tą gau­na­mą vai­ko gi­mi­mo liu­di­ji­mą. Esą žmo­nės aps­kri­tai ga­lė­tų iš­si­vers­ti be to­kio do­ku­men­to, ta­čiau Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją pa­sie­kia in­for­ma­ci­ja, kad vai­ko gi­mi­mo liu­di­ji­mų rei­ka­lau­ja tė­čių dar­bo­vie­tės, prieš iš­leis­da­mos juos mė­ne­sio at­os­to­gų, ski­ria­mų kū­di­kiui gi­mus.

Pa­sak A. Ku­tre­vi­čiaus, įstai­gos tu­ri ga­li­my­bę pri­si­jung­ti prie duo­me­nų ba­zės ir pa­ti­krin­ti, ar dar­buo­to­jas su­si­lau­kė nau­ja­gi­mio. „Ta­čiau kiek­vie­nas toks pri­si­jun­gi­mas kai­nuo­ja, tad gal to­dėl darb­da­viai pra­šo, kad vai­ko gi­mi­mą dar­buo­to­jas pa­tvir­tin­tų at­ne­šęs po­pie­ri­nį do­ku­men­tą“, – spė­jo Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas.

Jo tei­gi­mu, prie mi­nė­tos duo­me­nų ba­zės ga­li pri­si­jung­ti ir kiek­vie­nas ban­kas, bet grei­čiau­siai taip pat ne­no­ri to da­ry­ti to­dėl, kad pri­si­jun­gi­mas ap­mo­kes­tin­tas. Iš­ki­lus rei­ka­lui ir pra­šo klien­tų pa­teik­ti po­pie­ri­nius ar­ti­mų­jų mir­ties liu­di­ji­mus. „Ti­kė­ki­mės, jog lai­kui bė­gant vi­si įpra­si­me prie elek­tro­ni­nių do­ku­men­tų“, – vy­lė­si A. Ku­tre­vi­čius.