Žmona ragina balsuoti už vyrą
So­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pla­ti­na­mas svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Ju­ros Po­že­lo su­tuok­ti­nės Ži­vi­lės Po­že­lie­nės pra­šy­mas per Sei­mo rin­ki­mus bal­suo­ti už šiuo me­tu San­ta­riš­kių kli­ni­ko­se gy­do­mą jos vy­rą. Mo­te­ris ne­igia gan­dus esą jos vy­ras ne­ga­lės tęs­ti dar­bų.

„Taip jau at­si­ti­ko, kad ma­no vy­ras, Ju­ras Po­že­la, šiuo me­tu pats ne­ga­li dirb­ti rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je, ta­čiau ti­kiu, kad jis dar­bais įro­dė tiek Lie­tu­vos vi­suo­me­nei, tiek par­ti­jos bi­čiu­liams, kad yra nu­si­pel­nęs bū­ti dar kar­tą iš­rink­tas Sei­mo na­riu. Krei­piuo­si į Jus, nes ti­kiu, kad Ju­ras ti­krai pa­sveiks ir jau grei­tu lai­ku ga­lė­si­me ne tik mes bū­ti vėl kar­tu, bet ir jis sėk­min­gai ga­lės tęs­ti pra­dė­tus sa­vo dar­bus. Tad tam rei­kia Jū­sų pa­lai­ky­mo“, – ra­šo Ž. Po­že­lie­nė. Mo­te­ris ra­gi­na „ne­kreip­ti dė­me­sio į tei­gi­nius ži­niask­lai­dos ka­na­luo­se apie tai, kad Ju­ras ne­ga­lės tęs­ti dar­bų“. „To ne­pa­sa­kė nė vie­nas me­di­kas ne tik vie­šai, bet ir man as­me­niš­kai“, – pa­brė­žia Ž. Po­že­lie­nė.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Vil­niaus uni­ver­si­te­to San­ta­riš­kių kli­ni­ko­se dėl ūmi­nio pa­nkrea­ti­to gy­do­mas po­rą mė­ne­sių. In­for­ma­ci­ja apie jo būk­lę vi­suo­me­nei ne­tei­kia­ma. J. Po­že­la yra So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos Sei­me na­rys.