Žmogaus teisių gynėjai sveikina Lietuvą uždraudus mušti vaikus
Eu­ro­pos Ta­ry­bos ko­mi­sa­ras ir Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se įsi­kū­ru­si žmo­gaus tei­sių or­ga­ni­za­ci­ja „Hu­man Rights Watch“ an­tra­die­nį pa­svei­ki­no Lie­tu­vos Sei­mo spren­di­mą užd­raus­ti tai­ky­ti fi­zi­nes baus­mes vai­kams.

„Svei­ki­nu šios die­nos Lie­tu­vos Sei­mo spren­di­mą užd­raus­ti vi­sas smur­to for­mas prieš vai­kus, įskai­tant fi­zi­nes baus­mes“, – so­cia­li­nia­me tink­le „Twit­ter“ par­ašė Eu­ro­pos Ta­ry­bos žmo­gaus tei­sių ko­mi­sa­ras Ni­las Muiz­nie­kas.

„Hu­man Rights Watch“ tei­gi­mu, ta­pu­si 52-ąja ša­li­mi pa­sau­ly­je, įtvir­ti­nu­sią to­kį drau­di­mą, Lie­tu­va pa­siun­tė svar­bią ži­nią, kad ne­ga­li bū­ti to­le­ruo­ja­mas joks smur­tas prieš vai­kus.

„Šis įvy­kis la­bai tei­gia­mas Lie­tu­vos vai­kams. Jis siun­čia aiš­kią ir svar­bią ži­nią, kad bet ko­kių for­mų smur­tas prieš vai­kus ne­ga­li bū­ti to­le­ruo­ja­mas“, – BNS tei­gė „Hu­man Rights Watch“ vai­kų tei­sių ap­sau­gos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Be­de Shep­par­das.

„Užd­raus­da­ma bet ko­kių for­mų fi­zi­nes baus­mes Lie­tu­va pri­si­de­da prie di­dė­jan­čio ša­lių, pri­pa­žįs­tan­čių, kad to­kia pra­kti­ka pa­žei­džia vai­kų tei­ses ir jų fi­zi­nę ge­ro­vę“, – tei­gė jis.

Už tai, kad bū­tų drau­džia­mas net ir ne­di­de­lio skaus­mo su­kė­li­mas, an­tra­die­nį bal­sa­vo 116 Sei­mo na­rių, nie­kas ne­bal­sa­vo prieš ir ne­su­si­lai­kė. Įsta­ty­mas pri­im­tas per ne­ei­li­nę se­si­ją, ku­ri su­šauk­ta rea­guo­jant į tra­ge­di­ją Kė­dai­niuo­se, kai ke­tur­me­tis na­muo­se bu­vo su­muš­tas iki mir­ties. Po­li­ci­ja įta­ria, kad smur­ta­vę pa­tė­vis ir mo­ti­na bu­vo aps­vai­gę nuo nar­ko­ti­kų.

Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų su­da­ry­tas są­ra­šas ro­do, kad Lat­vi­ja fi­zi­nes baus­mes užd­rau­dė 1998 me­tais, Len­ki­ja – 2010 me­tais, Es­ti­ja – 2014 me­tais. Ta­čiau toks drau­di­mas įtvir­tin­tas ne vi­so­se Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­ly­se, to­kius siū­ly­mus kol kas at­me­tė bri­tų ir pra­ncū­zų par­la­men­ta­rai.

Drau­di­mo ša­li­nin­kai sa­ko, kad bet ko­kios fi­zi­nės baus­mės pa­žei­džia vai­kų tei­ses, ken­kia jų vys­ty­mui­si, o ne­pa­vo­jin­gi pliaukš­te­lė­ji­mai il­gai­niui ga­li pe­raug­ti į rim­tą smur­tą. Kri­ti­kai sa­ko, kad to­kiu drau­di­mu vals­ty­bė per­ne­lyg ki­ša­si į šei­mos gy­ve­ni­mą, o da­bar­ti­nių bend­rų įsta­ty­mų pa­kan­ka baus­ti už pa­vo­jų ke­lian­tį smur­tą.

Sei­mo pri­im­tas įsta­ty­mas užd­rau­džia bet ko­kias baus­mes, kai fi­zi­nė jė­ga nau­do­ja­ma fi­zi­niam skaus­mui, net ir ne­di­de­liam, su­kel­ti. Įsta­ty­mas taip pat apib­rė­žia fi­zi­nį, psi­cho­lo­gi­nį, sek­sua­li­nį smur­tą ir ne­prie­žiū­rą.

Įsta­ty­mas kon­kre­čių sank­ci­jų ne­nu­ma­to. Juo įtvir­ti­na­mas tik bend­ras pri­nci­pas, kad už smur­tą prieš vai­kus tai­ko­ma ki­tų įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta ci­vi­li­nė, ad­mi­nis­tra­ci­nė ar­ba bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Dėl kon­kre­čios at­sa­ko­my­bės tu­rė­tų bū­ti spren­džia­ma kiek­vie­nu at­ve­ju – už pliaukš­te­lė­ji­mą bau­džia­mo­ji by­la ne­tu­rė­tų bū­ti ke­lia­ma, o tė­vai ga­li bū­ti įpa­rei­go­ti pra­ei­ti tė­vys­tės mo­ky­mus. Ki­ta ver­tus, pro­ku­ro­rai ti­ki­si, kad pri­ėmus įsta­ty­mą teis­mai ims keis­ti pra­kti­ką, mat da­bar tam ti­kras smur­tas kar­tais trak­tuo­ja­mas kaip tei­sė­tos tė­vų pa­stan­gos auk­lė­ti vai­ką.

Sei­mas an­tra­die­nį taip pat ėmė svars­ty­ti pa­tai­sas, ku­rios cen­tra­li­zuo­tų vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­ją. Pa­gal siū­lo­mas pa­tai­sas, sky­riai bū­tų pa­val­dūs ne sa­vi­val­dy­bėms, o įstai­gai prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. Ga­lu­ti­nis spren­di­mas tu­rė­tų bū­ti pri­im­tas ar­ti­miau­siais mė­ne­siais.