Žlugus Lukiškių kalėjimo iškeldinimo konkursui, idėjos iškelti jį iš Vilniaus neatsisakoma
Ga­lu­ti­nai žlu­gus ke­le­rius me­tus už­tru­ku­siam Lu­kiš­kių ka­lė­ji­mo iš­kel­di­ni­mo iš Vil­niaus cen­tro kon­kur­sui, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ne­at­si­sa­ko ke­ti­ni­mų jį iš­kel­ti iš sos­ti­nės. 

Pa­sak tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tro Ju­liaus Pa­go­jaus, kon­kur­sas nu­trauk­tas an­tra­die­nį – da­bar bus spren­džia­ma, ar skelb­ti nau­ją kon­kur­są ir pro­jek­tą įgy­ven­din­ti vie­šo­sios ir pri­va­čio­sios par­tne­rys­tės (PPP) bū­du, ar įpras­tai. Sei­mo an­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­te­to va­do­vas ne­at­me­ta ga­li­my­bės, kad dėl kon­kur­so bus krei­pia­ma­si į pro­ku­ro­rus.

„Vy­ko gan il­gai de­ry­bos su kon­kur­so da­ly­viais, nes pa­siū­ly­ta kai­na bu­vo ženk­liai di­des­nė nei nu­ma­ty­ta kai­na dar pra­ėju­sios Vy­riau­sy­bės par­eng­ta­me pro­jek­te. De­ja, per tas de­ry­bas tos kai­nos iki pri­im­ti­nos ne­su­ma­žin­tos, tai bu­vo nu­spręs­ta pir­ki­mą su­stab­dy­ti. Ši­tas spren­di­mas, ma­no ži­nio­mis, su­stab­dy­tas pir­ki­mo ko­mi­si­jo­je va­kar, o for­ma­liai bus su­stab­dy­tas, pa­si­bai­gus aps­kun­di­mo ter­mi­nui“, – po An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­te­to po­sė­džio tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė J. Pa­go­jus.

Anot jo, ne­at­si­sa­ko­ma iš­kel­din­ti Lu­kiš­kių ka­lė­ji­mą į Pra­vie­niš­kes, ta­čiau da­bar bus spren­džia­ma, ko­kiu bū­du tai da­ry­ti.

„Pir­miau­siai da­bar rei­kės Vy­riau­sy­bei spręs­ti, ko­kia link­me bus ju­da­ma – ar tai pri­va­taus sek­to­riaus par­tne­rys­tės bū­du, ar vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų bū­du. Rei­kia pa­žiū­rė­ti, koks bū­tų ra­cio­na­liau­sias ir grei­čiau­siais bū­das“, – ti­ki­no vi­ce­mi­nis­tras.

Pri­imant spren­di­mą, jo tei­gi­mu, da­ly­vaus cen­tri­nė pri­va­taus ir vie­šo­jo sek­to­riaus par­tne­rys­tės ko­mi­si­ja, Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

„Ar iš­kel­ti, klau­si­mas nė­ra ke­lia­mas, šį ka­lė­ji­mą rei­kia iš­kel­ti, nes jį re­kons­truo­ti kaip kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tą, pa­sta­ty­tą prieš dau­giau nei 100 me­tų, ti­krai bū­tų dar daug bran­giau nei pa­sta­ty­ti nau­ją“, – pri­dū­rė jis.

Anot J. Pa­go­jaus, kon­kur­sas žlu­go iš es­mės dėl per di­de­lės ran­go­vų siū­lo­mos kai­nos – bu­vo rei­ka­lau­ja­ma daug ša­lu­ti­nių pa­slau­gų – mais­to ga­mi­ni­mo, skal­bi­mo ir ki­tų. Nu­ma­ty­ta pro­jek­to ver­tė sie­kė 30 mln. eu­rų, o ran­go­vai siū­lė kur kas dau­giau.

„Iš ti­krų­jų pra­džio­je bu­vo įtrauk­ta daug pa­slau­gų, minkš­tų pa­slau­gų, kaip mes va­di­na­me, – tai yra vi­so­kios skal­bi­mo, va­ly­mo pa­slau­gos, ku­rių kaš­tus nu­ma­ty­ti 25-eriems me­tams į prie­kį ran­go­vams ti­krai yra su­nku, nes jos pri­klau­so ir nuo at­ly­gi­ni­mų, ir nuo ki­to­kių da­ly­kų. Dėl to, ma­no ži­nio­mis, bu­vo siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti to­kių pa­slau­gų, bet Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba pa­sa­kė, kad tai bū­tų šiurkš­tus pa­žei­di­mas, nes bū­tų kei­čia­mos pra­di­nės są­ly­gos“, – tei­gė J. Pa­go­jus.

Pa­sak jo, dėl bū­si­mo kon­kur­so bus ap­sisp­ręs­ta „ar­ti­miau­siu me­tu“, o ka­lė­ji­mą, anot jo, bū­tų rea­lu iš­kel­ti iki 2020 me­tų – dve­jais me­tais vė­liau nei ma­ny­ta anks­čiau.

Sei­mo an­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Vi­ta­li­jus Gai­lius tei­gia, kad kon­kur­sas ga­lė­jo žlug­ti dėl ne­skaid­rių są­ly­gų ir ne­at­me­ta ga­li­my­bės, kad bus krei­pia­ma­si ir į pro­ku­ra­tū­rą.

„Tur­būt nie­kam ne­ky­la abe­jo­nių, kad pro­jek­tas bū­na daž­niau­siai ne­pa­vy­kęs, kai jis tu­ri ne­skaid­rių ele­men­tų, o šian­dien mes bu­vo­me in­for­muo­ti, kad prieš ko­mi­si­jos po­sė­dį Vy­riau­sy­bės ko­mi­si­ja re­ko­men­da­vo nu­trauk­ti šį kon­kur­są. Lu­kiš­kių ka­lė­ji­mas ne­bus per­kel­tas į Pra­vie­niš­kes ir ne­bus per­kel­tas to­dėl, kad vi­sus tuos 5 me­tus, vyk­dant šį pro­jek­tą, jį ly­dė­jo še­šė­liai“, – po ko­mi­si­jos po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė V.Gai­lius.

Jis tei­gė, kad kon­kur­są bu­vo ga­li­ma nu­trauk­ti anks­čiau, bet to ne­pa­da­ry­ta dėl ne­veik­lu­mo.

„Nu­trauk­ti bu­vo ga­li­ma kon­kur­są 2012 me­tais, 2013 me­tais, o da­bar jau 2016 me­tai bel­džia­si. Ne­vei­ki­mas – ža­la kar­tais yra pa­da­ro­ma ne­vei­ki­mu, o ar tas ne­vei­ki­mas su­si­jęs su kaž­ko­kia pikt­nau­džia­vi­mo nau­da, į tai tu­ri at­sa­ki­nė­ti tei­sė­sau­ga“, – sa­kė ko­mi­te­to va­do­vas.

Anot V.Gai­liaus, kon­kur­se gal­būt bu­vo pro­te­guo­ja­ma vie­na vers­lo gru­pė: „Tam ti­kros pir­ki­mo da­lys bu­vo ban­do­mos ati­duo­ti tam ti­kriems su­bjek­tams“.

V.Gai­lius ty­ri­mą ža­da per­duo­ti Au­di­to ko­mi­te­tui bei to­liau aiš­kin­tis si­tua­ci­ją – ras­ta pa­žei­di­mų, jis ne­at­me­ta ga­li­my­bės kreip­tis ir į pro­ku­ra­tū­rą.

„Aš ne­sle­piu nu­si­kal­ti­mų. Mes iš ko­mi­te­to krei­pė­mės į Au­di­to ko­mi­te­tą, o dar rink­da­mi me­džia­gą, jei­gu mes gau­si­me pa­pil­do­mų duo­me­nų apie par­ei­gū­nų pikt­nau­džia­vi­mą, mes ti­krai ini­ci­juo­si­me krei­pi­mą­si į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas“, – sa­kė V.Gai­lius.

Anot V.Gai­liaus, ran­go­vų siū­lo­mos su­mos vir­ši­jo 30 mln. eu­rų maž­daug dvi­gu­bai – Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tui jų ne­pa­vy­ko pa­kan­ka­mai su­ma­žin­ti.

Ar­vy­do Avu­lio „Han­ner“ ir Da­riaus Moc­kaus „MG Bal­tic“ ne­tie­sio­giai val­do­mos įmo­nės „Pi­lies pro­jek­tai“ pa­siū­ly­mus pa­tei­kė per­nai rug­sė­jį. „Han­ner“, „Dai­lis­tos“ ir „Cor­pus A“ kon­sor­ciu­mas pro­jek­tą įgy­ven­din­ti pra­džio­je siū­lė už 79,124 mln. eu­rų, o „Pi­lies pro­jek­tai“ – už 83,816 mln. eu­rų.

Pla­nuo­ta, kad per­ke­liant Lu­kiš­kių ka­lė­ji­mo komp­lek­są į Pra­vie­niš­kes, pri­va­tus in­ves­tuo­to­jas per tre­jus me­tus tu­rė­tų re­kons­truo­ti ke­tu­ris ne­nau­do­ja­mus Pra­vie­niš­kių ka­lė­ji­mo pa­sta­tus, ku­riuo­se bū­tų įreng­tas ka­lė­ji­mas su 320 vie­tų ka­li­niams, o vė­liau 25 me­tus in­ves­tuo­to­jas juos pri­žiū­rė­tų. Vė­liau Lu­kiš­kių komp­lek­są pla­nuo­ja­ma par­duo­ti – ti­ki­ma­si, kad tai leis pa­deng­ti da­lį sta­ty­bų Pra­vie­niš­kė­se iš­lai­dų.

Tiek „Han­ner“, tiek „Pi­lies pro­jek­tai“ BNS pir­ma­die­nį tei­gė, kad be­veik me­tus ne­vy­ko jo­kios de­ry­bos ir de­par­ta­men­tas ne­rea­ga­vo į jų pa­siū­ly­mus. Tuo me­tu tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras ti­ki­no, kad de­ry­bos su ran­go­vais vy­ko.

2014 me­tų lie­pą Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no nau­ją Lais­vės at­ėmi­mo vie­tų mo­der­ni­za­vi­mo prog­ra­mą, ku­rio­je nu­ma­ty­ta, kad Lu­kiš­kių ka­lė­ji­mas bus iš­kel­tas iki 2018 me­tų.