Žlugo Seimo etikos komisijos svarstymas dėl R. A. Ručio neliečiamybės
Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja pla­na­vo svars­ty­ti „tvar­kie­čio“ Ri­mo An­ta­no Ru­čio ne­lie­čia­my­bės klau­si­mą spren­du­sios ko­mi­si­jos ver­dik­to tei­sė­tu­mą, ta­čiau po­sė­dis žlu­go ne­su­si­rin­kus kvo­ru­mui.

Į po­sė­dį tre­čia­die­nį at­ėjo opo­zi­ci­jos at­sto­vai bei du so­cial­de­mo­kra­tai, o jį ig­no­ra­vo Dar­bo par­ti­jos, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vai, Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rys Po­vi­las Gy­lys ir so­cial­de­mo­kra­tas And­rius Pa­lio­nis, ku­ris bū­da­mas R.A.Ru­čio ne­lie­čia­my­bės ko­mi­si­jos na­rys bal­sa­vo pa­sta­ro­jo nau­dai. Ko­mi­si­ja siū­lo pa­lik­ti R.A.Ru­čio tei­si­nį im­uni­te­tą, taip už­ker­tant ke­lią par­la­men­ta­rą trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn dėl ky­šio ėmi­mo.

„Neį­vy­ko po­sė­dis, aki­vaiz­du, kad da­lis ko­mi­si­jos na­rių, dau­gu­ma pri­klau­so val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai, iš­sky­rus du so­cial­de­mo­kra­tus, blo­ka­vo kvo­ru­mą. Mū­sų tiks­las bu­vo la­bai aiš­kus - rei­kė­jo įver­tin­ti pro­ce­dū­ri­nį lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos rik­tą, ku­ris at­si­ti­ko jos dar­be. S.Šed­ba­ro , par­eiš­ki­mas aiš­kiai ro­do, kad ko­mi­si­ja pre­li­mi­na­rio­je dar­bot­var­kė­je ir po­sė­džiui pra­si­dė­jus dar­bot­var­kė­je ne­bu­vo nu­ma­čiu­si spren­di­mo pri­ėmi­mo dėl tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės klau­si­mo, jis bu­vo įtrauk­tas stai­ga, ma­tant, ko­kia ko­mi­si­jos su­dė­tis, kad bū­tų pri­im­tas tei­gia­mas spren­di­mas“, - žur­na­lis­tams sa­kė Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos va­do­vas kon­ser­va­to­rius Va­len­ti­nas Stun­dys.

Kon­ser­va­to­rius Sta­sys Šed­ba­ras ne­atė­jo į lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos, spren­du­sios dėl R.A.Ru­čio ne­lie­čia­my­bės, po­sė­dį pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, nes da­ly­va­vo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Jis pik­ti­no­si pra­ne­šęs apie tai ko­mi­si­jai, ta­čiau net ne­su­lau­kęs skam­bu­čio, jog kei­čia­ma iš anks­to skelb­ta dar­bot­var­kė ir pla­nuo­ja­mas bal­sa­vi­mas. Kon­ser­va­to­rius sa­kė bū­tų ga­lė­jęs at­ei­ti bal­suo­ti, nes bu­vo par­la­men­to rū­muo­se, ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Klau­si­mą dėl si­tua­ci­jos ko­mi­si­jo­je Sei­mo eti­kos sar­gams pa­ve­dė par­la­men­tas, an­tra­die­nį nu­ma­ty­tą bal­sa­vi­mą dėl R.A.Ru­čio ne­lie­čia­my­bės per­kė­lęs į ket­vir­ta­die­nį.

An­tra­die­nį par­la­men­te pla­nuo­ta bal­suo­ti dėl do­ku­men­to, ku­ris ne­leis­tų pro­ku­ro­rams pa­trauk­ti po­li­ti­ko bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn dėl įta­ri­mų ky­šio ėmi­mu.

R.A.Ru­čio ne­lie­čia­my­bę iš­sau­gan­čią re­zo­liu­ci­ją Sei­mui pri­im­ti pa­siū­lė lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja, ku­ri pra­ėju­sią sa­vai­tę svars­tė ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro Da­riaus Va­lio pra­šy­mą leis­ti trauk­ti par­la­men­ta­rą bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

Pro­ku­ro­rai tei­gia su­rin­kę duo­me­nų, kad R.A.Ru­čys iš pro­diu­se­rio Ro­lan­do Skais­gi­rio pa­ėmė šim­ta­tūks­tan­ti­nį ky­šį, ža­dė­da­mas pa­veik­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jus. Lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Kęs­tu­tis Dauk­šys žur­na­lis­tams pri­sta­ty­da­mas spren­di­mą tvir­ti­no, jog ko­mi­si­ja by­lo­je įžvel­gė po­li­ti­nių mo­ty­vų.

Už ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mą ko­mi­si­jo­je bal­sa­vo li­be­ra­lė Da­lia Kuo­dy­tė, kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas, so­cial­de­mo­kra­tai Eduar­das Šab­lins­kas ir Arū­nas Du­dė­nas. Tuo me­tu prieš bal­sa­vo „dar­bie­tis“ Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas, „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas Mi­cha­las Mac­ke­vi­čius. Bal­suo­da­mi su­si­lai­kė so­cial­de­mo­kra­tas A.Pa­lio­nis bei ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Kęs­tu­tis Dauk­šys. Ko­mi­si­jos po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo kon­ser­va­to­rius S.Šed­ba­ras ir Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rys Li­nas Bal­sys, bu­vęs ko­man­di­ruo­tė­je. ko­mi­si­jos po­sė­dis bu­vo už­da­ras, nors tai prieš­ta­rau­ja Sei­mo sta­tu­tui.

Pro­ku­ro­rai bu­vu­siam par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sa­kin­ga­jam se­kre­to­riui R.A.Ru­čiui no­ri pa­teik­ti įta­ri­mus dėl ky­šio pa­ėmi­mo ir ap­gau­lin­gos bu­hal­te­ri­jos tvar­ky­mo or­ga­ni­za­vi­mo. Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, Sei­mo na­rys be par­la­men­to su­ti­ki­mo ne­ga­li bū­ti trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, Sei­mo na­rys veik­da­mas or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je su tos pa­čios par­ti­jos na­riais Al­gi­man­tu Juo­ce­vi­čiu­mi ir Er­vi­nu Rais­tens­kiu 2013 me­tų spa­lį iš te­le­vi­zi­jos pro­diu­se­rio R.Skais­gi­rio pri­ėmė ky­šį. Mi­nė­ta „tvar­kie­čių“ tri­ju­lė, esą veik­da­mi gru­pė­je, bu­vo pa­sis­kirs­tę vaid­me­ni­mis - R.A. Ru­čys jai va­do­va­vo ir koor­di­na­vo veiks­mus, o tuo­me­ti­nis vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras A.Juo­ce­vi­čius (da­bar mi­ręs) ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas E.Rais­tens­kis vyk­dė nu­ro­dy­mus.

Pro­ku­ro­rų duo­me­ni­mis, „tvar­kie­čių“ nu­ro­dy­mu už tiks­liai ne­nus­ta­ty­tą, bet ne ma­žes­nį kaip 250 MGL (9,5 tūkst. eu­rų) ky­šį da­ry­ta įta­ka Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos tar­nau­to­jams, kad jie or­ga­ni­zuo­da­mi vie­šuo­sius pir­ki­mus dis­kri­mi­nuo­tų ki­tus da­ly­vius ir ne­tei­sė­tai pro­te­guo­tų R.Skais­gi­rio at­sto­vau­ja­mas įstai­gas. Iš vi­so mi­nė­ti ke­tu­ri vie­šie­ji pir­ki­mai.

Mai­nais už tai pro­diu­se­ris tu­rė­jo suo­rga­ni­zuo­ti ren­gi­nį „Pirk dramb­lį“, ku­ris, pa­sak Sei­mui pa­teik­tos me­džia­gos, bu­vo skir­tas po­pu­lia­rin­ti par­ti­ją „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ bei jos pir­mi­nin­ką Ro­lan­dą Pa­ksą.

R.A.Ru­čys kal­tę ne­igia.