Žlugo iniciatyva kurti komisiją dėl spėjamo CŽV kalėjimo
Gru­pei par­la­men­ta­rų at­šau­kus par­ašus žlu­go ini­cia­ty­va kur­ti lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją tir­ti įta­ri­mams, kad prieš de­šimt­me­tį Lie­tu­vo­je ga­lė­jo veik­ti slap­tas Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­lė­ji­mas įta­ria­mie­siems te­ro­riz­mu lai­ky­ti.

Par­ašus dėl to­kio pro­jek­to at­šau­kė 25 par­la­men­ta­rai - vi­si pa­si­ra­šę so­cial­de­mo­kra­tai ir kon­ser­va­to­riai, da­lis Dar­bo par­ti­jos at­sto­vų. Teik­ti siū­ly­mą su­da­ry­ti lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją tei­sę tu­ri ket­vir­ta­da­lis, t.y. 36 par­la­men­ta­rai, o da­liai bu­vu­sių ini­cia­to­rių at­šau­kus par­ašus jų li­ko 35.

„No­rint įtrauk­ti į dar­bot­var­kę ir for­muo­ti ko­mi­si­ją rei­ka­lin­gi 36 Sei­mo na­rių par­ašai, at­siė­mė vi­sus par­ašus kon­ser­va­to­riai, so­cial­de­mo­kra­tai ir da­lis „dar­bie­čių“. Par­ašų ne­už­ten­ka, ir mes ne­trau­kiam į dar­bot­var­kę. Ko­mi­si­ja jau bu­vo anks­čiau su­da­ry­ta ir į dau­ge­lį klau­si­mų bu­vo at­sa­ky­ta, o į ki­tus klau­si­mus at­sa­kys iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Rei­kia lauk­ti pro­ku­ra­tū­ros ty­ri­mo re­zul­ta­tų, nė­ra pra­smės Sei­me for­muo­ti ko­mi­si­ją“, - BNS sa­kė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Vy­das Ged­vi­las.

Vie­nas iš at­šau­ku­sių par­ašą so­cial­de­mo­kra­tas Da­rius Pe­tro­šius sa­kė dėl ty­ri­mo pa­si­ra­šęs, kai ne­tu­rė­jo pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos. „Kai bu­vo ren­ka­mi par­ašai, dar ne­bu­vo rin­kę­sis Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas, mes po­sė­dy­je ko­mi­te­te šį klau­si­mą svars­tė­me, ir pro­ku­ra­tū­ra la­bai aiš­kiai pa­sa­kė, kad yra at­nau­jin­ti iki­teis­mi­niai ty­ri­mai, aš esu ša­li­nin­kas, kad ten, kur tei­sė­sau­ga dir­ba, par­la­men­tas su sa­vo ty­ri­mais tu­rė­tų ne­si­kiš­ti“, - BNS sa­kė D.Pe­tro­šius.

Par­ašą ir­gi at­šau­kęs Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų at­sto­vas Ry­tas Kup­čins­kas sa­kė pa­kei­tęs nuo­mo­nę, kai la­biau įsi­gi­li­no į klau­si­mą. „Ma­nau, tai nė­ra pa­grįs­tas klau­si­mas, vie­na ko­mi­si­ja bu­vo, pro­ku­ra­tū­ra pri­ėmė spren­di­mą šiuo klau­si­mu. Ma­nau, nė­ra la­bai pa­grįs­tas klaus­mas, ku­rį rei­kia ak­tua­lin­ti. Ta­da dar ne­bu­vo gi­liau pa­nag­ri­nė­ti ši­tie da­ly­kai. Ne­ma­tau nie­ko blo­go, jei kei­čia­si nuo­mo­nė po tam ti­kro lai­ko la­biau iš­nag­ri­nė­jus“, - BNS sa­kė R.Kup­čins­kas.

Ini­cia­ty­vos tei­sę su­da­ry­ti lai­ki­ną­sias kon­tro­lės ar­ba ty­ri­mo ko­mi­si­jas tu­ri Sei­mo val­dy­ba, ko­mi­te­tai, frak­ci­jos ir ne ma­žes­nė kaip ket­vir­ta­da­lio Sei­mo na­rių gru­pė, nu­ma­to Sei­mo sta­tu­tas.

Vie­nas ko­mi­si­jos ini­cia­to­rių, frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vas Val­das Va­si­liaus­kas sa­kė pla­nuo­jan­tis par­ašus dėl ko­mi­si­jos su­rink­ti iš nau­jo. „Ban­dy­si­me, ka­dan­gi yra ir JAV Se­na­to ty­ri­mas, yra Eu­ro­pos Par­la­men­to re­zo­liu­ci­ja, ku­ri vi­siš­kai ana­lo­giš­ka mū­sų pro­jek­tui, yra tvir­tas už­nu­ga­ris“, - BNS sa­kė V.Va­si­liaus­kas.

Nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­ly­ta su­da­ry­ti Sei­mo lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją „dėl kal­ti­ni­mų Lie­tu­vai da­ly­va­vus Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos ka­li­nių per­da­vi­mo ir slap­to ka­li­ni­mo prog­ra­mo­je“, bu­vo pa­si­ra­šę 57 Sei­mo na­riai iš įvai­rių po­li­ti­nių par­ti­jų.

Su­da­ry­ti ko­mi­si­ją pa­siū­ly­ta po to, kai JAV Se­na­tas pa­vie­ši­no at­as­kai­tą apie CŽV vyk­dy­tus įta­ria­mų­jų te­ro­riz­mu kan­ki­ni­mus slap­tuo­se įka­li­ni­muo­se cen­truo­se po 2001 me­tų rug­sė­jo 11-osios te­ro­ro iš­puo­lių. Do­ku­men­te kon­kre­tūs cen­trai ne­įvar­di­ja­mi, bet žmo­gaus tei­sių gy­nė­jai ma­no, kad Lie­tu­vo­je vei­kė do­ku­men­te „vio­le­ti­niu“ va­di­na­mas cen­tras.

Dėl spė­ji­mų Lie­tu­voj bu­vus slap­tą CŽV ka­lė­ji­mą ty­ri­mą šiuo me­tu at­lie­ka Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra. Vyk­dy­ti ty­ri­mą pro­ku­ro­rus pa­gal Žmo­gaus tei­sių ins­ti­tu­to pra­šy­mą įpa­rei­go­jo teis­mas.