Žlugo dar vienas bandymas R. Paksui atverti kelią į Seimo rinkimus
Sei­me žlu­go dar vie­nas ban­dy­mas at­ver­ti ke­lią „tvar­kie­čių“ ly­de­riui Ro­lan­dui Pa­ksui kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą ir pre­zi­den­tus.

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mo“ ly­de­riai su opo­zi­ci­nė­mis frak­ci­jo­mis par­la­men­te mė­gi­no su­de­rin­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį per ap­kal­tą pa­ša­lin­tas as­muo į Sei­mą ne­ga­lė­tų kan­di­da­tuo­ti de­šimt me­tų.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ber­na­to­nio tei­gi­mu, Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas (EŽTT) vis pri­me­na Lie­tu­vai, kad ši ne­įgy­ven­di­no jo nu­ta­ri­mo, jog per ap­kal­tą pa­ša­lin­tiems as­me­nims drau­di­mas iki gy­vos gal­vos ei­ti Sei­mo na­rio par­ei­gas yra ne­pro­por­cin­gas.

Mi­nis­tras penk­ta­die­nį BNS sa­kė pa­siū­lęs „tvar­kie­čiams“ ban­dy­ti Sei­me teik­ti vie­ną iš tri­jų bu­vu­sio prem­je­ro kon­ser­va­to­riaus And­riaus Ku­bi­liaus su­da­ry­tos dar­bo gru­pės par­eng­tų Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos va­rian­tų.

„Šį va­rian­tą mes pa­lai­ko­me“, - tei­gė J.Ber­na­to­nis.

Ta­čiau di­džiau­sia opo­zi­ci­nė par­la­men­to frak­ci­ja - Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tai (TS-LKD) - pra­ne­šė ma­nan­tys, kad dėl šiurkš­taus Kons­ti­tu­ci­jos pa­žei­di­mo ar­ba prie­sai­kos su­lau­žy­mo per ap­kal­tą par­ei­gų ne­te­ku­siam as­me­niui tu­rė­tų lik­ti drau­di­mas ei­ti pre­zi­den­to, Sei­mo pir­mi­nin­ko ar jo pa­va­duo­to­jo par­ei­gas.

Kon­ser­va­to­riai su­tin­ka, kad toks as­muo ga­lė­tų bū­ti ren­ka­mas Sei­mo na­riu pra­ėjus de­šim­čiai me­tų nuo ap­kal­tos įvyk­dy­mo mo­men­to.

„Toks va­rian­tas mū­sų ne­ten­ki­na. Jis (R.Pa­ksas) ga­lė­tų bū­ti tik ei­li­niu Sei­mo na­riu“, - penk­ta­die­nį BNS tei­gė Sei­mo „tvar­kie­čių“ se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis.

„At­si­dū­rė­me ak­la­vie­tė­je“, - kons­ta­ta­vo jis.

Be kon­ser­va­to­rių bal­sų Sei­me su­nku bū­tų pri­im­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są. Tam rei­kia ne ma­žiau kaip dvie­jų treč­da­lių par­la­men­ta­rų bal­sų.

Ki­tos opo­zi­ci­nės Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis BNS sa­kė su­lau­kęs tik žo­di­nio „tvar­kie­čių“ pra­šy­mo su­de­rin­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos pro­jek­to ir jo dar ne­svars­tęs.

R.Pa­ksas ne­ga­li da­ly­vau­ti pre­zi­den­to ir Sei­mo rin­ki­muo­se nuo 2004 me­tų, kai per ap­kal­tą bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad par­ei­gų per ap­kal­tą ne­te­kęs as­muo iki gy­vos gal­vos ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, ku­rioms rei­ka­lin­ga kons­ti­tu­ci­nė prie­sai­ka.

Ta­čiau EŽTT prieš dau­giau nei tre­jus me­tus pa­skel­bė, kad da­bar­ti­nis drau­di­mas iki gy­vos gal­vos da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se yra ne­pro­por­cin­gas.

Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo tei­gi­mu, įgy­ven­din­ti Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mą rei­ka­lin­gos Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos.

Šių me­tų sau­sį Sei­mui ne­pa­vy­ko pri­im­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų, nes po­li­ti­kai ne­su­ta­ria, ar R.Pa­ksui tu­ri bū­ti lei­džia­ma da­ly­vau­ti tik par­la­men­to rin­ki­muo­se, ar at­ver­ti ga­li­my­bę siek­ti ir pre­zi­den­to bei ki­tų par­ei­gų, ku­rios pra­de­da­mos ei­ti da­vus kons­ti­tu­ci­nę prie­sai­ką.

R.Pa­ksas 2004 me­tų ba­lan­dį per ap­kal­tos pro­ce­dū­rą bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. KT pri­pa­ži­no, kad jis su­lau­žė prie­sai­ką ir šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją, kai iš­im­ties tvar­ka sa­vo fi­nan­si­niam rė­mė­jui Ju­ri­jui Bo­ri­so­vui su­tei­kė Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę. Tų pa­čių me­tų ge­gu­žę par­la­men­tas pri­ėmė rin­ki­mų įsta­ty­mų pa­tai­są su nuo­sta­ta, kad su­lau­žęs kons­ti­tu­ci­nę prie­sai­ką as­muo dau­giau nie­ka­da ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, su­si­ju­sių su šios prie­sai­kos da­vi­mu.