Živilė Pinskuvienė atsistatydina iš Darbo partijos pirmininkės pareigų
Ne­par­la­men­ti­nių „dar­bie­čių“ ly­de­rė Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė per par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dį an­tra­die­nį pra­ne­šė at­sis­ta­ty­di­nan­ti iš par­ei­gų.

„Lin­kiu, kad bū­tų už­kirs­tas ke­lias nie­kur ne­ve­dan­čioms in­tri­goms ir chao­sui. O šian­dien, ne­bi­jo­da­ma pri­im­ti sau as­me­niš­kai ne­pa­lan­kų po­li­ti­nį spren­di­mą, tei­kiu at­sis­ta­ty­di­ni­mo iš Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko par­ei­gų par­eiš­ki­mą“, – par­ti­jos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me sa­kė kiek dau­giau nei pus­me­tį „dar­bie­čiams“ va­do­vau­jan­ti Šir­vin­tų me­rė.

„Ta­čiau tai ne­reiš­kia ma­no pa­si­trau­ki­mo, tai vie­nin­te­lė ga­li­my­bė or­ga­ni­zuo­ti tie­sio­gi­nius par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mus“, – pri­dū­rė ji.

Ž.Pins­ku­vie­nė at­sis­ta­ty­di­na pra­ėjus sa­vai­tei po Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jo, eu­ro­par­la­men­ta­ro Vik­to­ro Us­pas­ki­cho su­grį­ži­mo į šią po­li­ti­nę jė­gą.

Dar ba­lan­dį par­ti­jai tuo­met ne­prik­lau­sęs V.Us­pas­ki­chas ra­gi­no „dar­bie­čius“ keis­ti jos va­do­vy­bę.

Ž.Pins­ku­vie­nė an­tra­die­nį lin­kė­jo jam „ne­tap­ti ta­ria­mu par­ti­jos gel­bė­to­ju, pa­na­šiu į pe­ro­ną at­vyks­tan­tį ir iš jo iš­vyks­tan­tį trau­ki­nį“.

„Tai jis par­ti­ją ir jos žmo­nes pa­lie­ka, ir mes jį pa­ly­di­me, mo­juo­da­mi nuo aša­rų drėg­no­mis no­si­nai­tė­mis, tai jis vėl su­grįž­ta ir mes jį vėl su­tin­ka­me gar­siais plo­ji­mais. O po kiek lai­ko vis­kas kar­to­ja­si iš nau­jo ir vėl vis­kas tas pats“, – sa­kė Šir­vin­tų me­rė.

„E­su tvir­tos nuo­mo­nės, kad par­ti­jos ly­de­ris ne­tu­ri bū­ti ke­lių in­tri­gan­tų stum­do­mas, pe­rio­diš­kai už­va­žiuo­jan­tis gel­bė­ti žmo­ni­jos. Ly­de­ris tu­ri bū­ti tas, ku­ris ga­li par­ti­jos žmo­nėms pir­miau­sia už­ti­krin­ti sta­bi­lu­mą“, – kal­bė­jo ji.

Ž.Pins­ku­vie­nė Dar­bo par­ti­jai va­do­va­vo nuo per­nai gruo­džio, kai po ne­sėk­min­gų Sei­mo rin­ki­mų at­sis­ta­ty­di­no tuo­me­tis par­ti­jos ly­de­ris Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

V.Us­pas­ki­chas Dar­bo par­ti­ją įkū­rė 2003 me­tų spa­lį ir iki 2013 me­tų su ne­di­de­le per­trau­ka bu­vo jos pir­mi­nin­ku. Tais me­tais Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas jį ir ke­lis ki­tus „dar­bie­čius“ pri­pa­ži­no kal­tais dėl „juo­do­sios“ bu­hal­te­ri­jos. Tuo­met po­li­ti­kui skir­ta ket­ve­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė.

2015 me­tų gruo­dį, Ape­lia­ci­nia­me teis­me bai­giant nag­ri­nė­ti šią bau­džia­mą­ją by­lą, V.Us­pas­ki­chas pra­ne­šė pa­si­trau­kian­tis iš Dar­bo par­ti­jos. Ape­lia­ci­nis teis­mas už ap­gau­lin­gą bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą jam sky­rė 6,8 tūkst. eu­rų bau­dą. To­kią pa­čią baus­mę pa­li­ko ir Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas.