Živilė Mikėnaitė apklausta STT kaip speciali liudytoja
Kaip spe­cia­lio­ji liu­dy­to­ja ty­ri­me dėl pikt­nau­džia­vi­mo pir­ma­die­nį apk­laus­ta Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ži­vi­lė Mi­kė­nai­tė tą pa­čią die­ną tei­sin­gu­mo mi­nis­trei Mil­dai Vai­niu­tei įtei­kė ir at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą.

„Aš trau­kiuo­si to­dėl, kad sis­te­ma yra ti­krai blo­go­je būk­lė­je ir rei­kia, kad ji ei­tų į prie­kį“, – BNS sa­kė Ž.Mi­kė­nai­tė.

Ji pa­tvir­ti­no pir­ma­die­nį bu­vu­si apk­laus­ta Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nų. Tar­ny­bos at­sto­vė spau­dai Re­na­ta Sau­ly­tė BNS nu­ro­dė, jog Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­vė bu­vo apk­laus­ta kaip spe­cia­lio­ji liu­dy­to­ja, vyks­tant ty­ri­mui dėl pikt­nau­džia­vi­mo Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je.

Spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­sas as­me­niui su­tei­kia­mas, kai jis apk­lau­sia­mas apie sa­vo veiks­mus, bet pa­grin­do įta­ri­mams par­eikš­ti ne­pa­kan­ka.

„Vis­kas griūva“

Ž.Mi­kė­nai­tė sa­kė at­sis­ta­ty­di­ni­mu sie­kian­ti, kad su­tri­kęs dar­bas Lie­tu­vos ka­lė­ji­mų sis­te­mo­je grįž­tų į vė­žes.

„Kaip va­do­vui, man skau­du, kad vis­kas griū­va, kas bu­vo ku­ria­ma“, – tei­gė par­ei­gū­nė.

„Kai ma­tai ir bend­rau­ji su dar­buo­to­jais, kad nie­kas nė­ra da­ro­ma, kad tvy­ro įtam­pa, kad sto­vi vi­si dar­bai, kad pa­si­trau­kia kai ku­rie dar­buo­to­jai, kad da­bar nie­kas ne­prii­ma­mas į par­ei­gas – tai yra žiau­riai blo­ga si­tua­ci­ja. (...) Ši­ta si­tua­ci­ja tęs­tis ne­ga­li“, – kal­bė­jo Ž.Mi­kė­nai­tė.

Ją tei­sin­gu­mo mi­nis­trė Mil­da Vai­niu­tė nuo par­ei­gų nu­ša­li­no prieš pu­san­tro mė­ne­sio, mi­nis­te­ri­jo­je vyks­tant ty­ri­mui dėl pa­dė­ties Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je.

Ž.Mi­kė­nai­tė kaip pra­stai vei­kian­čios ka­lė­ji­mų sis­te­mos pa­sek­mę nu­ro­dė ir ne­se­niai dėl šir­dies prob­le­mų mi­ru­sį jos dar­buo­to­ją.

Par­ei­gū­nė ne­igė, kad jos at­sis­ta­ty­di­ni­mas yra su­si­jęs su jos apk­lau­so­mis STT ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je pir­ma­die­nį.

Skun­do teis­mui neatsiims

Ž.Mi­kė­nai­tė prieš ke­lias sa­vai­tes pa­skel­bė, jog skun­džia teis­mui spren­di­mą lai­ki­nai nu­ša­lin­ti ją nuo Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­vės par­ei­gų.

Ji tei­gia, kad įsa­ky­me dėl jos nu­ša­li­ni­mo ne­pa­teik­ti nei fak­ti­niai, nei tei­si­niai ar­gu­men­tai. Skun­de teis­mui su­for­mu­luo­tas rei­ka­la­vi­mas Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­rę grą­žin­ti į par­ei­gas ir pri­teis­ti ne­gau­tą dar­bo už­mo­kes­tį.

Ž.Mi­kė­nai­tė ti­ki­no skun­do ne­at­siim­sian­ti, nes ir to­liau jau­čia­si tei­si.

Ji ne­igia da­lį kal­ti­ni­mų, dėl ku­rių į tei­sė­sau­gą per­nai krei­pė­si Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus bu­hal­te­rė Ra­sa Ka­zė­nie­nė.

„Aš ne­su­tin­ku su tais kal­ti­ni­mais, tai yra ne pa­bai­ga“, – sa­kė par­ei­gū­nė, pa­klaus­ta, ko­dėl dar ko­vo mė­ne­sį dek­la­ra­vu­si sie­kį gin­tis dėl nu­ša­li­ni­mo iš par­ei­gų da­bar pa­ti iš jų trau­kia­si.

Ž.Mi­kė­nai­tės skun­dą Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas pri­ėmė nag­ri­nė­ti ko­vo 16 die­ną.

Tar­ny­bi­nės at­sa­ko­my­bės ga­li neišvengti

Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tui Ž.Mi­kė­nai­tė va­do­va­vo nuo 2015 me­tų, o Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus di­rek­to­re dir­bo nuo 2011 me­tų.

Į tei­sė­sau­gą be­si­krei­pu­si Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus dar­buo­to­ja R.Ka­zė­nie­nė tei­gia, jog pa­žei­di­mai šio­je ins­ti­tu­ci­jo­je api­ma ir tą lai­ko­tar­pį, kai jai va­do­va­vo Ž.Mi­kė­nai­tė.

Izo­lia­to­riaus bu­hal­te­rė be ki­tų da­ly­kų tei­sė­sau­gai nu­ro­dė, kad ja­me pir­ties ve­dė­ja va­do­vau­ja pir­čiai, ku­rios nė­ra, pa­slau­gos ir pre­kės ga­li bū­ti per­ka­mos iš įmo­nių, gal­būt su­si­ju­sių su izo­lia­to­riaus dar­buo­to­jais, o kai ku­rios pre­kės ga­lė­jo bū­ti įsi­gy­ja­mos už ke­lis ar ke­lio­li­ka kar­tų di­des­nę nei rin­kos kai­na.

STT iš pra­džių bu­vo at­si­sa­kiu­si pra­dė­ti ty­ri­mą pa­gal R.Ka­zė­nie­nės par­eiš­ki­mą. Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ty­ri­mą pra­dė­jo, kai in­for­ma­ci­ja apie pa­žei­di­mus izo­lia­to­riu­je ta­po vie­ša. Šia­me ty­ri­me įta­ri­mai kol kas nie­kam ne­pa­reikš­ti, BNS nu­ro­dė STT at­sto­vė spau­dai.

Sa­vų ty­ri­mų dėl pa­dė­ties Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je ėmė­si Vals­ty­bės kon­tro­lė ir Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba. Tuo me­tu Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja jau yra kons­ta­ta­vu­si, kad izo­lia­to­riaus Ūkio sky­riaus ve­dė­jas Pra­nas Vaš­kys su­pai­nio­jo vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus, nes ne­dek­la­ra­vo, jog yra bend­ro­vių, tei­kian­čių izo­lia­to­riui at­lie­kų ve­ži­mo pa­slau­gas, ak­ci­nin­kas.

Tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je tu­rė­tų baig­tis ba­lan­džio 7 die­ną.

Mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad įsta­ty­mai nu­ma­to ga­li­my­bę tęs­ti pra­dė­tą tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo pa­ti­kri­ni­mą ir pri­im­ti spren­di­mą dėl tar­ny­bi­nės nuo­bau­dos sky­ri­mo net ir tuo at­ve­ju, kai par­ei­gū­nas at­lei­džia­mas iš tar­ny­bos.

Lau­kia kompensacija

Pir­ma­die­nio ry­tą tei­sin­gu­mo mi­nis­trei Mil­dai Vai­niu­tei ji įtei­kė pra­šy­mą at­leis­ti iš dar­bo nuo ko­vo 27 die­nos.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­trė pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­vės at­lei­di­mo. Ž. Mi­kė­nai­tei bus iš­mo­kė­ta fi­nan­si­nė kom­pen­sa­ci­ja už ne­pa­nau­do­tas at­os­to­gas.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja at­lie­ka tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą dėl Ž. Mi­kė­nai­tės ir Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus lai­ki­no­jo va­do­vo Ed­var­do Kviat­kaus­ko ga­li­mų tar­ny­bi­nių nu­si­žen­gi­mų vie­šų­jų pir­ki­mų, vals­ty­bės lė­šų pa­nau­do­ji­mo ir ki­to­se įstai­gos val­dy­mo sri­ty­se. At­siž­vel­gus į ko­mi­si­jos pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, tei­sin­gu­mo mi­nis­trės spren­di­mu šie as­me­nys lai­ki­nai nu­ša­lin­ti nuo par­ei­gų.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­tas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas vyks­ta to­liau ir bus baig­tas iki ba­lan­džio 7 die­nos. Tei­sės ak­tai nu­ma­to ga­li­my­bę tęs­ti pra­dė­tą tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo pa­ti­kri­ni­mą ir pri­im­ti spren­di­mą dėl tar­ny­bi­nės nuo­bau­dos sky­ri­mo net ir tuo at­ve­ju, kai pa­tai­sos par­ei­gū­nas at­lei­džia­mas iš tar­ny­bos. Par­ei­gū­nų ga­li­mai ne­tin­ka­mi veiks­mai ar ne­vei­ki­mas bus įver­tin­ti įsta­ty­mų nu­ma­ty­ta tvar­ka.

Sa­vo ty­ri­mus šio­se įstai­go­se taip pat at­lie­ka Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba, Vals­ty­bės kon­tro­lė ir Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba.