Žinomi „darbiečiai“ palieka partiją
Dar­bo par­ti­jos (DP) va­do­ve iš­rin­kus Šir­vin­tų ra­jo­no me­rę Ži­vi­lę Pins­ku­vie­nę, iš jos trau­kia­si ži­no­mi par­tie­čiai, ga­li­mi ir gru­pi­niai na­rių nu­by­rė­ji­mai.

Iš kar­to po Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mų sek­ma­die­nį apie pa­si­trau­ki­mą iš par­ti­jos pa­skel­bė bu­vęs Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis, par­ti­jai lai­ki­nai pa­sta­ruo­ju me­tu va­do­va­vęs Vy­tau­tas Gap­šys, į Sei­mą ne­per­rink­tas „dar­bie­tis“ Val­das Skar­ba­lius. Šią sa­vai­tę apie spren­di­mą pa­lik­ti par­ti­ją BNS pa­tvir­ti­no bu­vu­si Sei­mo na­rė Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė, taip pat dar­bą bai­gian­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė.

Ki­ti dar­bą bai­gian­tys „dar­bie­čiai“ mi­nis­trai – kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis, že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė to­kių spren­di­mų kol kas sa­kė ne­pa­da­rę.

D.Mi­ku­tie­nė BNS nu­ro­dė, kad par­ti­ją ga­li pa­lik­ti ir dau­giau Tra­kų sky­riaus, ku­riam ji pri­klau­sė, na­rių.

„Ne tik aš, bet iš Tra­kų sky­riaus ta­ry­bos daug žmo­nių trau­kia­si, mes kur­si­me vi­suo­me­ni­nį ju­dė­ji­mą. Sky­riaus ta­ry­bo­je yra 25 žmo­nės ir mes tu­rė­jo­me ta­ry­bos po­sė­dį prieš su­va­žia­vi­mą, nu­spren­dė­me lauk­ti, ko­kie bus va­do­vy­bės veiks­mai, mes jau ir anks­čiau tu­rė­jo­me prie­kaiš­tų par­ti­jos va­do­vy­bei dėl rin­ki­mų stra­te­gi­jos, kad per daug to­le­ruo­ti to­kie as­me­nys, ku­rie tu­rė­jo įvai­rių prob­le­mų su tei­sė­sau­ga ar­ba su sa­vo vie­šais par­eiš­ki­mais. Pa­ma­tė­me, kas įvy­ko su­va­žia­vi­me – nuo vil­ko bė­go, ant meš­kos už­puo­lė“, – tei­gė ji.

Anot D.Mi­ku­tie­nės, iš vi­so Tra­kų sky­riu­je yra apie 300 na­rių, ta­čiau dar ne­aiš­ku, ar jie vi­si trauk­sis iš par­ti­jos.

Tuo me­tu A.Pa­be­dins­kie­nės sa­ko, kad jos spren­di­mas trauk­tis ne­su­si­jęs su tuo, jog par­ti­jos pir­mi­nin­ke ta­po Ž.Pins­ku­vie­nė.

„Aš iš tie­sų bu­vau nu­spren­du­si jau se­no­kai, ir ka­dan­gi bai­gia­si ma­no įga­lio­ji­mai, gal­vo­ju, kad tu­riu tą eta­pą už­baig­ti kar­tu ir su par­ti­ja. Ka­dan­gi Dar­bo par­ti­ja bu­vo ma­ne de­le­ga­vu­si, anks­čiau trauk­tis bū­tų bu­vę ne­są­ži­nin­ga, tai kar­tu su ka­den­ci­ja nu­spren­džiau tą at­kar­pą nu­kirp­ti. Tie­siog tu­riu ki­tų su­ma­ny­mų, ki­tų pla­nų ir ma­nau, kad nuo 2007 me­tų bu­vu­si Dar­bo par­ti­jo­je iš ti­krų­jų jau sa­vo tam ti­krą in­dė­lį įne­šiau ir ieš­kau ki­tų erd­vių, ku­rio­se ga­lė­čiau sa­ve rea­li­zuo­ti“, – aiš­ki­no ji.

Vers­tis ad­vo­ka­to pra­kti­ka nuo sau­sio lei­di­mą ga­vęs bu­vęs par­la­men­ta­ras Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas BNS sa­kė dar svars­tan­tis, ar liks par­ti­jo­je. Tuo me­tu į Sei­mą per­rink­tas Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas sa­kė, kad par­ti­jo­je lie­ka, nors dėl svei­ka­tos at­si­sa­kė bū­ti jos pir­mi­nin­ku ar pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju.

Ž.Pins­ku­vie­nė BNS aiš­ki­no, kad pa­va­duo­to­jai per su­va­žia­vi­mą sek­ma­die­nį ne­bu­vo iš­rink­ti to­dėl, jog ji ne­si­ti­kė­jo, kad ga­li tap­ti pir­mi­nin­ke, ir ne­bu­vo pa­si­ren­gu­si pa­siū­ly­ti pa­va­duo­to­jų.

„Nė­ra iš­rink­ti pa­va­duo­to­jai ir nė­ra iš­rink­tas pre­zi­diu­mas. Yra pa­da­ry­tas sta­tu­to pa­kei­ti­mas, kad par­ti­jos ta­ry­ba tvir­tins pa­va­duo­to­jus ir pre­zi­diu­mą“, – sa­kė po­li­ti­kė.

Anot jos, iš par­ti­jos na­riai ne tik pa­si­trau­kia, bet ir pri­si­jun­gia nau­ji. Kar­tu ji aiš­ki­no, kad kai ku­rių na­rių pa­si­trau­ki­mą iš par­ti­jos le­mia ne po­ky­čiai va­do­vy­bė­je, bet ne­sėk­mė per Sei­mo rin­ki­mus.

„Ko­dėl jūs, pa­vyz­džiui, ne­klau­sia­te, kiek na­rių su­grįž­ta, kiek gau­nu pra­šy­mų ir skam­bu­čių, kiek žmo­nių no­ri su­grįž­ti į par­ti­ją? Nuo­šir­džiai sa­kau, kad kiek­vie­no pa­si­trau­kian­čio gai­la, kiek­vie­nas yra la­bai svar­bus, bet jau po to, kai tik par­ti­ja ne­per­žen­gė 5 proc., pa­vyz­džiui, D.Mi­ku­tie­nės ne­ma­tė­me nė vie­na­me ta­ry­bos po­sė­dy­je“, – dės­tė Ž.Pins­ku­vie­nė.

Jos tei­gi­mu, par­ti­jos pa­va­duo­to­jus ta­ry­ba tu­rė­tų tvir­tin­ti ki­tą sa­vai­tę.

Pra­ėju­sią ka­den­ci­ją val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je bu­vu­si Dar­bo par­ti­ja spa­lį rin­ki­muo­se dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ne­per­žen­gė pa­tek­ti į Sei­mą rei­ka­lin­go 5 proc. bal­sų bar­je­ro, vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se man­da­tus iš­ko­vo­jo du par­ti­jos iš­kel­ti at­sto­vai: V.Bu­kaus­kas ir Pe­tras Čim­ba­ras. Jie Sei­me pri­si­jun­gė prie So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos.