Žinios apie Baltijos šalių nepriklausomybės tyrimą - propaganda
Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Mask­vo­je Re­mi­gi­jus Mo­tu­zas pro­pa­gan­da va­di­na šią sa­vai­tę Ru­si­jos ži­niask­lai­do­je pa­skelb­tą ži­nią apie ty­ri­mą dėl Bal­ti­jos ša­lių ne­prik­lau­so­my­bės pri­pa­ži­ni­mo 1991 me­tais.

„Aš ma­nau, kad tas pa­skel­bi­mas spau­do­je bu­vo tam ti­krais, su­in­te­re­suo­tos žmo­nių gru­pės ini­cia­ty­va, pro­pa­gan­di­niais tiks­lais“, - in­ter­viu BNS sa­kė dip­lo­ma­tas.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, jog am­ba­sa­da įpras­tai gau­na in­for­ma­ci­ją apie Ru­si­jos vi­daus po­li­ti­ko­je spren­džia­mus su Lie­tu­va su­si­ju­sius klau­si­mus, o šiuo at­ve­ju bu­vo prieš­in­gai. Tai, pa­sak R.Mo­tu­zo, ga­li ro­dy­ti men­kas ga­li­my­bes iš ti­krų­jų im­tis to­kio ty­ri­mo.

„Mes vi­si su­pran­ta­me, kad tai yra ne­įma­no­ma nei tei­si­niu, nei ki­tais as­pek­tais“, - kal­bė­jo am­ba­sa­do­rius.

„La­bai lai­ku šiuo klau­si­mu bu­vo par­eikš­ta nuo­mo­nė mū­sų pre­zi­den­tės, mū­sų už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro. Aš vis dėl­to ma­nau, kad rei­kia rea­guo­ti“, - pri­dū­rė jis.

Ru­si­jos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra iš pra­džių pa­tvir­ti­no, kad ti­kri­na ke­lių par­la­men­ta­rų užk­lau­są dėl Bal­ti­jos ša­lių ne­prik­lau­so­my­bės pri­pa­ži­ni­mo tei­sė­tu­mo, ta­čiau vė­liau par­eiš­kė, kad toks ty­ri­mas ne­tu­ri „ju­ri­di­nės pers­pek­ty­vos“.

Pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no at­sto­vas sa­vo ruo­žtu par­eiš­kė, kad jį nu­ste­bi­no ži­nia apie ty­ri­mą.

R.Mo­tu­zas in­ter­viu BNS tei­gė, kad Lie­tu­va sten­gia­si su Ru­si­ja vys­ty­ti kul­tū­ri­nius ry­šius. Pa­sak jo, per mė­ne­sį jo va­do­vau­ja­ma am­ba­sa­da or­ga­ni­zuo­ja po du kul­tū­ri­nius ren­gi­nius.

„Ru­si­jos vi­suo­me­nė lan­ko­si la­bai ak­ty­viai, at­ei­na į mū­sų ren­gi­nius la­bai daug žmo­nių. At­ei­na ru­sai, ku­rie do­mi­si kul­tū­ra, ypač pro­fe­sio­na­lia mu­zi­ka, o ki­ta žmo­nių gru­pė - at­ei­na daug Lie­tu­vos drau­gų“, - sa­kė dip­lo­ma­tas.

Vis­gi am­ba­sa­do­rius tei­gė, kad po­li­ti­nis dia­lo­gas su Ru­si­ja iš­lie­ka įtemp­tas dėl Kry­mo anek­si­jos ir par­amos se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je, ta­čiau Lie­tu­va ir Ru­si­ja tę­sia kei­ti­mą­si in­for­ma­ci­ja tei­sė­sau­gos, mui­ti­nės sri­ty­se.

Ko­men­tuo­da­mas tai, jog Lie­tu­va vie­nin­te­lė ne­siun­tė jo­kio dip­lo­ma­ti­nio at­sto­vo į ge­gu­žės 9 die­nos, kai ru­sai mi­ni Per­ga­lės die­ną, ren­gi­nius, R.Mo­tu­zas tei­gė su­lau­kęs dau­giau reak­ci­jos iš par­tne­rių Eu­ro­po­je, o ne Ru­si­jos par­ei­gū­nų.

„Jei­gu at­vi­rai, tai dau­giau klau­si­mų su­lau­kiau iš Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių am­ba­sa­do­rių nei ko­le­gų iš Krem­liaus. Bu­vo ste­bi­ma­si, kad mū­sų am­ba­sa­da yra čia, Mask­vo­je, to­dėl mes tu­ri­me da­ly­vau­ti. Tai bu­vo drau­giš­kas, aiš­ku, samp­ro­ta­vi­mas, ta­čiau dau­giau nu­sis­te­bė­ji­mo bu­vo bū­tent iš tų vals­ty­bių am­ba­sa­do­rių, ku­rios tu­ri drau­giš­kes­nius ry­šius su Ru­si­ja“, - kal­bė­jo R.Mo­tu­zas.

„Aš ne­su­lau­kiau nei vie­no ofi­cia­laus klau­si­mo iš Ru­si­jos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos. Tik­tai prieš ski­ria­mų­jų raš­tų (ba­lan­džio pa­bai­go­je) įtei­ki­mą Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui bu­vo drau­giš­kai pa­sa­ky­ta, kad ne­li­ko ne­pas­te­bė­ta, jog jūs ne­da­ly­vau­si­te par­ade. Bet čia bu­vo dau­giau pa­juo­ka­vi­mo“, - pri­dū­rė jis.

Kal­bė­da­mas apie tai, kad Ru­si­ja bir­že­lį pra­tę­sė Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ir ke­lių ki­tų ša­lių kai ku­rių mais­to pro­duk­tų em­bar­gą, am­ba­sa­do­rius tei­gė, jog nor­ma­liems eko­no­mi­niams san­ty­kiams su Ru­si­ja at­kur­ti pri­reiks „ti­krai ne­ma­žai“ lai­ko, bet tai pri­klau­sys pir­miau­sia nuo pa­čios Ru­si­jos.

„Aiš­ku, kad tra­di­ci­nių Ru­si­jos rin­kų ne­te­ki­mas yra tam ti­kra prob­le­ma. Grįž­ti į rin­ką ne­bus pa­pras­ta, ka­dan­gi Ru­si­jos Vy­riau­sy­bė su­da­rė pa­lan­kes­nes są­ly­gas vie­tos ga­min­to­jams, o at­si­ra­du­sias ni­šas taip pat la­bai sten­gia­si už­pil­dy­ti eks­por­tuo­to­jai iš Azi­jos ir Pie­tų Ame­ri­kos“, - kal­bė­jo R.Mo­tu­zas.

Jis taip pat sa­kė, jog Ru­si­ja ak­ty­viai do­mi­si Lie­tu­vos bei Eu­ro­pos Są­jun­gos ener­ge­ti­kos pro­jek­tais.

Pa­sak am­ba­sa­do­riaus, dvi­ša­lių po­kal­bių me­tu Ru­si­jos par­ei­gū­nai pri­me­na, jog Lie­tu­va tu­ri ga­li­my­bę nau­do­tis ir „Gazp­rom“ du­jo­mis, jog su Ru­si­ja ga­li­ma de­rė­tis dėl „tam ti­krų“ kai­nų, są­ly­gų.

R.Mo­tu­zas Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riaus Ru­si­jo­je par­ei­gas ofi­cia­liai pra­dė­jo ei­ti ge­gu­žės 28 die­ną.