Žiniasklaidos laisvės indekse Lietuva pakilo per vieną poziciją
Kas­met skel­bia­ma­me ži­niask­lai­dos lais­vės in­dek­se Lie­tu­va per me­tus pa­ki­lo vie­na po­zi­ci­ja ir šie­met užė­mė 31 vie­tą tarp 180 įver­tin­tų vals­ty­bių.

Par­yžiu­je įsi­kū­ru­sios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Re­por­te­riai be sie­nų“ su­da­ry­ta­me są­ra­še, ku­ris pa­skelb­tas ket­vir­ta­die­nį, Lie­tu­va ap­len­kė Is­pa­ni­ją (33), Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją (34) Pra­ncū­zi­ją (38), Jung­ti­nes Vals­ti­jas (49), Ita­li­ją (73), ta­čiau nu­si­lei­do kai­my­ni­nėms Es­ti­jai (10), Len­ki­jai (18) bei Lat­vi­jai (28).

Kaip ir per­nai, pir­mo­jo­je są­ra­šo vie­to­je at­si­dū­rė Suo­mi­ja, to­liau są­ra­še ri­kiuo­ja­si Nor­ve­gi­ja, Da­ni­ja, Ny­der­lan­dai ir Šve­di­ja.

Ru­si­ja są­ra­še šie­met įra­šy­ta 152-oje vie­to­je. Pa­čio­je len­te­lės pa­bai­go­je įtrauk­tos Ki­ni­ja, Si­ri­ja, Turk­mė­ni­ja, Šiau­rės Ko­rė­ja ir Eri­trė­ja.