Žiniasklaidos asociacijos priešinasi valdžios siekiui viešinti jų komercinius duomenis
Ži­niask­lai­dos prie­mo­nes at­sto­vau­jan­čios trans­liuo­to­jų, in­ter­ne­ti­nės ži­niask­lai­dos aso­cia­ci­jos prieš­ina­si Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos sie­kiams įpa­rei­go­ti vie­šin­ti jų ko­mer­ci­nę in­for­ma­ci­ją, nu­ma­ty­ti prie­vo­lę ži­niask­lai­dos kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­joms gin­ti ju­ri­di­nių as­me­nų pa­žeis­tą da­ly­ki­nę re­pu­ta­ci­ją.

Mi­nis­te­ri­jos ren­gia­mo­se Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo pa­tai­so­se nu­ma­ty­ta iki 2019-ųjų pa­bai­gos su­kur­ti nau­ją in­for­ma­ci­nę sis­te­mą, ku­rio­je bū­tų vie­ši­na­ma vi­sa ži­niask­lai­dos prie­mo­nių in­for­ma­ci­ja. Be jau ir da­bar pra­šo­mų duo­me­nų, ži­niask­lai­dos prie­mo­nės tu­rė­tų pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie pa­ja­mas ir pa­ja­mų šal­ti­nius, iš­lai­das ir nau­dos ga­vė­jus, fi­nan­si­nes at­as­kai­tas. S

iū­lo­ma, kad ži­niask­lai­da pa­ti tu­rė­tų vie­šin­ti gau­na­mas pa­ja­mas iš vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų, už­sa­ko­mų­jų straips­nių, po­li­ti­nės rek­la­mos.

Dar vie­nas siū­ly­mas – at­si­sa­ky­ti šiuo me­tu ga­lio­jan­čios nuo­sta­tos, kai vie­šai ne­skel­bia­mi duo­me­nys apie ži­niask­lai­dos prie­mo­nių sa­vi­nin­kus, jei jie yra pri­va­tūs as­me­nys ir tu­ri iki 10 pro­cen­tų ak­ci­jų. Nuo šiol bū­tų pri­va­lo­ma skelb­ti vi­sus ak­ci­nin­kus, nu­ro­dant ir de­ta­lią in­for­ma­ci­ją: as­mens ko­dus, tur­to da­lis, ak­ci­jų skai­čių.

Siū­lo­ma, kad duo­me­nų ba­zę tvar­ky­tų Re­gis­trų cen­tras, ją val­dy­ti bū­tų pa­ves­ta Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai. Skai­čiuo­ja­ma, kad sis­te­mos kū­ri­mas kai­nuo­tų apie 420 tūkst. eu­rų, dar apie 30 tūkst. eu­rų per me­tus kai­nuo­tų jos iš­lai­ky­mas.

Be to, įsta­ty­me bū­tų aiš­kiai apib­rėž­tas drau­di­mas skelb­ti da­ly­ki­nę ju­ri­di­nių as­me­nų re­pu­ta­ci­ją pa­žei­džian­čią in­for­ma­ci­ją – tai aiš­kin­tis bū­tų įpa­rei­go­tas Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­rius.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja sa­ko, kad šio­mis prie­mo­nė­mis sie­kia­ma di­des­nio ži­niask­lai­dos skaid­ru­mo bei at­skai­to­my­bės aiš­ku­mo – Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo po­li­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas Dei­vi­das Vel­kas tei­gia, kad pa­pil­do­mos biu­ro­kra­ti­nės naš­tos ži­niask­lai­da ne­pa­tirs, nes kai ku­rie duo­me­nys bū­tų gau­na­mi au­to­ma­tiš­kai. Prie­mo­nėms pri­ta­ria ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to at­sto­vai, tvir­ti­nan­tys, pri­ta­rian­tis, kad tai už­ti­krin­tų di­des­nį skaid­ru­mą ir kai ku­riais at­ve­jais bū­tų svar­bu ne­tgi na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Pa­tai­sas svei­ki­na ir su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­ti or­ga­ni­za­ci­ja „Trans­pa­ren­cy in­ter­na­tio­nal“.

Ži­niask­lai­dos prie­mo­nės tu­rė­tų pa­teik­ti at­nau­jin­tą in­for­ma­ci­ją apie sa­vo eti­kos pa­žei­di­mus. Vi­si šie duo­me­nys bū­tų skel­bia­mi vie­no­je vie­to­je, o ne ke­le­to skir­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų duo­me­nų ba­zė­se, kaip yra da­bar.

Vie­šo­je dis­ku­si­jo­je Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je da­ly­va­vę šią sa­vai­tę ži­niask­lai­dos at­sto­vai iš­reiš­kė ne­pri­ta­ri­mą ir nau­jam re­gis­trui, teig­da­mi, kad šiuo me­tu duo­me­nis apie ži­niask­lai­dos prie­mo­nių sa­vi­nin­kus, fi­nan­sus kau­pia ir skel­bia net ke­lios ins­ti­tu­ci­jos, o dar vie­nas duo­me­nų rin­kė­jas esą su­kel­tų pa­pil­do­mų biu­ro­kra­ti­nių rū­pes­čių.

„Prie­ši­na­mės iš pri­nci­po dėl to, kad, vie­na ver­tus, pra­šo­mi duo­me­nys jau yra tei­kia­mi vals­ty­bės re­gis­trams, ins­ti­tu­ci­joms. Ki­tą ver­tus, tie duo­me­nys, ku­rie yra pra­šo­mi pa­pil­do­mi, mū­sų nuo­mo­ne yra la­bai jau­trūs, kon­fi­den­cia­lūs ir ve­da prie ma­si­nio bet ko­kių pa­ja­mų ir iš­lai­dų se­ki­mo. Pa­vyz­džiui, kiek­vie­no vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos sklei­dė­jo duo­me­nys apie vi­sas pa­ja­mas, iš­lai­das, vi­sus šal­ti­nius, „, – BNS sa­kė Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos aso­cia­ci­jos at­sto­vas, ad­vo­ka­tas Ąžuo­las Če­ka­na­vi­čius.

Anot jo, įsta­ty­mo for­mu­luo­tės lei­džia su­pras­ti, kad bū­tų rei­ka­lau­ja­ma itin kon­kre­čių duo­me­nų: rek­la­mos da­vė­jo pa­va­di­ni­mo, su­mų, ku­rias jis su­mo­kė­jo ir pa­na­šiai.

In­ter­ne­to ži­niask­lai­dos aso­cia­ci­jos va­do­vė Ais­tė Ži­lins­kie­nė sa­ko, kad aso­cia­ci­ja pri­ta­ria sie­kiams vie­šin­ti vi­sus ak­ci­nin­kus, taip pat ir vals­ty­bi­nius už­sa­ky­mus, ta­čiau ne­su­tin­ka dėl de­ta­lios ko­mer­ci­nės in­for­ma­ci­jos tei­ki­mo.

„Tai yra la­bai jau­tri ko­mer­ci­nė in­for­ma­ci­ja, tai yra pri­ski­ria­ma prie įmo­nės fi­nan­si­nių pa­slap­čių pa­gal ki­tus do­ku­men­tus ir ti­krai ši­to ne­bus“, – mi­nis­te­ri­jos su­reng­ta­me pa­si­ta­ri­me tei­gė ji. BNS A.Ži­lins­kie­nė tei­gė, kad aso­cia­ci­ja ti­krai ne prieš sie­kį at­skleis­ti vi­sus ak­ci­nin­kus, ar iš vals­ty­bės gau­na­mas pa­ja­mas.

„Mums pa­tiems įdo­mu pa­ma­ty­ti, ko­kią da­lį gau­na­me, kiek ten­ka tar­pi­nin­kui ir pa­na­šiai. Bet vi­sų ko­mer­ci­nių duo­me­nų at­skleis­ti jo­kiu bū­du ne­įma­no­ma, nes tuo­met ne­įma­no­ma kon­ku­ren­ci­ja, už­dar­bis, tai prieš­ta­rau­tų kon­ku­ren­ci­jos tei­sei“, – sa­kė aso­cia­ci­jos at­sto­vė.

Ą.Če­ka­na­vi­čius taip pat tei­gia, kad įpa­rei­go­ji­mas skelb­ti vi­sus ak­ci­nin­kus ga­li su­kel­ti tei­si­nių prob­le­mų, nes da­lies di­džių­jų Lie­tu­vos ži­niask­lai­dos prie­mo­nių ak­ci­nin­kai – už­sie­nio įmo­nės, apie ku­rias už­sie­nio re­gis­tro įstai­gos duo­me­nų ne­tei­kia, ne­bent pra­šo­ma tei­si­nės pa­gal­bos vyk­dant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Kaip pa­vyz­dį jis pa­tei­kė LNK gru­pę, ku­rios, pa­sak jo, 20 proc. ak­ci­jų pri­klau­so Liuk­sem­bur­ge re­gis­truo­tam in­ves­ti­ci­niam fon­dui.

„Aps­kri­tai, duo­me­nų su­bjek­tų, ku­rie tu­rės teik­ti in­for­ma­ci­ja, bus la­bai pla­tus, nes Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo apib­rė­ži­mas api­ma ir in­ter­ne­to blo­gą, vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jas ga­li bū­ti net as­muo, ku­ris „fa­ce­book“ pro­fi­ly­je nuo­la­tos skel­bia in­for­ma­ci­ją (...), teo­riš­kai rei­kė­tų aiš­kin­tis, ar sve­tai­nę val­do fi­zi­nis, ar ju­ri­di­nis as­muo“, – prob­le­mas dės­tė A.Če­ka­na­vi­čius.

Jis sa­ko, kad jo at­sto­vau­ja­mi trans­liuo­to­jai su­tik­tų, jei vi­sus duo­me­nis už­tek­tų cen­tra­li­zuo­tai pa­teik­ti vie­nai ins­ti­tu­ci­jai.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai pa­žy­mi, kad į pa­sta­bas bus at­siž­vel­gia­ma ir kai ku­rios nuo­sta­tos ga­li keis­tis. D.Vel­kas BNS sa­kė, kad įsta­ty­mų nuo­sta­tos dėl ko­mer­ci­nės in­for­ma­ci­jos „ga­li bū­ti su­pras­tos ir kaip api­bend­rin­tų duo­me­nų tei­ki­mas“.

„Mes po pa­sta­bų sprę­si­me, ką to­liau da­ry­ti su šia duo­me­nų gru­pe, nes ti­krai la­bai svar­bus klau­si­mas, kiek tai skaid­ri­na ir kiek tai ap­sun­ki­na si­tua­ci­ją vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jams ir sklei­dė­jams“, – sa­kė jis.

Siū­lo­ma, kad vi­sos nuo­sta­tos, iš­sky­rus nau­jai ku­ria­mą ži­niask­lai­dos prie­mo­nių in­for­ma­ci­nę sis­te­mą, įsi­ga­lio­tų šių me­tų ru­de­nį.