Žiniasklaida: Vokietija pasiruošusi parduoti Lietuvai savaeigių haubicų
Vo­kie­ti­ja yra pa­si­ruo­šu­si par­duo­ti Lie­tu­vai sa­vaei­gių hau­bi­cų, šeš­ta­die­nį pra­ne­šė vo­kie­čių sa­vai­traš­tis „Der Spie­gel“.

Gy­ny­bos mi­nis­tro pa­va­duo­to­ja Ka­trin Su­der sa­kė per Gy­ny­bos ko­mi­te­to po­sė­dį, kad to­kios gink­luo­tės bus ga­li­ma par­duo­ti Lie­tu­vai, nes Vo­kie­ti­jos gink­luo­to­sios pa­jė­gos jos tu­ri pa­kan­ka­mai, nu­ro­dė lei­di­nys.

„Der Spie­gel“ pra­ne­ši­me sa­ko­ma, kad K.Su­der pa­žy­mė­jo, jog Vo­kie­ti­ja no­ri pa­dė­ti sa­vo par­tne­rei Lie­tu­vai mo­der­ni­zuo­ti sa­vo pa­jė­gas ir „pa­lan­kiai nag­ri­nės“ po­ten­cia­lų pra­šy­mą ap­rū­pin­ti sa­vaei­gė­mis hau­bi­co­mis.

Vie­nas Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas sa­kė, kad Lie­tu­va dar nė­ra pa­tei­ku­si ofi­cia­laus pra­šy­mo, bet Vil­nius tei­ra­vo­si dėl to­kios ga­li­my­bės, o Ber­ly­nas yra pa­si­ruo­šęs pa­dė­ti.

Lie­tu­va, kaip ir Lat­vi­ja ir Es­ti­ja yra su­si­rū­pi­nu­si dėl Ru­si­jos įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos ir Mask­vos pa­lai­ky­mo pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je, bai­min­da­ma­si, kad tie veiks­mai gal­būt žy­mi pla­tes­nes Ru­si­jos pa­stan­gas su­sig­rą­žin­ti įta­ką ki­to­se bu­vu­sio­se So­vie­tų Są­jun­gos te­ri­to­ri­jo­se.

Mi­nis­tras lau­kia žinių

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas tei­gia, kad kol kas ne­ga­vo iš Vo­kie­ti­jos ži­nių dėl ga­li­my­bės Lie­tu­vai įsi­gy­ti sa­vaei­gių hau­bi­cų. Tai, pa­sak jo, yra de­ri­na­ma eks­per­tų ly­giu ir jis ži­nių lau­kia ar­ti­miau­siu me­tu.

„Mes esa­me kal­bė­ję su vo­kie­čių par­la­men­ti­niu se­kre­to­riu­mi ir mes pa­gei­dau­ja­me įsi­gy­ti (hau­bi­cų - BNS), esa­me pa­tei­kę pir­mi­nį krei­pi­mą­sį raš­tu bei pa­ve­dė­me gink­luo­tės di­rek­to­riams, kad jie su­de­rin­tų de­ta­les, ap­si­tar­tų, tai da­bar lau­kiam at­sa­ky­mo“, - BNS sa­kė J.Ole­kas.

J.Ole­kas kol kas ne­atsk­lei­dė, kiek hau­bi­cų no­ri­ma įsi­gy­ti: „Kol kas, kol ne­tu­ri­me ofi­cia­lių pa­siū­ly­mų, apie kie­kius ir kai­nas ne­kal­ba­me. Kai tu­rė­si­me vi­sus pa­siū­ly­mus, ta­da pra­ne­ši­me. Kal­ba ei­na apie ke­lio­li­ką hau­bi­cų“.

Pra­ei­tą sa­vai­tę Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da pra­ne­šė, esą Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­bė at­me­tė Lie­tu­vos pra­šy­mą ap­rū­pin­ti jos gink­luo­tą­sias pa­jė­gas mo­der­nio­mis šar­vuo­to­sio­mis ko­vos ma­ši­no­mis „Bo­xer“, ta­čiau vė­liau ši in­for­ma­ci­ja bu­vo pa­neig­ta.

„Ten, kaip ži­no­te, bu­vo pa­neig­ta an­tis, pro­vo­ka­ci­ja, o vo­kie­čiai dar kar­tą Vy­riau­sy­bė­je pa­tvir­ti­no, kad jie re­mia mū­sų ka­riuo­me­nės mo­der­ni­za­ci­ją“, - sa­kė J.Ole­kas.