Žiniasklaidą norima įpareigoti viešinti iš partijų gautas pajamas
Par­la­men­ta­rai sieks, kad ži­niask­lai­dos prie­mo­nės vie­šai skelb­tų in­for­ma­ci­ją apie gau­tas pa­ja­mas iš vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų, įstai­gų, par­ti­jų rek­la­mos ir už­sa­ko­mų­jų straips­nių.

Ket­vir­ta­die­nį bend­ru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta tai nu­ma­tan­čioms Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­soms.

Pro­jek­to au­to­rius kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas tei­gė, kad jo pa­tai­sa tu­rė­tų pa­dė­ti su­kur­ti vie­nin­gą ir skaid­res­nę vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jų ir sklei­dė­jų in­for­ma­ci­nę sis­te­mą.

Pa­gal pro­jek­tą, vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jai ir sklei­dė­jai, be ki­tų duo­me­nų, tu­rė­tų Vy­riau­sy­bės įga­lio­tai ins­ti­tu­ci­jai pa­teik­ti duo­me­nis apie vi­sus ak­ci­nin­kus, val­dy­mo or­ga­nus ir va­do­vau­jan­čius as­me­nis, už tu­ri­nį at­sa­kin­go as­mens var­dą ir pa­var­dę, in­for­ma­ci­ją apie tur­ti­nius san­ty­kius, jung­ti­nę veik­lą, sie­jan­čią su ki­tais ju­ri­di­niais as­me­ni­mis, su­ves­ti­nius fi­nan­si­nės aps­kai­tos duo­me­nis, ti­ra­žą.

Taip pat nu­ma­ty­ta, kad pri­va­lu pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie gau­tą par­amą, jei­gu ji vir­ši­ja 10 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų dy­dį (380 eu­rų), nu­ro­dant šios par­amos dy­dį ir šal­ti­nį.

„Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­tį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jai ir sklei­dė­jai ne­pri­va­lo dek­la­ruo­ti są­sa­jų su ki­tą ūki­nę, fi­nan­si­nę ar ko­mer­ci­nę veik­lą vyk­dan­čiais ūkio su­bjek­tais. To­dėl šiuo me­tu dek­la­ruo­ja­mų duo­me­nų spek­tras ir apim­tis ne­su­ku­ria pa­kan­ka­mo skaid­ru­mo vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jų ir sklei­dė­jų veik­lo­je, ne­igia­mai at­si­lie­pia vie­šai sklei­džia­mos in­for­ma­ci­jos ob­jek­ty­vu­mui“, – tei­gia­ma pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

To­liau pro­jek­tą svars­tys Sei­mo ko­mi­te­tai.