Žiniasklaida narplioja šeimyninius saitus „Lietuvos geležinkeliuose“
„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ nuo 2014 me­tų pra­džios iki 2016-ųjų pa­bai­gos įvyk­dė še­šis vie­šuo­sius pir­ki­mus už 2,8 mln. eu­rų, ku­riuos be kon­ku­ren­ci­jos lai­mė­jo bu­vu­sio il­ga­me­čio vals­ty­bės val­do­mos įmo­nės va­do­vo Sta­sio Dai­lyd­kos sū­naus Vy­tau­to anks­tes­nė dar­bo­vie­tė „Trans­mit­to“, ge­le­žin­ke­liams par­da­vi­nė­ju­si spe­cia­lią tech­ni­ką ir pa­slau­gas, pir­ma­die­nį in­for­muo­ja por­ta­las del­fi.lt.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) duo­me­nys ro­do, kad „Trans­mit­to“ su „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liais“ bend­ra­dar­bia­vo ir anks­čiau – nuo 2003 iki 2013 me­tų įmo­nė iš vi­so lai­mė­jo apie 20 vie­šų­jų pir­ki­mų. Pa­sak por­ta­lo, V.Dai­lyd­ka „Trans­mit­to“ dir­bo nuo 2008 iki 2014 me­tų, užė­mė rin­ko­da­ros va­do­vo par­ei­gas. Da­bar jis tei­gia dir­ban­tis įmo­nė­je „Pi­ni­gų ma­ši­na“, ku­ri tei­kia rek­la­mos ir vie­šų­jų ry­šių pa­slau­gas. Por­ta­las 15min.lt yra ra­šęs, kad V. Dai­lyd­kos val­do­mos „Pi­ni­gų ma­ši­nos“ klien­tai anks­čiau nuo­lat gau­da­vo „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ par­amą.

Šių me­tų pra­džio­je „Trans­mit­to“ var­das nu­skam­bė­jo ir VPT pa­sta­bo­se dėl Lie­tu­vos ke­li­nin­kų skel­bia­mų vie­šų­jų pir­ki­mų – VPT apž­val­gos duo­me­ni­mis, per 2003–2016 me­tus „Trans­mit­to“ te­ko 11,3 proc. vi­sų ke­lių prie­žiū­ros au­to­mo­bi­li­nės tech­ni­kos su­tar­čių, o VPT di­rek­to­rė Dia­na Vi­ly­tė ta­da prie­kaiš­ta­vo, kad pu­sė jų bu­vo „vie­no tie­kė­jo“.