Žinia popiežiui Pranciškui: „Lietuva tavęs laukia!“
Ro­mos lie­tu­viai pa­siun­tė ži­nią po­pie­žiui Pra­nciš­kui: „Lie­tu­va ta­vęs lau­kia!“. Ke­lias­de­šimt lie­tu­vių ir ita­lų sek­ma­die­nį, sau­sio 15 die­ną į Šven­to Pe­tro aikš­tę at­si­ne­šė tau­ti­nes tris­pal­ves ir il­go­ką trans­pa­ran­tą su ži­nia ita­liš­kai: „Li­tua­nia ti as­pet­ta“.

Po­pie­žius ži­nią grei­čiau­siai pa­ste­bė­jo, nes lie­tu­viai su­sto­jo vie­to­je tie­siog po rū­mų lan­kais, iš ku­rių jis kal­bė­jo ir mel­dė­si, o taip pat svei­ki­no skait­lin­gai su­si­rin­ku­sius žmo­nes, jų gru­pes. Aikš­tė­je ple­vė­sa­vo dau­ge­lis ki­tų kraš­tų ir or­ga­ni­za­ci­jų vė­lia­vų, kai ku­rios et­ni­nės gru­pės ir mig­ran­tams at­sto­vau­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos ir­gi at­ėjo su trans­pa­ran­tais pa­mi­nė­ti sek­ma­die­nį švęs­tą Pa­sau­li­nę mig­ran­tų ir pa­bė­gė­lių die­ną. Po­pie­žius pa­sau­li­nę die­ną pa­mi­nė­jo sa­vo kal­bo­je, ra­gi­no „priim­ti sve­tim­ša­lius“, nes „ir mes esa­me sve­tim­ša­liai“, da­ry­ti vi­sa kas įma­no­ma, kad ne­pil­na­me­čiai pa­bė­gė­liai „bū­tų sau­go­mi, gi­na­mi ir in­teg­ruo­ja­mi“, o Ro­mos et­ni­nėms ma­žu­moms pa­lin­kė­jo „ra­miai gy­ven­ti ten, kur bu­vo pri­im­ti, kad gerb­da­mi vie­ti­nes tra­di­ci­jas sau­go­tų sa­vą­sias, gim­tų­jų kraš­tų tra­di­ci­jas“.

Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus ke­lio­nių pla­nai pa­pras­tai skel­bia­mi iš anks­to, kar­tais jis pats pa­si­pa­sa­ko­ja apie pla­nus, ar tik sva­jo­nes, pvz. grįž­da­mas iš pa­sto­ra­ci­nių ke­lio­nių yra sa­kęs, kad 2017 me­tais no­rė­tų nu­ke­liau­ti į Bang­la­de­šą, į In­di­ją ir į ku­rį nors Af­ri­kos kraš­tą. Po­pie­žius yra kal­bė­jęs ir apie ke­ti­ni­mus ap­si­lan­ky­ti Ko­lum­bi­jo­je, ta­čiau tik ta­da, kai įsit­vir­tins vy­riau­sy­bės ir FARC ar­mi­jos tai­kos su­si­ta­ri­mas ir „ne­be­bus ke­lio at­gal“. Kon­kre­čiau ži­no­ma apie tris 2017 me­tais pla­nuo­ja­mas po­pie­žiaus ke­lio­nes Eu­ro­po­je: ke­lio­nė į Por­tu­ga­li­ją Ma­ri­jos ap­si­reiš­ki­mų Fa­ti­mo­je šimt­me­čio pro­ga, ge­gu­žės 12 ir 13 die­no­mis, ir į dvi svar­bias šiau­rės Ita­li­jos ar­ki­vys­ku­pi­jas – į Mi­la­ną ko­vo 25 die­ną ir į Ge­nu­ją ge­gu­žės 27 die­ną. Pa­sta­rų­jų pla­nuo­ja­mų ke­lio­nių prog­ra­mas pa­skel­bė vie­tos vys­ku­pai, Va­ti­ka­nas ofi­cia­liai dar ne­pat­vir­ti­no.

O gal 2018 me­tų po­pie­žiaus ke­lio­nių ho­ri­zon­te nu­si­ma­to ir Lie­tu­va, švę­sian­ti vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį? Daug kas vi­lia­si, kad to­kia ke­lio­nė ga­lė­tų įvyk­ti 2018 me­tais mi­nit Šv. Jo­no Pa­uliaus II is­to­ri­nio ap­si­lan­ky­mo Lie­tu­vo­je dvi­de­šimt pen­ke­rių me­tų su­kak­tį. An­tra­sis po po­pie­žius as­muo Va­ti­ka­ne kar­di­no­las Pie­tro Par­olin per­nai ge­gu­žės mė­ne­sį po su­si­ti­ki­mų Kry­žių kal­ne pa­sa­kė, jog ti­ki­si, kad jis yra „kaip Jo­nas krikš­ty­to­jas, ku­ris par­uo­šia ke­lią“ po­pie­žiaus ke­lio­nei. Ta­čiau ne­įma­no­ma nu­spė­ti ka­da po­pie­žius pri­ims Lie­tu­vos vals­ty­bės ir Baž­ny­čios va­do­vų kvie­ti­mą, juo la­biau kad dar ne­se­niai įvy­ko Va­ti­ka­no Vals­ty­bės se­kre­to­riaus kar­di­no­lo Par­olin vieš­na­gė Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je, kai jis at­vy­ko į Na­cio­na­li­nį Gai­les­tin­gu­mo kong­re­są Vil­niu­je kaip po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus ypa­tin­gas įga­lio­ti­nis.

Ro­mos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės at­sto­vai sek­ma­die­nį su pir­mi­nin­ke El­ze di Meg­lio, Po­pie­žiš­ko­sios Šv. Ka­zi­mie­ro lie­tu­vių ko­le­gi­jos va­do­vu kun. Aud­riu­mi Arš­ti­kai­čiu, sve­čiais iš Lie­tu­vos, tarp ku­rių kun. Al­gir­das Dauk­nys iš Ber­čiū­nų (Pa­ne­vė­žio vysk.), prie gru­pės pri­si­dė­ju­siais ita­lais ir tu­ris­tais iš Lie­tu­vos par­odė, kad po­pie­žius ti­krai lau­kia­mas ir kad to la­bai trokš­ta taip pat lie­tu­viai, gy­ve­nan­tys po­pie­žiaus vys­ku­pi­jo­je Ro­mo­je.