Žingsniai laukti, tačiau jų nepakanka
Sei­mo Kons­ti­tu­ci­jos sa­lė­je vi­są sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) ko­mi­si­ja pa­si­džiau­gė šiuo me­tu par­la­men­te svars­to­mo­mis Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­so­mis ir pa­kar­to­jo ne­pri­ta­rian­ti ini­cia­ty­vai dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo klau­si­mus spręs­ti re­fe­ren­du­mu.

Pi­lie­ty­bės rei­ka­lai – tra­di­ci­nė vi­sų Sei­mo ir PLB ko­mi­si­jos po­sė­džių te­ma. Šį­kart bu­vo pri­sta­ty­tos Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis sie­kia­ma už­ti­krin­ti ga­li­my­bę vi­siems šei­mos na­riams – tė­vams, vai­kams ir vai­kai­čiams vie­no­do­mis są­ly­go­mis iš­lai­ky­ti gi­mi­mu įgy­tą Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę tuo at­ve­ju, kai gi­mi­mu įgy­ja­ma ir ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bė.

Be pi­lie­ty­bės, ko­mi­si­ja svars­tė at­ski­ros vien­man­da­tės rin­ki­mų apy­gar­dos už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems Lie­tu­vos pi­lie­čiams įtei­si­ni­mo, bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu klau­si­mus, ap­ta­rė vals­ty­bės po­žiū­rį į pa­bė­gė­lių kri­zę ir pa­si­ren­gi­mą spręs­ti šią prob­le­mą, so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų pro­jek­tų ga­li­mą įta­ką ša­lies eko­no­mi­kai, in­ves­ti­ci­joms į ūkį, apž­vel­gė pi­lie­čių iš­nau­do­ji­mo už­sie­ny­je si­tua­ci­ją. Taip pat do­mė­ta­si, kaip ren­gia­ma­si įgy­ven­din­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mą. Skir­tin­gai nei įpras­tai, šį­kart ko­mi­si­ja ne­priė­mė jo­kių re­zo­liu­ci­jų. Ke­li klau­si­mai ati­dė­ti ki­tam ko­mi­si­jos su­si­ti­ki­mui, ku­ris bus pa­sku­ti­nis šios ka­den­ci­jos Sei­me.

Gy­rė pro­jek­tus

Sei­mo ir PLB ko­mi­si­jos vi­ce­pir­mi­nin­kės Ire­nos Gas­pa­ra­vi­čiū­tės tei­gi­mu, šiuo me­tu Sei­me svars­to­mi Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tai yra „žings­nis pir­myn“. Pa­sak jos, ko­mi­si­ja pri­ta­rė pa­tai­sai, ku­ri leis­tų už­sie­ny­je gi­mu­siems emig­ran­tų vai­kams lik­ti Lie­tu­vos pi­lie­čiais ne­at­si­sa­kant ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bės. Da­bar­ti­nė įsta­ty­mo nor­ma už­sie­ny­je gi­mu­sioms ir au­to­ma­tiš­kai ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę įgi­ju­sioms Lie­tu­vos pi­lie­čių at­ža­loms ne­drau­džia dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės, bet tik iki 21 me­tų. „Taip pat ko­mi­si­ja pri­ta­rė įsta­ty­mo pa­kei­ti­mui, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bė iš­sau­go­ma, jei­gu as­muo ją įgi­jo gim­da­mas, su­pap­ras­tin­ta tvar­ka ar­ba na­tū­ra­li­za­ci­jos tvar­ka, ar­ba Lie­tu­vos pi­lie­ty­bė bu­vo at­kur­ta ir jei­gu as­muo tu­ri ypa­tin­gų nuo­pel­nų Lie­tu­vos vals­ty­bei“, – sa­kė I. Gas­pa­ra­vi­čiū­tė.

Jos tei­gi­mu, šios pa­tai­sos iš­spręs­tų di­de­lės da­lies Lie­tu­vos pi­lie­čių prob­le­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo, ta­čiau ne vi­sų. Pa­sak ko­mi­si­jos na­rės, par­adok­sas, kad ma­ma pi­lie­ty­bę pra­ras­tų, o vai­kas pi­lie­ty­bę iš­sau­go­tų vi­sam lai­kui. „Ta­čiau vai­kų, gi­mu­sių miš­rio­se san­tuo­ko­se ar­ba už­sie­ny­je, prob­le­ma iš­sisp­ręs­tų“, – su­ti­ko PLB at­sto­vė. Ji pa­brė­žė, kad kaip ir anks­čiau, ko­mi­si­ja ne­pri­ta­ria su­ma­ny­mui su­reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo. „Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, šiuo me­tu nė­ra tin­ka­mas lai­kas reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­nio pa­kei­ti­mo“, – tei­gė I.Gas­pa­ra­vi­čiū­tė.

Ne­vy­ku­si ini­cia­ty­va

Sei­mo ir PLB ko­mi­si­jos dar­bą ati­džiai ste­bė­ju­si PLB val­dy­bos pir­mi­nin­kė Da­lia Hen­ke pa­žy­mė­jo, kad per po­sė­džius bu­vo ap­tar­ta daug už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems tau­tie­čiams svar­bių klau­si­mų, ta­čiau pa­grin­di­nis, ku­ris jau­di­na vi­sus, jau daug me­tų yra vie­nas – pi­lie­ty­bė. „Pa­lai­ko­me, re­mia­me ir džiau­gia­mės“, – taip PLB ly­de­rė įver­ti­no Sei­mo svars­to­mas Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sas.

Ta­čiau re­fe­ren­du­mo dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ini­cia­ty­va, pa­sak D. Hen­ke, ne­vy­ku­si. „Re­fe­ren­du­mas nie­ko ne­išsp­ręs, nes jis pa­pras­čiau­siai ne­įvyks“, – LŽ sa­kė ji. D. Hen­ke įsi­ti­ki­nu­si, kad dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės prob­le­mą ga­li­ma spręs­ti ko­re­guo­jant įsta­ty­mą. PLB šiuo klau­si­mu ke­ti­na kon­sul­tuo­tis su pa­ty­ru­siais šios sri­ties tei­si­nin­kais. „Mes su­tin­ka­me, kad Kons­ti­tu­ci­jo­je dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės su­dė­ti vi­si sau­gik­liai. Bet gal­vo­ki­me ir apie tuos, ku­rie iš ša­lies iš­vy­ko po 1990-ųjų ir no­ri iš­lai­ky­ti pi­lie­ty­bę. Tai ga­li­ma re­gu­liuo­ti Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mu“, – tei­gė D. Hen­ke. Ji pri­mi­nė, kad net pa­bė­gė­lio sta­tu­są tu­rin­tis as­muo tu­ri tei­sę tu­rė­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę. „Tai kaip­gi čia taip yra?“– ste­bė­jo­si PLB pir­mi­nin­kė.

Griež­tas įstatymas

Iki Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sų pri­ėmi­mo Sei­mui yra li­kęs vie­nas bal­sa­vi­mas. Jos nu­ma­to, kad už­sie­ny­je ar miš­rio­se šei­mo­se gi­mę lie­tu­vių vai­kai au­to­ma­tiš­kai iš­sau­go­tų dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę.

Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mas nu­ma­to de­vy­nis at­ve­jus, kai Lie­tu­vos pi­lie­čiai ga­li bū­ti ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­čiai. Pir­miau­sia, kai to­kią tei­sę jie įgy­ja gim­da­mi, ta­čiau tik kol su­lau­kia 21 me­tų. Dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę taip pat ga­li tu­rė­ti iki 1990 me­tų ko­vo 11-osios iš Lie­tu­vos iš­trem­ti ar­ba pa­si­trau­kę as­me­nys bei jų pa­li­kuo­nys. To­kia tei­sė su­teik­ta ir su ki­tos vals­ty­bės pi­lie­čiais su­si­tuo­ku­siems ir dėl to sa­vai­me tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę įgi­ju­siems žmo­nėms. Pi­lie­čiais ga­li bū­ti už­sie­nie­čių įvai­kin­ti vai­kai iš Lie­tu­vos, kol su­lauks 21 me­tų ir tu­rės ap­sisp­ręs­ti. Mū­sų ša­lies pi­lie­ty­bę taip pat ga­li­ma įgy­ti iš­im­ties tvar­ka, tei­sę į ją tam ti­krais at­ve­jais su­tei­kia pa­bė­gė­lio sta­tu­sas.

PLB sa­vo do­ku­men­tuo­se ne kar­tą yra pa­brė­žu­si, kad Lie­tu­vos pi­lie­ty­bė tu­rė­tų bū­ti iš­sau­go­ma, įgi­jus ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę, as­me­nims (taip pat jų pa­li­kuo­nims – vai­kams, vai­kai­čiams ir pro­vai­kai­čiams), ku­rių tė­vai, se­ne­liai ar jie pa­tys bu­vo Lie­tu­vos pi­lie­čiai iki so­vie­tų oku­pa­ci­jos pra­džios. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad iš es­mės pla­čiau leis­ti nau­do­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę ga­li­ma tik pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­ją. Apie pi­lie­ty­bę kal­ban­tis Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­nis ga­li bū­ti kei­čia­mas tik re­fe­ren­du­mu. Sei­me šiuo me­tu svars­to­mas siū­ly­mas re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo su­reng­ti ki­tą­met spa­lį kar­tu su Sei­mo rin­ki­mais. Pa­gal įsta­ty­mą, pa­tai­sa bū­tų pri­im­ta, jei­gu už ją bal­suo­tų dau­giau kaip pu­sė pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę.