Zikos viruso skleidėjams Lietuvoje per šalta
At­sa­kin­gi Lie­tu­vos spe­cia­lis­tai ra­mi­na, kad Zi­kos vi­ru­so epi­de­mi­jos, įgau­nan­čios vis di­des­nį mas­tą Lo­ty­nų Ame­ri­kos ša­ly­se, pli­ti­mo grės­mės mū­sų vals­ty­bė­je nė­ra. Klas­tin­gu vi­ru­su daž­niau­siai už­si­kre­čia­ma įgė­lus tam ti­kros rū­šies tro­pi­niams uo­dams, bet Lie­tu­vos kli­ma­to są­ly­go­mis šie krau­ja­siur­biai iš­gy­ven­ti ne­ga­li.

Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) tik šią sa­vai­tę pa­skel­bė tarp­tau­ti­nio mas­to eks­tre­ma­lią vi­suo­me­nės svei­ka­tai si­tua­ci­ją dėl Zi­kos vi­ru­so pli­ti­mo, o Eu­ro­po­je jis jau diag­no­zuo­tas vie­nai be­si­lau­kian­čiai mo­te­riai. To­kią in­for­ma­ci­ją pa­tvir­ti­no Is­pa­ni­ja, ku­rio­je šio vi­ru­so simp­to­mai nėš­čia­jai pa­si­reiš­kė po ke­lio­nės į Ko­lum­bi­ją. PSO nu­ro­do, kad Zi­kos vi­ru­sas pa­vo­jin­giau­sias bū­tent nėš­čio­sioms: moks­li­nin­kai įžvel­gia ti­ki­my­bę, jog jis ga­li lem­ti ap­si­gi­mi­mą, dėl ku­rio su­lė­tė­ja vai­siaus sme­ge­nų vys­ty­ma­sis, nors fak­tas dar ga­lu­ti­nai ne­įro­dy­tas.

„Šio vi­ru­so pli­ti­mo Lie­tu­vo­je „grės­mė“ tė­ra to­kia, kad ga­li bū­ti nu­sta­to­mi įvež­ti­niai in­fek­ci­jos at­ve­jai. Ta­čiau net už­si­krė­tę ir į Lie­tu­vą grį­žę as­me­nys ap­lin­ki­niams ne­kel­tų jo­kio pa­vo­jaus, iš­sky­rus gal­būt vie­ną – už­si­me­na­ma apie ga­li­my­bę per­duo­ti vi­ru­są per ly­ti­nius san­ty­kius. To­kiu at­ve­ju už­si­krė­tu­sio vy­ro sper­mo­je po per­sirg­tos in­fek­ci­jos dar ku­rį lai­ką ga­li bū­ti ski­ria­mas vi­ru­sas. Jei mo­te­ris po ly­ti­nių san­ty­kių pa­sto­tų ar ap­si­krės­tų bū­da­ma nėš­čia, teo­riš­kai ga­lė­tų bū­ti įta­ria­ma vai­siaus ap­si­gi­mi­mo ti­ki­my­bė“, – LŽ sa­kė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro Epi­de­mio­lo­gi­nės prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­ja Ga­li­na Zag­reb­ne­vie­nė.

Ap­čiau­dė­ti neįmanoma

Apie Zi­kos vi­ru­so, at­ras­to prieš 70 me­tų, grės­mę pra­bil­ta pra­ėju­siais me­tais, kai Bra­zi­li­jo­je itin pa­dau­gė­jo vai­siaus sme­ge­nų vys­ty­mą­si su­trik­dan­čios mi­kro­ce­fa­li­jos at­ve­jų. Tai su­ta­po su už­fik­suo­tu in­fek­ci­jos pro­trū­kiu. Pra­ėju­sią sa­vai­tę PSO įspė­jo, kad šis uo­dų per­ne­ša­mas vi­ru­sas Šiau­rės ir Pie­tų Ame­ri­ko­je „plin­ta kaip spro­gi­mo ban­ga“. Vien šie­met ten ga­li bū­ti nu­sta­ty­ta iki 4 mln. už­si­krė­ti­mo at­ve­jų.

Zi­kos in­fek­ci­ją sukelia Aedes gen­ties uo­dai, ku­rie pa­pras­tai vei­sia­si tro­pi­niuo­se re­gio­nuo­se. Šia li­ga daž­niau­siai per­ser­ga­ma ga­na leng­vai, ji ne­rei­ka­lau­ja spe­ci­fi­nio gy­dy­mo, juo la­biau kad 60–80 proc. in­fe­kuo­tų­jų ne­pa­si­reiš­kia vi­siš­kai jo­kių simp­to­mų. Li­ku­siai da­liai, anot G. Zag­reb­ne­vie­nės, ga­li at­si­ras­ti bė­ri­mų, rau­me­nų, są­na­rių skaus­mų, pra­si­dė­ti akių glei­vi­nės už­de­gi­mas – simp­to­mai pa­na­šūs į tuos, ku­rie pa­ste­bi­mi žie­mą pa­si­ga­vus slo­gą.

Dėl šios prie­žas­ties iš Lo­ty­nų Ame­ri­kos ša­lių grį­žu­sių Lie­tu­vos pi­lie­čių, pa­sak epi­de­mio­lo­gės, spe­cia­liai ti­krin­ti ne­si­ren­gia­ma. „Vi­ru­sas nuo žmo­gaus žmo­gui ne­plin­ta, iš­sky­rus du pa­sta­ruo­ju me­tu Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se ap­ra­šy­tus at­ve­jus, kai vy­rai už­krė­tė sa­vo sek­sua­li­nes par­tne­res. Iki šiol duo­me­nų, kad vi­ru­sas ga­lė­tų plis­ti ki­tais bū­dais (čiau­dint, ko­sė­jant ir pa­na­šiai) nei uo­do įgė­li­mas ar ly­ti­niai san­ty­kiai, nė­ra“, – tvir­ti­no me­di­kė.

Lie­tu­viš­ki uo­dai nepavojingi

Nors PSO re­ko­men­duo­ja ma­žin­ti uo­dų po­pu­lia­ci­jas vi­ru­so pli­ti­mo vals­ty­bė­se, Lie­tu­vo­je to da­ry­ti ne­si­ren­gia­ma. „Lie­tu­vo­je įgy­ven­di­na­ma upi­nių ma­ša­lų nai­ki­ni­mo prog­ra­ma. Uo­dų nai­ki­ni­mo prog­ra­mų mū­sų ša­ly­je nie­ka­da ne­bu­vo. Lie­tu­viš­kie­ji uo­dai Zi­kos vi­ru­so ne­ga­li per­neš­ti. Be to, gam­to­je nie­ko nė­ra ne­rei­ka­lin­go. Uo­dai taip pat gy­ve­na ne šiaip sau: jų ler­vo­mis min­ta žu­vys, pa­ukš­čiai. Ne­va­lia vis­ko nai­kin­ti tik tam, kad mums bū­tų pa­to­giau gy­ven­ti“, – LŽ tei­gė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Gam­tos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jas Vil­man­tas Grei­čiū­nas.

Ar­čiau­siai Lie­tu­vos Zi­kos vi­ru­są ga­lin­tys per­neš­ti Aedes gen­ties uo­dai pa­ste­bė­ti Vi­dur­že­mio jū­ros re­gio­ne, ta­čiau dėl to, kaip aiš­ki­no G. Zag­reb­ne­vie­nė, vie­ti­nio in­fek­ci­jos pli­ti­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se iki šiol ne­už­fik­suo­ta. „Lie­tu­vo­je to­kie uo­dai ne­si­vei­sia, jiems ir ne­bū­tų jo­kių ga­li­my­bių iš­gy­ven­ti mū­sų gam­ti­nė­mis są­ly­go­mis. Jei žmo­nės įvež­tų Zi­kos in­fek­ci­ją, lie­tu­viš­ki uo­dai ne­ga­lė­tų iš­ne­šio­ti vi­ru­so nuo as­mens as­me­niui, mat kiek­vie­ną li­gą pla­ti­na tik tam ti­kros rū­šies ne­šio­to­jai. Net įve­žus į ša­lį už­kra­to ne­šio­to­jų ler­vų, jos var­giai iš­gy­ven­tų, nes tro­pi­kuo­se ir su­btro­pi­kuo­se be­si­vei­sian­tiems uo­dams rei­kia tam ti­kros oro tem­pe­ra­tū­ros“, – dės­tė G. Zag­reb­ne­vie­nė.

Re­ko­men­da­ci­jos nėščiosioms

Kaip LŽ tei­gė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė, nors Zi­kos vi­ru­so grės­mė Lie­tu­vo­je mi­ni­ma­li, Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­trui bei Na­cio­na­li­nei svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­jai jau pa­ves­ta įgy­ven­din­ti ga­li­mų įvež­ti­nių šios in­fek­ci­jos at­ve­jų epi­de­mio­lo­gi­nę kon­tro­lę – pir­miau­sia teik­ti re­ko­men­da­ci­jas vi­suo­me­nei. „Šiuo me­tu Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ne­si­ren­gia pra­šy­ti pa­pil­do­mų lė­šų Zi­kos vi­ru­so pro­fi­lak­ti­kai. Net jei Lie­tu­vo­je ir at­si­ras­tų Zi­kos in­fek­ci­ja ser­gan­čių as­me­nų, jie ne­bū­tų spe­cia­liai izo­liuo­ja­mi, nes to ne­re­ko­men­duo­ja nei PSO, nei ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos“, – pa­brė­žė mi­nis­trė.

Vis dėl­to Lie­tu­va ke­ti­na pa­sek­ti 11 Eu­ro­pos vals­ty­bių – Bel­gi­jos, Suo­mi­jos, Vo­kie­ti­jos, Ita­li­jos, Ai­ri­jos, Mal­tos, Olan­di­jos, Nor­ve­gi­jos, Slo­vė­ni­jos, Pra­ncū­zi­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės – pa­vyz­džiu ir pa­skelb­ti ofi­cia­lias re­ko­men­da­ci­jas ati­dė­ti nėš­čių­jų ke­lio­nes į ša­lis, ku­rio­se plin­ta Zi­kos vi­ru­si­nė in­fek­ci­ja.