Zenono Vaigausko įpėdinis laikomas paslaptyje
Sei­mui at­me­tus pa­siū­ly­mą Vy­riau­sią­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją (VRK) for­muo­ti be par­ti­jų at­sto­vų, nau­jo­ji rin­ki­mų prie­vaiz­dų ko­man­da grei­čiau­siai bus su­da­ro­ma pa­gal to­kius pat pri­nci­pus kaip iki šiol. Ta­čiau ko­mi­si­jos va­do­vas ti­krai kei­sis – Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis jau ra­do tin­ka­mą kan­di­da­tą.

Iš di­de­lio de­be­sies – ma­žas lie­tus. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­mas su­žlug­dė val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) dek­la­ruo­tą sie­kį de­po­li­ti­zuo­ti VRK.

Nors par­la­men­to su­bur­tai spe­cia­lia­jai ko­mi­si­jai dar pa­ves­ta ko­re­guo­ti VRK veik­los įsta­ty­mo pro­jek­tą, tiek pa­tys „vals­tie­čiai“, tiek jų opo­nen­tai be­veik ne­abe­jo­ja, kad pla­nuo­tą pert­var­ką teks ati­dė­ti. Juo­lab jog ir lai­ko il­ges­niems svars­ty­mams ne­bė­ra – ki­tą sa­vai­tę bai­gia­si da­bar­ti­nės VRK ka­den­ci­ja. Ne­prik­lau­so­mai nuo to, kiek už­truks nau­jos VRK for­ma­vi­mas, Sei­mo pir­mi­nin­kas po po­ros sa­vai­čių ke­ti­na teik­ti ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­rą. Kas pa­keis il­ga­me­tį VRK vai­ri­nin­ką Ze­no­ną Vai­gaus­ką, ne­atsk­lei­džia­ma. Pa­gal įsta­ty­mą, kol ne­su­da­ro­ma nau­jo­ji ko­mi­si­ja, se­no­ji tu­ri įga­lio­ji­mus veik­ti.

Rin­ko­si iš kelių

Sei­mo pir­mi­nin­ko at­sto­vė spau­dai Da­lia Ven­ce­vi­čie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad V. Pra­nckie­tis jau tu­ri kan­di­da­tą į VRK va­do­vus. Jos tei­gi­mu, par­la­men­to pir­mi­nin­kas rin­ko­si iš ke­lių žmo­nių, Z. Vai­gaus­ko tarp jų ne­bu­vo. Bū­si­mo VRK va­do­vo pa­var­dė kol kas sau­go­ma pa­slap­ty­je. Sei­mo na­riams kan­di­da­tą ke­ti­na­ma pri­sta­ty­ti po dvie­jų sa­vai­čių. Ka­da bus for­muo­ja­ma nau­ja VRK, pri­klau­sys nuo to, ką nu­spręs mi­nė­ta par­la­men­to spe­cia­lio­ji ko­mi­si­ja. „Sei­mo pir­mi­nin­kas ne­no­rė­tų, kad VRK klau­si­mas bū­tų vil­ki­na­mas. Jis pats no­rė­tų ma­ty­ti ko­mi­si­ją de­po­li­ti­zuo­tą“, – aiš­ki­no D. Ven­ce­vi­čie­nė. VRK va­do­vą ski­ria Sei­mas par­la­men­to pir­mi­nin­ko tei­ki­mu.

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį Sei­mas ne­pri­ta­rė pa­siū­ly­mui keis­ti VRK for­ma­vi­mo tvar­ką, brau­kiant iš jos par­ti­jų de­le­guo­tus at­sto­vus. „Vals­tie­čių“ Ra­mū­no Kar­baus­kio, Ag­nės Ši­rins­kie­nės, Ri­mos Baš­kie­nės ir kon­ser­va­to­riaus Ta­do Lan­gai­čio pa­tai­so­mis, kiek pa­to­bu­lin­to­mis par­la­men­ti­nio Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to (VVSK), bu­vo siū­lo­ma VRK su­da­ry­ti iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­ko, Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos ir pre­zi­den­to tei­kia­mų kan­di­da­tų. Iš vi­sų Sei­mo frak­ci­jų VRK for­ma­vi­mo tvar­ka be par­ti­jų pa­trauk­li tik li­be­ra­lams. Ta­čiau ski­rian­tie­ji ko­mi­si­jos na­rius, jų nuo­mo­ne, tu­ri bū­ti ki­ti.

Bi­jo pra­ras­ti įta­ką

Pa­sak VVSK pir­mi­nin­ko LVŽS frak­ci­jos na­rio Po­vi­lo Urb­šio, par­ti­jos pa­da­rė vis­ką, kad lik­tų ga­lio­ti se­ni VRK sky­ri­mo pri­nci­pai. Taip, po­li­ti­ko tei­gi­mu, jos no­ri iš­sau­go­ti sa­vo įta­ką ko­mi­si­jo­je. „Ma­nau, Sei­mo at­mes­tas pro­jek­tas ne­iš­kren­ta iš eu­ro­pi­nio kon­teks­to, to­kia tvar­ka yra kai­my­nė­je Len­ki­jo­je, Es­ti­jo­je. Ir nie­kas ten ne­įž­vel­gia jo­kių prob­le­mų ar prieš­ta­ra­vi­mų Kons­ti­tu­ci­jai“, – tvir­ti­no P. Urb­šys. Tuo me­tu Lie­tu­vo­je „dar kar­tą ma­to­me pa­vyz­dį, kai su­si­for­muo­ja ta ti­kro­ji val­dan­čio­ji par­ti­jų dau­gu­ma, kai jų in­te­re­sai su­tam­pa ne­prik­lau­so­mai nuo spal­vos ir ideo­lo­gi­nių skir­tu­mų“. P. Urb­šys įsi­ti­ki­nęs, kad Sei­mo ko­mi­si­ja pro­jek­tui to­bu­lin­ti su­da­ry­ta tik lai­kui vil­kin­ti. Anot ko­mi­te­to va­do­vo, dau­gu­ma jos na­rių lai­ko­si aiš­kios nuo­sta­tos nie­ko ne­keis­ti. „Ir dar dau­giau ga­liu pa­sa­ky­ti – yra po­žy­mių, kad par­ti­jos no­ri iš­sau­go­ti tą pa­tį ne­pa­kei­čia­mą pir­mi­nin­ką Z. Vai­gaus­ką bei kuo il­ges­nį ko­mi­si­jos gy­va­vi­mą“, – pa­žy­mė­jo P. Urb­šys.

Vie­na re­for­mos au­to­rių „vals­tie­tė“ Ag­nė Ši­rins­kie­nė spė­jo, jog ko­mi­si­ja pro­jek­tui to­bu­lin­ti bu­vo su­da­ry­ta pa­žei­džiant Sei­mo sta­tu­tą, to­dėl ji krei­pė­si į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją. A. Ši­rins­kie­nė taip pat ma­no, kad nau­jo­ji VRK bus for­muo­ja­ma pa­gal se­ną­sias tai­syk­les. „Pap­ras­tai pa­si­bai­gus rin­ki­mams vi­si puo­la kri­ti­kuo­ti VRK. Ta kri­ti­ka daž­niau­siai mo­ty­vuo­ja­ma ko­mi­si­jos ša­liš­ku­mu, po­li­ti­ka­vi­mu. Ta­čiau kai tik pra­dė­jo­me kal­bė­ti apie de­po­li­ti­za­vi­mą, pa­aiš­kė­jo, kad nie­kam to ne­rei­kia. Vi­si no­ri tu­rė­ti ki­še­ni­nę VRK, ku­ria ga­lė­tų ma­ni­pu­liuo­ti. Man ti­krai ap­mau­du dėl to­kios dvip­ras­miš­kos si­tua­ci­jos“, – pri­si­pa­ži­no A. Ši­rins­kie­nė.

Pa­vo­jin­gas žaidimas

Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas ne­slė­pė abe­jo­jan­tis, ar mi­nė­tai ko­mi­si­jai pa­vys su­de­rin­ti ne­su­de­ri­na­mą po­žiū­rį į VRK for­ma­vi­mą. Anot jo, par­ti­jų da­ly­va­vi­mas VRK veik­lo­je kaip tik už­ti­kri­na di­des­nį skaid­ru­mą. „Šian­dien VRK su­da­ry­ta par­ite­to pa­grin­du: pu­sė na­rių – tei­si­nin­kai, pu­sė – po­li­ti­nių par­ti­jų at­sto­vai. Tai la­bai ge­ras ba­lan­sas, nes iš ti­krų­jų vie­ni įsik­lau­so į tei­si­nius ar­gu­men­tus, ki­ti ne­ga­li mo­ty­vuo­ti spren­di­mų vien po­li­ti­niais ar­gu­men­tais. To­dėl at­si­ran­da la­bai ge­ra kon­tro­lė“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras. Ir pri­dū­rė, kad pa­siū­ly­mai de­po­li­ti­zuo­ti VRK – „la­bai pa­vo­jin­gi žai­di­mai“.

Pa­sak J. Sa­ba­taus­ko, de­mo­kra­ti­jos pa­grin­das yra ne pre­zi­den­tas, ne Sei­mas, o dau­gia­par­ti­nė sis­te­ma. „Ką reiš­kia de­po­li­ti­za­vi­mas? Kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri įsi­ti­ki­ni­mus, ir kuo aukš­tes­nis jo iš­si­la­vi­ni­mas, tuo jie aiš­kes­ni. Tai­gi sie­kis de­po­li­ti­zuo­ti yra ne kas ki­ta kaip no­ras slėp­ti tą po­li­ti­za­vi­mą“, – dės­tė ko­mi­te­to va­do­vas. Jis nu­ro­dė, kad, be šiuo me­tu ga­lio­jan­čios VRK sky­ri­mo tvar­kos, ga­li­mas dar vie­nas bū­das – pri­im­ti į VRK dirb­ti eta­ti­nius vals­ty­bės tar­nau­to­jus.

Ne­ofi­cia­liai kai ku­rie LVŽS na­riai pik­ti­na­si, kad opo­zi­ci­ja sa­vi­na­si jų idė­jas ir tei­kia Sei­mui, to­dėl esą „vals­tie­čiai“ pri­vers­ti bal­suo­ti prieš, nes pa­kei­ti­mams dar ne­pa­si­reng­ta.

Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las pri­mi­nė per­nai gruo­dį tei­kęs „sa­vo VRK re­for­mos ma­ty­mą“, ta­čiau „vals­tie­čiams“ jis pa­si­ro­dė ne­priim­ti­nas. „Da­bar įstri­go jų pa­čių pro­jek­tas. Man at­ro­do, čia ga­li­ma įžvelg­ti ir są­moks­lo teo­ri­ją. Gal kam nors pa­to­gu, kad taip bū­tų to­liau“, – spė­jo li­be­ra­las. E. Gent­vi­lo įsi­ti­ki­ni­mu, šiuo klau­si­mu tu­rė­tų bū­ti vie­nas kon­sen­su­sas – nau­ja VRK for­ma­vi­mo tvar­ka, nes se­no­ji ne­be­ga­li lik­ti.

Su­dė­tin­gas dar­bas

Z. Vai­gaus­ko ma­ny­mu, keis­ti VRK sky­ri­mo tvar­ką – su­dė­tin­gas dar­bas. Jo žo­džiais, tai da­rant „rei­kia ati­džiai žiū­rė­ti“, kad ne­bū­tų su­griau­tas pa­si­ti­kė­ji­mas pa­čia ko­mi­si­ja. „Da­bar­ti­nis veik­los pri­nci­pas, kai vie­na par­ti­ja kon­tro­liuo­ja ki­tą, lei­džia VRK bū­ti ne­ša­liš­kai. Kai par­ti­jos at­sto­vų ne­liks, kaip bus dėl to ne­ša­liš­ku­mo?“ – „Lie­tu­vos ži­nioms“ yra sa­kęs Z. Vai­gaus­kas. Anot jo, svar­biau­sia, kad nau­ja ko­mi­si­ja iš­sau­go­tų ir po­li­ti­nių par­ti­jų, ir rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą. „Mū­sų ko­mi­si­jai tai bu­vo ne­leng­va, kil­da­vo daug gin­čų. Ta­čiau gal­būt tai nė­ra la­bai blo­gas da­ly­kas?“ – svars­tė il­ga­me­tis ko­mi­si­jos va­do­vas.

Šiuo me­tu ga­lio­jan­tis VRK įsta­ty­mas nu­ro­do, kad VRK su­da­ro Sei­mas po ei­li­nių ar pir­ma­lai­kių Sei­mo rin­ki­mų pra­ėjus ne ma­žiau kaip 140 ir ne dau­giau kaip 200 die­nų. Po du ko­mi­si­jos na­rius tei­kia tei­sin­gu­mo mi­nis­tras, Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­ja ir pre­zi­den­tė, juos ski­ria Sei­mas slap­tu bal­sa­vi­mu. Li­ku­sius na­rius tei­kia į Sei­mą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je pa­te­ku­sios par­ti­jos. Da­bar­ti­nis VRK pir­mi­nin­kas Z. Vai­gaus­kas ko­mi­si­jai va­do­vau­ja dau­giau kaip 20 me­tų – nuo 1994-ųjų. Po pa­sta­rų­jų Sei­mo rin­ki­mų daug kri­ti­kos dėl jų or­ga­ni­za­vi­mo su­lau­kęs ir ra­gi­na­mas at­sis­ta­ty­din­ti VRK pir­mi­nin­kas Z. Vai­gaus­kas pa­tvir­ti­no pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai ne­be­siek­sian­tis šių par­ei­gų.