Zenonas Vaigauskas: atsistatydinimas būtų Lietuvos rinkimų sistemos diskreditavimas
At­sis­ta­ty­di­ni­mas dėl per rin­ki­mus ki­lu­sių prob­le­mų bū­tų Lie­tu­vos rin­ki­mų sis­te­mos dis­kre­di­ta­vi­mas, sa­ko dau­giau nei 20 me­tų Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) va­do­vau­jan­tis Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

An­tra­die­nį pa­kvies­tas į Sei­mo ple­na­ri­nį po­sė­dį at­sa­ky­ti į opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių klau­si­mus, Z.Vai­gaus­kas sa­kė, kad rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mas ne­praei­na be ne­sklan­du­mų, ta­čiau ko­mi­si­ja tu­ri „pa­kan­ka­mai di­de­lį tarp­tau­ti­nį au­to­ri­te­tą“.

„Dėl tų vi­sų bė­dų, ku­rias tu­rė­jo­me per rin­ki­mus, pats pa­pras­čiau­sias va­rian­tas bū­tų pa­dė­ti par­eiš­ki­mą, bet ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, tai bū­tų Lie­tu­vos rin­ki­mų sis­te­mos, Lie­tu­vos pa­sie­ki­mų rin­ki­mų sis­te­mo­je dis­kre­di­ta­vi­mas. Ga­lų ga­le ma­no ka­den­ci­ja ei­na į pa­bai­gą ir aš ti­krai ne­si­ruo­šiu siek­ti to­liau bū­ti to­je po­zi­ci­jo­je“, – sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

„Pra­neš­ti, kad pas mus vis­kas blo­gai, kai mes tu­ri­me pa­kan­ka­mai di­de­lį tarp­tau­ti­nį au­to­ri­te­tą, mū­sų rin­kė­jų są­ra­šų su­da­ry­mas, ki­ti da­ly­kai yra pa­vyz­dys, – aš ne­be­ži­nau. Mes tu­ri­me prob­le­mų rin­ki­muo­se, rei­ka­lin­ga pa­mai­na, bet sa­ky­ti, kad mes vi­siš­kai „su­si­kir­tę“ ir mū­sų sis­te­ma ne­tin­ka­ma ir dėl to bū­ti­na pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę, aš ma­ny­čiau, bū­tų tam ti­kras ne­tin­ka­mas de­zer­ty­ra­vi­mas ir bi­jo­ji­mas kri­ti­kos“, – kal­bė­jo ko­mi­si­jos va­do­vas.

Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos at­as­kai­to­je apie 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mus nu­ro­do­ma, kad „rin­ki­mus pro­fe­sio­na­liai, efek­ty­viai ir skaid­riai or­ga­ni­za­vo tri­jų ly­gių rin­ki­mų ko­mi­si­jos“, tarp re­ko­men­da­ci­jų siū­lo­ma nai­kin­ti ap­ri­bo­ji­mą kan­di­da­tuo­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę tu­rin­tiems as­me­nims, pa­leng­vin­ti tau­ti­nių ma­žu­mų da­ly­va­vi­mą vie­ša­ja­me ir po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me.

Da­bar­ti­nis VRK pir­mi­nin­kas Z.Vai­gaus­kas ko­mi­si­jai va­do­vau­ja nuo 1994-ųjų. Po pa­sta­rų­jų Sei­mo rin­ki­mų spa­lį su­lau­kęs kri­ti­kos dėl jų or­ga­ni­za­vi­mo bei ra­gi­na­mas at­sis­ta­ty­din­ti Z.Vai­gaus­kas pa­tvir­ti­no pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai ne­be­siek­sian­tis šių par­ei­gų.

Pa­gal įsta­ty­mą, nau­jos su­dė­ties ko­mi­si­ją Sei­mas tu­ri su­da­ry­ti po ei­li­nių ar pir­ma­lai­kių Sei­mo rin­ki­mų pra­ėjus ne ma­žiau kaip 140 ir ne dau­giau kaip 200 die­nų. Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis sa­ko, kad nau­jo­ji VRK bus for­muo­ja­ma po ba­lan­dį vyk­sian­čių pa­pil­do­mų dvie­jų me­rų bei Sei­mo na­rio rin­ki­mų ir bus su­da­ry­ta iki ge­gu­žės vi­du­rio.

Pa­gal da­bar­ti­nę įsta­ty­mo re­dak­ci­ją, VRK bū­tų su­da­ro­ma iš tei­sin­gu­mo mi­nis­tro, Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos ir pre­zi­den­to de­le­guo­ja­mų at­sto­vų, o li­ku­sius ko­mi­si­jos na­rius teik­tų į Sei­mą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je pa­te­ku­sios par­ti­jos. Ta­čiau Sei­mui pa­teik­tos pa­tai­sos, ku­rio­mis siū­lo­ma keis­ti VRK su­da­ry­mo tvar­ką, iš jos brau­kiant par­ti­jų at­sto­vus.