Zenonas Vaigauskas – amžinas?
Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Ta­da Lan­gai­tis su­skai­čia­vo, kas pa­si­kei­tė Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je per tą lai­ką, kai Lie­tu­vos vy­riau­sia­jai ko­mi­si­jai (VRK) va­do­vau­ja Ze­no­nas Vai­gaus­kas, ir ma­no, kad šis as­muo ir to­liau liks VRK pir­mi­nin­ko kė­dė­je.

„Daug van­dens nu­te­kė­jo nuo 1994 m., kai Ze­no­nas Vai­gaus­kas pir­mą kar­tą pa­skir­tas Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku. Per tą lai­ką JAV pa­kei­tė ke­tu­ris pre­zi­den­tus, Lie­tu­vo­je pa­si­kei­tė 11 Vy­riau­sy­bių, o pa­sau­lį su­dre­bi­no bent trys eko­no­mi­nės kri­zės: 1997 m. Azi­jos eko­no­mi­nė kri­zė, 1998 m. Ru­si­jos kri­zė bei, ži­no­ma, 2008–2009 m. pa­sau­lio eko­no­mi­nė kri­zė, – so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ var­di­jo po­li­ti­kas. – Vy­ko ka­rai, re­vo­liu­ci­jos, že­mės dre­bė­ji­mai ir pot­vy­niai, ta­čiau Ze­no­nas Vai­gaus­kas iš­lie­ka ne­pa­ju­di­na­mas.“

Par­la­men­ta­ro T. Lan­gai­čio tei­gi­mu, pra­ėju­sių Sei­mo rin­ki­mų me­tu dar kar­tą pa­ma­tė­me, kaip „sėk­min­gai Ze­no­nas va­do­vau­ja VRK, kai rin­ki­mų ko­mi­si­ja bal­sus skai­čia­vo 27 va­lan­das“.

„Vi­si pa­si­pik­ti­no. Ža­li vals­tie­čiai ir Sei­mo pir­mi­nin­kas vi­siems aiš­ki­no, kad VRK pert­var­ka yra bū­ti­na ne­del­siant. Ta­čiau šian­dien aki­vaiz­du, jog pa­ža­dai ir liks tik pa­ža­dais“, – ma­no kon­ser­va­to­rius.

Jis pri­me­na, kad Z. Vai­gaus­ko ka­den­ci­ja bai­gia­si šį ket­vir­ta­die­nį, ge­gu­žės 18 d. Ir at­krei­pia dė­me­si, kad Sei­mo pir­mi­nin­kas vis dar ne­pa­tei­kė nau­jo VRK pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­ros.

Seimo narys konservatorius Tada Langaitis. Oresto Gurevičiaus nuotrauka

„To­dėl, bi­čiu­liai, Ze­no­ną VRK pir­mi­nin­ko kė­dė­je ma­ty­si­me ir to­liau“, – da­ro iš­va­dą T. Lan­gai­tis.

Kaip ra­šė LŽ, šiuo me­tu ga­lio­jan­tis VRK įsta­ty­mas nu­ro­do, kad VRK su­da­ro Sei­mas po ei­li­nių ar pir­ma­lai­kių Sei­mo rin­ki­mų pra­ėjus ne ma­žiau kaip 140 ir ne dau­giau kaip 200 die­nų. Po du ko­mi­si­jos na­rius tei­kia tei­sin­gu­mo mi­nis­tras, Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­ja ir pre­zi­den­tė, juos ski­ria Sei­mas slap­tu bal­sa­vi­mu. Li­ku­sius na­rius tei­kia į Sei­mą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je pa­te­ku­sios par­ti­jos. Da­bar­ti­nis VRK pir­mi­nin­kas Z. Vai­gaus­kas ko­mi­si­jai va­do­vau­ja dau­giau kaip 20 me­tų – nuo 1994-ųjų. Po pa­sta­rų­jų Sei­mo rin­ki­mų daug kri­ti­kos dėl jų or­ga­ni­za­vi­mo su­lau­kęs ir ra­gi­na­mas at­sis­ta­ty­din­ti VRK pir­mi­nin­kas Z. Vai­gaus­kas pa­tvir­ti­no pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai ne­be­siek­sian­tis šių par­ei­gų.