Ženevoje aptartas Astravo atominės elektrinės klausimas
Lie­tu­vos nuo­la­ti­nis at­sto­vas prie Jung­ti­nių Tau­tų (JT) biu­ro ir ki­tų tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų Že­ne­vo­je am­ba­sa­do­rius And­rius Kri­vas spa­lio 24 die­ną su­si­ti­ko su JT eko­no­mi­nės ko­mi­si­jos Eu­ro­pai (UNE­CE) vyk­dan­čiuo­ju se­kre­to­riu­mi Chris­tia­nu Frii­su Ba­chu ir pa­brė­žė, kad Lie­tu­va itin ver­ti­na UNE­CE veik­lą nu­sta­tant stan­dar­tus, tai­syk­les ir ge­rą­sias pra­kti­kas ap­lin­ko­sau­gos ir trans­por­to sri­ty­se.

Pa­sak A. Kri­vo, Lie­tu­vai taip pat la­bai ak­tua­li UNE­CE veik­la pri­žiū­rint įvai­rių ap­lin­ko­sau­gos kon­ven­ci­jų įgy­ven­di­ni­mą, ku­rių dvi – Es­po ir Or­hu­so kon­ven­ci­jos – šiuo me­tu yra Lie­tu­vos vi­suo­me­nės dė­me­sio cen­tre svars­tant As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo prob­le­mas, pra­ne­ša Už­zie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Lie­tu­vos eks­per­tus ne­ra­mi­na dau­ge­lis As­tra­vo pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo as­pek­tų, ne­ati­tin­kan­čių Es­po ir Or­hu­so kon­ven­ci­jų rei­ka­la­vi­mų, tarp jų – at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos vie­tos pa­si­rin­ki­mas, in­for­ma­ci­jos apie pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo de­ta­les sty­gius, Bal­ta­ru­si­jos tei­kia­mos in­for­ma­ci­jos ne­tiks­lu­mas ir pan.

A. Kri­vis pa­brė­žė be­si­ti­kin­tis UNE­CE va­do­vų par­amos sie­kiant įti­kin­ti Bal­ta­ru­si­ją pri­tar­ti tarp­tau­ti­nės eks­per­tų ko­mi­si­jos, skir­tos per­žiū­rė­ti As­tra­vo pro­jek­tą, su­da­ry­mui, kaip tai bu­vo re­ko­men­duo­ta Es­po kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­te­to.

UNE­CE vyk­dan­ty­sis se­kre­to­rius pa­brė­žė ener­gin­gą Lie­tu­vos įsi­trau­ki­mą dau­ge­ly­je UNE­CE veik­los sri­čių ir itin ak­ty­vų bend­rą dar­bą ap­lin­ko­sau­gos bei gy­ve­na­mų­jų te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sri­ty­se. Ch. Frii­sas Ba­chas pa­brė­žė, jog As­tra­vo pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas ke­lia daug klau­si­mų, ku­rių spren­di­mas yra itin svar­bus įvai­riais ap­lin­ko­sau­gos as­pek­tais. UNE­CE vyk­dan­ty­sis se­kre­to­rius in­for­ma­vo be­si­ren­gian­tis šį klau­si­mą kel­ti ir sa­vo dvi­ša­lių su­si­ti­ki­mų su Bal­ta­ru­si­jos at­sto­vais me­tu. Jis taip pat pa­dė­ko­jo už Lie­tu­vos įsi­trau­ki­mą į UNE­CE veik­lą ir pa­brė­žė or­ga­ni­za­ci­jos pa­si­ren­gi­mą to­li­mes­niam glau­džiam bend­ra­dar­bia­vi­mui at­ei­ty­je, ypač įgy­ven­di­nant JT Tva­rios plė­tros prog­ra­mos tiks­lus (Su­stai­nab­le De­ve­lop­ment Goals, SDGs).