Žemiausius laipsnius turintiems kariams algas siūloma kelti penktadaliu
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja siū­lo nuo ki­tų me­tų lie­pos že­miau­sius ka­ri­nius laips­nius tu­rin­tiems pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riams maž­daug penk­ta­da­liu di­din­ti dar­bo už­mo­kes­tį.

Tiek al­gos bū­tų ke­lia­mos jau­nes­nie­siems ei­li­niams, jau­nes­nie­siems jū­rei­viams, ei­li­niams ir jū­rei­viams. Tuo me­tu aukš­čiau­sius ka­ri­nius laips­nius tu­rin­tiems ka­ri­nin­kams tar­ny­bi­nis at­ly­gi­ni­mo di­dė­ji­mas bū­tų mi­ni­ma­lus – apie 0,2 pro­cen­to.

Mi­nis­te­ri­ja taip pat siū­lo į ka­rių pro­fe­sio­na­lų tar­ny­bi­nį at­ly­gi­ni­mą įtrauk­ti ka­riams mo­ka­mus but­pi­ni­gius, nes jie sa­vo es­me pri­lygs­ta pa­sto­vaus po­bū­džio pa­ja­moms. Di­dės ir ki­tos nuo ka­rio tar­ny­bi­nio at­ly­gi­ni­mo pri­klau­san­čios iš­mo­kos, to­kios kaip li­gos pa­šal­pos, pen­si­jos.

Į ki­tą tar­ny­bos vie­to­vę per­kel­tiems pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riams siū­lo­ma mo­kė­ti gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos nuo­mos iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­jos, ku­rių dy­džiai bus di­fe­ren­ci­juo­ja­mi pa­gal vie­to­vių gru­pes ir, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, la­biau at­spin­dės rea­lią gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos nuo­mos rin­kos si­tua­ci­ją. Kar­tu nu­ma­to­ma šias kom­pen­sa­ci­jas di­din­ti už kiek­vie­ną kar­tu su ka­riu gy­ve­nan­tį vai­ką ar įvai­kį ir iš­lai­ky­ti­nį.

Tam pri­reiks apie 8 mln. eu­rų, BNS in­for­ma­vo Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas tre­čia­die­nį pra­dė­jo nag­ri­nė­ti by­lą, ar pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riams pa­grįs­tai užd­raus­ta dirb­ti ki­tą dar­bą.

Bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė teis­mo po­sė­dy­je par­eiš­kė, kad že­mes­nes pa­ja­mas gau­nan­tys ka­riai la­bai lau­kia spren­di­mo dėl ap­ri­bo­ji­mų dirb­ti pa­pil­do­mą dar­bą, nes dėl ne­pri­tek­liaus vis tiek pa­pil­do­mai už­dar­biau­ja ne­le­ga­liai. Da­bar­ti­nis mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas tei­gia, kad ka­rių tar­ny­ba yra per­ne­lyg su­dė­tin­ga, kad jie ga­lė­tų rū­pin­tis ki­tu pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­niu.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je tar­nau­ja 8185 pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai.

Šiuo me­tu jau­nes­nio­jo ei­li­nio ir jau­nes­nio­jo jū­rei­vio vi­du­ti­nis tar­ny­bi­nis at­ly­gi­ni­mas su­da­ro apie 367 eu­rus at­skai­čius mo­kes­čius. Ei­li­nio ir jū­rei­vio vi­du­ti­nis tar­ny­bi­nis at­ly­gi­ni­mas per mė­ne­sį su­da­ro apie 397 eu­rus „į ran­kas“. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je šiuo me­tu tar­nau­ja 2638 ei­li­nio lyg­mens ka­riai pro­fe­sio­na­lai.

Ge­ne­ro­lai ir ad­mi­ro­lai Lie­tu­vo­je už­dir­ba apie 1775 eu­rus, vy­res­nie­ji ka­ri­nin­kai – pul­ki­nin­kai, jū­rų ka­pi­to­nai, pul­ki­nin­kai lei­te­nan­tai, ma­jo­rai, ko­man­do­rai lei­te­nan­tai – apie 1207 eu­rus. Jau­nes­nie­ji ka­ri­nin­kai (ka­pi­to­nai, ka­pi­to­nai lei­te­nan­tai, vy­res­nie­ji lei­te­nan­tai ir lei­te­nan­tai) už­dir­ba apie 731 eu­rą.

Pus­ka­ri­nin­kių (ser­žan­tų ma­jo­rų, vy­res­nių­jų lai­vū­nų, vir­ši­lų, lai­vū­nų, šta­bo ser­žan­tų, šta­bo lai­vū­nų, šta­bo ser­žan­tų spe­cia­lis­tų, šta­bo lai­vū­nų spcia­lis­tų, vy­res­nių­jų ser­žan­tų, vy­res­nių­jų ser­žan­tų spe­cia­lis­tų, ser­žan­tų, ser­žan­tų spe­cia­lis­tų, gran­di­nių) dar­bo už­mo­kes­tis sie­kia apie 691 eu­rą.

Ka­rei­viai ir jū­rei­viai (vy­res­nie­ji ei­li­niai, vy­res­nie­ji jū­rei­viai, ei­li­niai, jū­rei­viai, jau­nes­nie­ji ei­li­niai, jau­nes­nie­ji jū­rei­viai) Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je už­dir­ba apie 400 eu­rų.