Žemiau skurdo ribos – daugiau kaip penktadalis šalies gyventojų
Že­miau skur­do ri­bos per­nai ša­ly­je gy­ve­no 22,2 proc. ša­lies gy­ven­to­jų, per me­tus skurs­tan­čių­jų pa­dau­gė­jo.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas pra­ne­šė, kad skur­do ri­zi­kos ly­gis, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, pa­di­dė­jo 3,1 pro­cen­ti­nio punk­to. Iš vi­so per­nai že­miau skur­do ri­bos gy­ve­no apie 640 tūkst. ša­lies gy­ven­to­jų.

Skur­do ri­zi­kos ri­ba per­nai bu­vo 259 eu­rai per mė­ne­sį vie­nam gy­ve­nan­čiam as­me­niui ir 574 eu­rai – šei­mai, su­si­de­dan­čiai iš dvie­jų su­au­gu­sių as­me­nų ir dvie­jų vai­kų iki 14 me­tų am­žiaus.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas pa­žy­mi, kad nuo skur­do ne­gelbs­ti nei mi­ni­ma­li al­ga, nei se­nat­vės pen­si­ja. Iš mi­ni­ma­lios al­gos at­ėmus pa­ja­mų mo­kes­tį ir so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas, pa­ja­mos bu­vo 12 eu­rų ma­žes­nės už skur­do ri­zi­kos ri­bą.

Vi­du­ti­nė se­nat­vės pen­si­ja tuo tar­pu per­nai bu­vo 240,3 eu­rų ir su­da­rė 92,8 proc. skur­do ri­zi­kos ri­bos. Pa­sak Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to, tai reiš­kia, kad vie­ni gy­ve­nan­tys pen­si­nin­kai, gau­nan­tys vi­du­ti­nę ar ne­tgi šiek tiek di­des­nę se­nat­vės pen­si­ją ir ne­tu­rin­tys ki­tų pa­ja­mų, at­si­dū­rė že­miau skur­do ri­zi­kos ri­bos.

Skur­de gy­ve­nan­čių pen­si­nin­kų per me­tus pa­dau­gė­jo – 65 me­tų ir vy­res­nių as­me­nų skur­do ri­zi­kos ly­gis per­nai su­da­rė 25 proc. ir, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, iš­au­go 4,9 proc. punk­to.

Pa­gal na­mų ūkio su­dė­tį at­si­dur­ti skur­de daž­niau­siai ri­zi­ka­vo as­me­nys, gy­ve­nan­tys na­mų ūkiuo­se, ku­riuo­se vie­nas su­au­gęs as­muo iš­lai­ko vai­kus – 47,6 proc., ir vie­ni gy­ve­nan­tys as­me­nys – 39,5 pro­cen­to.

Na­mų ūkiuo­se su vai­kais skur­do ri­zi­kos ly­gis per­nai iš vi­so sie­kė 23,3 proc. ir, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, pa­di­dė­jo 3,3 proc. punk­to. Na­mų ūkiuo­se be vai­kų skur­do ri­zi­kos ly­gis per me­tus pa­di­dė­jo 3,1 proc. punk­to ir su­da­rė 21,3 pro­cen­to.

Tarp dir­ban­čių as­me­nų že­miau skur­do ri­zi­kos ri­bos bu­vo 9,9 proc., tarp be­dar­bių – 62,3 proc., tarp se­nat­vės pen­si­nin­kų – 27,6 pro­cen­to.

Kai­me skurs­tan­čių­jų dau­giau nei mies­te – jei mies­te že­miau skur­do ri­bos esan­čio­mis pa­ja­mo­mis dis­po­na­vo 30,6 proc. gy­ven­to­jų, mies­te to­kių bu­vo 18,1 pro­cen­to.

Skur­de gy­ve­nan­čių­jų skai­čius vi­so­se tri­jo­se Bal­ti­jos ša­ly­se yra pa­na­šus – pa­ly­gin­ti su Lie­tu­vos 22,2 proc. skur­do ri­zi­kos ri­ba, Lat­vi­jo­je ji bu­vo 22,5 proc. ir Es­ti­jo­je 21,6 pro­cen­to. Bet pa­ja­mų ly­gis, pa­gal ku­rį nu­sta­to­ma skur­do ri­ba, smar­kiai ski­ria­si: Es­ti­jo­je že­miau skur­do ri­bos gy­ve­nan­čiu žmo­gu­mi lai­ko­mas 394 eu­rus per mė­ne­sį gau­nan­tis žmo­gus, Lat­vi­jo­je – 291 eu­rą, kai Lie­tu­vo­je – 259 eu­rus.