Žemės ūkio ministerijos institucijos: įtarimai korupcija, vadovų kaita
Že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė mi­nis­tro par­ei­gas ei­na dve­jus me­tus – per šį lai­ko­tar­pį mi­nis­te­ri­jo­je ir jai pa­val­džio­se ins­ti­tu­ci­jo­se Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) su­lai­kė du tar­nau­to­jus, iš par­ei­gų pa­si­trau­kė vi­ce­mi­nis­tras bei dvie­jų įstai­gų va­do­vai.

BNS pa­tei­kia Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos ir jai pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų tar­nau­to­jų pa­si­kei­ti­mus per mi­nis­trės ka­den­ci­ją.

STT Rin­kos re­gu­lia­vi­mo agentūroje

STT įta­ri­mų dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo 2015 me­tų rugp­jū­tį su­lai­kė Lie­tu­vos že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros vy­riau­sią­jį pa­ta­rė­ją Žil­vi­ną Pu­tra­men­tą ir bu­vu­sią agen­tū­ros di­rek­to­rę Ra­si­tą Krau­je­ly­tę-No­rei­kie­nę.

Tą kar­tą Ž.Pu­tra­men­tas bu­vo ne­at­leis­tas, nes Rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros yra vals­ty­bės įmo­nė ir ji nė­ra tie­sio­giai pa­val­di mi­nis­trei, ta­čiau per­nai rug­sė­jį jis bu­vo nu­ša­lin­tas nuo par­ei­gų teis­mo spren­di­mu.

NŽT va­do­vy­bės kaita

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je tuo­me­ti­nė Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) va­do­vė Dai­va Gi­nei­kai­tė vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį gir­ta ir pa­da­rė ava­ri­ją. 2015-ųjų pa­bai­go­je V.Bal­trai­tie­nė vie­šai tei­gė, kad D.Gi­nei­kai­tė tu­ri pa­ti at­sis­ta­ty­din­ti iš sa­vo par­ei­gų, ką ji vė­liau ir pa­da­rė.

Pa­va­sa­rio vi­du­ry­je NŽT va­do­vės kon­kur­są lai­mė­jo Dai­va Mū­rie­nė, ku­ri tuo me­tu ėjo Po­li­ci­jos mo­kyk­los prie Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Lo­gis­ti­kos sky­riaus ve­dė­jos par­ei­gas. Ki­tą die­ną pa­aiš­kė­jo, kad D.Mū­rie­nė yra V.Bal­trai­tie­nės že­mie­čių, Kė­dai­nių ra­jo­no po­li­ti­kų ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos dar­buo­to­jų Va­liaus­kų du­kra.

Pa­aiš­kė­jus as­me­ni­niams ry­šiams ir vyks­tant eti­kos pa­ti­kri­ni­mui dėl NŽT va­do­vo kon­kur­so V.Bal­trai­tie­nė par­eiš­kė, kad ke­ti­na nu­si­ša­lin­ti nuo bet ko­kių dar­bo san­ty­kių su ga­li­ma nau­ja NŽT va­do­ve D.Mū­rie­ne. Ge­gu­žės pra­džio­je pa­ti D.Mū­rie­nė at­si­sa­kė NŽT va­do­vo pos­to. Jį užė­mė so­cial­de­mo­kra­tas Da­nie­lius Kup­rys, li­kęs an­tro­je kon­kur­so vie­to­je.

Šie­met pa­va­sa­rį taip pat STT su­lai­kė NŽT di­rek­to­riaus pa­ta­rė­ją Gin­ta­rą Jo­ną Fur­ma­na­vi­čių, ku­riam bu­vo par­eikš­ti įta­ri­mai pre­ky­ba po­vei­kiu už ky­šį sie­kiant pa­veik­ti NŽT dar­buo­to­jus. G.J.Fur­ma­na­vi­čius vė­liau bu­vo at­leis­tas jo pa­ties pra­šy­mu.

„Auk­si­niai miltai“

Šių me­tų pra­džio­je ki­lus „auk­si­nių mil­tų“ skan­da­lui, kai skurs­tan­tiem bu­vo per­ka­mi mais­to pro­duk­tai di­de­lė­mis kai­no­mis, at­sis­ta­ty­di­no Lie­tu­vos že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros va­do­vė Al­do­na Mi­liu­vie­nė. Va­sa­rio pra­džio­je dėl įsi­bė­gė­ju­sio skan­da­lo at­sis­ta­ty­di­no ir že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tras Vi­lius Mar­tu­se­vi­čius.

Šie­met va­sa­rį V.Bal­trai­tie­nė par­eiš­kė, kad dėl „auk­si­nių mil­tų“ skan­da­lo pa­ti trauk­tis ne­ke­ti­na, nes ne­įž­vel­gia sa­vo as­me­ni­nės kal­tės.

Už­terš­ti „Ju­dex“ gaminiai

Lie­pos pa­bai­go­je STT par­eiš­kė įta­ri­mus Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vui Jo­nui Mi­liui dėl pre­ky­bos po­vei­kiu. Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ar jai pa­val­džios įstai­gos ga­lė­jo gau­ti in­for­ma­ci­jos iš už­sie­nio apie šal­dy­tų mais­to pro­duk­tų ga­min­to­jos „Ju­dex“ pro­duk­ci­jo­je ras­tą lis­te­ri­jos bak­te­ri­ją, ta­čiau šį fak­tą nu­slė­pė ir ne­siė­mė veiks­mų.

Pra­ėju­sią sa­vai­tė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ir STT pra­ne­šė, jog pa­ti­kri­nus „Ju­dex“ pro­duk­ci­ją ne­prik­lau­so­mo­je la­bo­ra­to­ri­jo­je nu­sta­ty­tas ke­lių bak­te­ri­jų už­kra­tas bend­ro­vės šal­dy­tuo­se ga­mi­niuo­se. Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba su­stab­dė „Ju­dex“ veik­lą ir pra­dė­jo sa­vo ty­ri­mą.

Pir­ma­die­nį V.Bal­trai­tie­nė par­eiš­kė ne­tu­rin­ti pa­grin­do nuo par­ei­gų nu­ša­lin­ti J.Mi­liaus, ta­čiau pa­siū­lė jam trauk­tis iš par­ei­gų pa­čiam.