Žemės ūkio atašė veiklos ieškos Japonijoje
Dėl Ru­si­jos mais­to ir že­mės ūkio pro­duk­tų em­bar­go Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį nu­spren­dė že­mės ūkio at­ašė par­ei­gas per­kel­ti iš Ru­si­jos į Ja­po­ni­ją. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trui pa­prieš­ta­ra­vus, jog Lie­tu­vai per bran­gu tu­rė­ti siau­ros spe­cia­li­za­ci­jos at­ašė to­li­mo­je Azi­jos vals­ty­bė­je, prem­je­ras pa­pra­šė, kad bū­si­mas že­mės ūkio at­ašė rū­pin­tų­si ir pa­pil­do­mais vers­lo klau­si­mais.

Že­mės ūkio mi­nis­tras Bro­nius Mar­kaus­kas mi­nis­trų ka­bi­ne­to po­sė­dy­je ar­gu­men­ta­vo, kad že­mės ūkio at­ašė par­ei­gy­bė Ru­si­jo­je nai­ki­na­ma dėl 2014 me­tais pa­skelb­to Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ir ki­tų Va­ka­rų vals­ty­bių mais­to ir že­mės ūkio pro­duk­tų im­por­to į Ru­si­ją em­bar­go pa­da­ri­nių.

„Pro­jek­to tiks­las yra už­da­ry­ti Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je Ru­si­jo­je že­mės ūkio at­ašė par­ei­gy­bę ir ją įsteig­ti Ja­po­ni­jo­je. Ma­no­me, kad tam yra rim­tos prie­žas­tys, nes dėl Ru­si­jos em­bar­go mais­to ir že­mės ūkio pro­duk­tams la­bai su­ma­žė­jo že­mės ūkio at­ašė veik­los apim­tys ir ga­li­my­bės, o funk­ci­jos ne­at­lie­ka­mos nu­ma­ty­tu mas­tu. (...) Tuo tar­pu Ja­po­ni­jo­je, kur pra­šo­me įsteig­ti at­ašė, pa­sta­ruo­ju me­tu pre­ky­bi­niai san­ty­kiai la­bai ple­čia­si ir Ja­po­ni­ja yra vie­ną di­džiau­sių po­ten­cia­lų tu­rin­ti rin­ką“, – kal­bė­jo B.Mar­kaus­kas.

Anot jo, že­mės ūkio at­ašė Ja­po­ni­jo­je pa­dės Lie­tu­vos bend­ro­vėms ras­ti par­tne­rius ir leng­viau eks­por­tuo­ti že­mės ūkio bei mais­to pro­duk­ci­ją.

„Eks­por­to ga­li­my­bės yra ti­krai ge­ros ir vers­las do­mi­si. Že­mės ūkio at­ašė par­ei­gy­bė mums pa­dė­tų tas eks­por­to ga­li­my­bes rea­li­zuo­ti“, – tei­gė že­mės ūkio mi­nis­tras.

Vis dėl­to už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius po­sė­dy­je ar­gu­men­ta­vo, jog rei­kė­tų įsteig­ti pla­tes­nės pa­skir­ties at­ašė par­ei­gy­bę Ja­po­ni­jo­je, pa­vyz­džiui, že­mės ūkio ir ko­mer­ci­jos at­ašė. Bū­tent to­kio at­ašė par­ei­gy­bę bu­vo siū­lo­ma pa­skir­ti iš pra­džių, ta­čiau že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja pa­siū­ly­mą vė­liau ko­re­ga­vo.

„Rei­kia pa­pil­do­mų pa­jė­gu­mų Ja­po­ni­jo­je, bet vis tiek esu įsi­ti­ki­nęs, kad per daug yra di­de­lė pra­ban­ga vals­ty­bei tu­rė­ti siau­ro pro­fi­lio at­ašė. Jei­gu ir nė­ra to ko­mer­ci­jos at­ašė, tai at­ei­ty­je vis tiek to­kių dar­bų rei­kės“, – kal­bė­jo L.Lin­ke­vi­čius.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, at­ašė Ja­po­ni­jo­je iš­lai­ky­mas yra bran­gus – me­ti­nės iš­lai­dos sieks 50,5 tūkst. eu­rų. Tuo me­tu Ru­si­jo­je jos yra 6 tūkst. eu­rų.

Sa­vo ruo­žtu ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius tvir­ti­no, jog spe­cia­li­zuo­ti at­ašė dir­ba efek­ty­viau.

„Aš su­pran­tu tą fi­lo­so­fi­ją, kad ga­li­ma bū­tų ap­jung­ti ir tu­rė­ti vie­ną at­ašė, nes yra pra­ban­ga tu­rė­ti ir ko­mer­ci­jai, ir tu­riz­mui, ir kul­tū­rai skir­tą at­ašė. Ki­ta ver­tus, aš ma­nau, kad spe­cia­li­za­ci­ja duo­da ge­res­nius re­zul­ta­tus. Gal­vo­ju, kad spe­cia­li­zuo­to (at­ašė – BNS) tu­rė­ji­mas yra ge­riau“, – tei­gė M.Sin­ke­vi­čius.

To­kiai ūkio mi­nis­tro po­zi­ci­jai pri­ta­rė ir B.Mar­kaus­kas teig­da­mas, kad šiuo me­tu Ja­po­ni­jo­je spar­čiau­siai ga­li­ma plės­ti že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų eks­por­tą.

S.Skver­ne­lis sa­vo ruo­žtu pa­pra­šė, kad Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja, reng­da­ma že­mės ūkio at­ašė Ja­po­ni­jo­je par­ei­gy­bės ap­ra­šy­mą, nu­ma­ty­tų pla­tes­nį dar­bo spek­trą ir bū­si­mas dip­lo­ma­tas ga­lė­tų pa­pil­do­mai rū­pin­tis tu­riz­mo, lo­gis­ti­kos ar in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mo į Lie­tu­vą klau­si­mais.

Sie­kiant pri­trauk­ti dau­giau in­ves­ti­ci­jų ir pa­si­rū­pin­ti Lie­tu­vos vers­lo in­te­re­sais už­sie­ny­je, šiuo me­tu Vy­riau­sy­bė­je yra iš­kel­ta idė­ja am­ba­sa­do­se dir­ban­čius ko­mer­ci­jos at­ašė pa­keis­ti spe­cia­li­zuo­tais įstai­gų at­sto­vais. Idė­jos ša­li­nin­kai sa­ko, kad at­sto­vus bū­tų ga­li­ma skir­ti ir at­šauk­ti leng­viau, o jie bū­tų la­biau orien­tuo­ti į re­zul­ta­tą. Kri­ti­kai pers­pė­ja ne­griau­ti esa­mos sis­te­mos, ir ra­gi­na la­biau koor­di­nuo­ti eko­no­mi­nį at­sto­va­vi­mą tiek Vil­niu­je, tiek Lie­tu­vos am­ba­sa­do­se už­sie­ny­je.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos že­mės ūkio at­ašė dir­ba Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), Ru­si­jo­je, Ki­ni­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je ir Ita­li­jo­je, o že­mės ūkio ir ko­mer­ci­jos at­ašė – JAV.

Ja­po­ni­ja šiais me­tais Lie­tu­vai lei­do eks­por­tuo­ti jau­tie­ną ir pa­ukš­tie­ną, be to, Lie­tu­vos įmo­nės į ša­lį ga­li eks­por­tuo­ti pie­no pro­duk­tus.