Žemės pirkimo klausimas grąžintas Kaimo reikalų komitetui
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį ne­pri­ta­rė par­la­men­ti­nio Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to (TTK) spren­di­mui at­mes­ti opo­zi­ci­jos siū­ly­mą su­kur­ti spe­cia­lią lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją, tu­rin­čią iš­tir­ti di­de­lių že­mės plo­tų įsi­gi­ji­mą.

Už balsavo vienintelis „tvarkietis“ Vytautas Kamblevičius, prieš – 87 Seimo nariai, o susilaikė 18 parlamentarų.

Seimui atmetus TTK siūlymą dėl tyrimo situacijos žemės ūkyje, klausimą iš naujo svarstys kitas parlamentinis komitetas.

53 Seimo narių balsais buvo nutarta pavesti šį klausimą svarstyti Kaimo reikalų komitetui. Už Audito komitetą balsavo 52 parlamentarai.

Kaimo reikalų komitetas šį klausimą jau svarstė kovo 14 dieną ir tuomet nepritarė opozicijos iniciatyvai.