Žemaitijos bei Respublikonų partijos ir Tautininkų sąjunga gali jungtis
Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas ne­at­me­ta ga­li­my­bės, kad „tvar­kie­čių“ ini­ci­juo­tą dek­la­ra­ci­ją šeš­ta­die­nį pa­si­ra­šiu­sios Že­mai­ti­jos bei Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos ir Tau­ti­nin­kų są­jun­ga ga­li jung­tis.

Pa­sak jo, ar par­ti­jos jung­sis, tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti per ar­ti­miau­sius du mė­ne­sius.

„Ko­kia (bend­ra­dar­bia­vi­mo su par­ti­jo­mis) for­ma bus pa­si­rink­ta, tai ne taip svar­bu. (...) Tai ga­li bū­ti ir koa­li­ci­ja, ga­li bū­ti, kad tai bus nau­jas da­ri­nys, ma­no ži­nio­mis, prie tos dek­la­ra­ci­jos jau da­bar no­rė­tų pri­si­jung­ti ir dau­giau po­li­ti­nių jė­gų“, – žur­na­lis­tams šeš­ta­die­nį „tvar­kie­čių“ kong­re­se sa­kė R.Pa­ksas.

„Ko­kia for­ma mes ei­si­me į rin­ki­mus, ma­nau, tai dvie­jų mė­ne­sių rei­ka­las“, – pri­dū­rė jis.