Žalos padariusiems valdininkams turėtų būti sunkiau išvengti atsakomybės
Vy­riau­sy­bė su­ta­rė to­bu­lin­ti ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės tai­ky­mą vie­ša­ja­me sek­to­riu­je: pla­nuo­ja­ma įtvir­tin­ti pri­va­lo­mą, o ne pa­si­rink­ti­nį ža­los iš­ieš­ko­ji­mą reg­re­so tvar­ka, ko­re­guo­ti kai ku­riuos ter­mi­nus.

Mi­nis­trų ka­bi­ne­to pa­si­ta­ri­me pir­ma­die­nį iš es­mės pri­tar­ta ma­te­ria­li­nės val­di­nin­kų at­sa­ko­my­bės klau­si­mą nag­ri­nė­ju­sios dar­bo gru­pės pa­siū­ly­mams. Šiai prem­je­ro su­da­ry­tai dar­bo gru­pei va­do­va­vęs tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras Ju­lius Pa­go­jus BNS tei­gė, jog su­tar­ta iki pa­va­sa­rio par­eng­ti kon­kre­čias įsta­ty­mų pa­tai­sas.

„Da­bar yra nuo­sta­ta – jei­gu yra pa­da­ry­ta ža­la ir kaž­ku­ris tar­nau­to­jas kal­tas, jo va­do­vas ga­li reg­re­so tvar­ka iš­ieš­ko­ti, mes siū­lo­me įtvir­tin­ti, kad pri­va­lo, o ne tik ga­li“, – sa­kė vi­ce­mi­nis­tras.

Tarp dar­bo gru­pės siū­ly­mų – ir il­ges­nis ter­mi­nas, per ku­rį ins­ti­tu­ci­ja dėl ža­los tu­ri kreip­tis į tei­sė­sau­gi­nin­kus. Šį ter­mi­ną siū­lo­ma il­gin­ti nuo vie­no iki tri­jų mė­ne­sių.

„Daž­nai, ypač kai nė­ra no­ri­ma iš­ieš­ko­ti ža­los, yra il­gai vyk­do­mas ty­ri­mas, sie­kiant nu­sta­ty­ti kal­tą as­me­nį, tai už­trun­ka dau­giau nei mė­ne­sį ir bū­na se­na­ties ter­mi­nas. Mes siū­lo­me tris kar­tus pa­il­gin­ti ter­mi­ną, kad ma­žiau ga­li­my­bių bū­tų pikt­nau­džiau­ti“, – pa­sa­ko­jo vi­ce­mi­nis­tras.

Anot J.Pa­go­jaus, taip pat nu­ma­to­ma de­ta­li­zuo­ti iš­ieš­ko­ji­mą iš ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų.

„Ins­ti­tu­ci­jo­je kaž­kam pa­da­rius ža­lą, va­do­vas iš kal­to as­mens ga­li iš­ieš­ko­ti, bet bė­da yra, kai pats ins­ti­tu­ci­jos va­do­vas yra kal­tas. Kad ne­išei­tų, jog jis tu­rė­tų iš­ieš­ko­ti iš sa­vęs, mes siū­lo­me nu­sta­ty­ti, kad už iš­ieš­ko­ji­mą bū­tų at­sa­kin­gas į par­ei­gas sky­ręs as­muo, pa­vyz­džiui, jei tai įstai­ga prie mi­nis­te­ri­jos, ta­da tai bū­tų mi­nis­tras, jei įstai­ga prie Vy­riau­sy­bės, ta­da Vy­riau­sy­bė“, – pa­sa­ko­jo dar­bo gru­pės va­do­vas.

Sie­kiant su­pap­ras­tin­ti ža­los iš­ieš­ko­ji­mo pro­ce­dū­ras ir ma­žin­ti teis­mų dar­bo krū­vį, siū­lo­ma įtvir­tin­ti ir ga­li­my­bę pa­čiai įstai­gai pri­im­ti ad­mi­nis­tra­ci­nį spren­di­mą dėl ža­los at­siė­mi­mo ne­si­krei­piant į teis­mą. To­kiu at­ve­ju ža­la bū­tų iš­skai­čiuo­ja­ma iš val­di­nin­ko at­ly­gi­ni­mo.

„Da­bar­ti­nis re­gu­lia­vi­mas yra ne­blo­gas, bet yra smul­kių as­pek­tų, ku­rie lei­džia ne­no­rint iš­ieš­ko­ti to ir ne­da­ry­ti. Jei­gu yra no­ras, ti­krai vi­sos ga­li­my­bės įsta­ty­me yra, bet kaip ro­do pra­kti­ka ir Vals­ty­bės kon­tro­lės iš­va­dos, tas no­ras ne vi­sa­da bū­na stip­rus, tai mes steng­si­mės tą no­rą su­stip­rin­ti“, – api­bend­ri­no J.Pa­go­jus.

Dar­bo gru­pė­je pla­čios par­amos ne­su­lau­kė idė­ja vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms draus­tis ci­vi­li­nę at­sa­ko­my­bę, kaip siū­lė Lie­tu­vos drau­di­kų aso­cia­ci­ja. Anot vi­ce­mi­nis­tro, tam ne­pri­tar­ta tiek dėl lė­šų, ku­rių par­ei­ka­lau­tų drau­di­mas, tie dėl to­kio drau­di­mo spe­ci­fiš­ku­mo.

„Vi­sų pir­ma rei­kė­tų pa­si­rink­ti, kad ar­ba vals­ty­bė drau­džia vals­ty­bės tar­nau­to­jus, to­kiu at­ve­ju vals­ty­bei iš­lai­dos at­si­ran­da ir, įver­ti­nant vals­ty­bės tar­nau­to­jų skai­čių, la­bai ti­kė­ti­na, kad tos iš­lai­dos bū­tų ne­ma­žos, o jei­gu įtvir­tin­si­me vals­ty­bės tar­nau­to­jams par­ei­gą pa­tiems draus­tis sa­vo ci­vi­li­nę at­sa­ko­my­bę, to­kiu at­ve­ju mes fak­tiš­kai ma­ži­na­me jų dar­bo už­mo­kes­tį, nes da­lis jo pri­va­lės nu­ke­liau­ti drau­di­mui. Be to, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja sa­vo re­gu­lia­vi­mo sri­ty­je tu­ri tam ti­krų spe­cia­ly­bių žmo­nių, ku­rie pri­va­lo draus­tis at­sa­ko­my­bę, tai yra ants­to­liai, no­ta­rai, ad­vo­ka­tai, ir mes ži­no­me, su ko­kio­mis prob­le­mo­mis jie su­si­du­ria – Lie­tu­vo­je la­bai su­nku ras­ti kom­pa­ni­jas, ku­rios su­tik­tų tai da­ry­ti, kaž­ku­riais me­tais no­ta­rams rei­kė­jo draus­tis už­sie­nio kom­pa­ni­jo­je, nes Lie­tu­vo­je ne­at­si­ra­do, kas draus­tų, tai au­to­ma­tiš­kai ke­lia kai­ną“, – dės­tė J.Pa­go­jus.

Per­nai ru­de­nį Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas iš eks­mi­nis­tro Rai­mun­do Pa­lai­čio Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai pri­tei­sė 15 tūkst. 907 eu­rų tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti. Taip nu­spręs­ta dėl R.Pa­lai­čio veiks­mų, kai šis iš par­ei­gų at­lei­do Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tui va­do­va­vu­sį Os­val­dą Šar­ma­vi­čių. Tei­sė­ja Egi­di­ja Pu­zins­kai­tė tuo­met tei­gė, jog „tai fak­tiš­kai pre­ce­den­ti­nė by­la Lie­tu­vo­je, ka­da iš to­kio aukš­to par­ei­gū­no teis­mas pri­tei­sia ma­te­ria­li­nius nuo­sto­lius vals­ty­bei“.