Žaliojo tilto skulptūrų nukėlimas – jau kitą savaitę
So­vie­ti­nių Vil­niaus Ža­lio­jo til­to skulp­tū­rų nu­kė­li­mo dar­bus pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti ki­tą sa­vai­tę, jie ga­li truk­ti iki dvie­jų sa­vai­čių, ket­vir­ta­die­nį pa­tvir­ti­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vas.

Me­ro pa­ta­rė­jas ry­šiams su ži­niask­lai­da Alek­sand­ras Zub­ria­ko­vas BNS sa­kė, kad ki­tos sa­vai­tės pra­džio­je spe­cia­lis­tai pra­dės dar­bus ant pa­ties til­to. „Pir­mie­ji dar­bai, ga­liu pa­tvir­tin­ti, pra­si­dės ki­tos sa­vai­tės pra­džio­je. Ka­da vyks pats nu­kė­li­mas – kol kas ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti“, – sa­kė A. Zub­ria­ko­vas.

Vyk­dant par­en­gia­muo­sius dar­bus, skulp­tū­roms nu­kel­ti sa­vait­ga­lį bus ga­mi­na­mi spe­cia­lūs rė­mai.

Me­ro pa­ta­rė­jas taip pat pa­ti­ki­no, kad nu­ke­liant skulp­tū­ras bus „i­ma­ma­si vi­sų rei­kia­mų sau­gu­mo prie­mo­nių“ už­ti­kri­nant sklan­dų dar­bų at­li­ki­mą.

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Grin­da“ at­sto­vai yra sa­kę, kad vyk­dant nu­kė­li­mo dar­bus ga­li tek­ti lai­ki­nai ap­ri­bo­ti eis­mą til­tu.

Spe­cia­lis­tai ne kar­tą yra kons­ta­ta­vę, kad skulp­tū­ros yra ava­ri­nės būk­lės ir ke­lia pa­vo­jų pra­ei­viams.

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas yra da­vęs lei­di­mą sa­vi­val­dy­bei lai­ki­nai nu­kel­ti Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ras, kad jas bū­tų ga­li­ma res­tau­ruo­ti, ta­čiau jos nė­ra iš­brauk­tos iš Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gis­tro. Tik iš­brau­ki­mas leis­tų skulp­tū­rų ant til­to ne­beg­rą­žin­ti. Mies­to val­džia ap­sisp­ręs­ti, ar skulp­tū­ros bus res­tau­ruo­ja­mos, ke­ti­na vė­liau.

Ka­den­ci­ją bai­gu­si Pir­mo­ji ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­ba šie­met nu­spren­dė pa­lik­ti tei­si­nę ap­sau­gą so­vie­ti­nėms skulp­tū­roms. Nau­jos su­dė­ties ta­ry­ba ke­ti­ną šį klau­si­mą dar kar­tą nag­ri­nė­ti va­sa­ros pa­bai­go­je ar­ba ru­de­nį.

Ke­tu­rios skulp­tū­rų gru­pės, vaiz­duo­jan­čios ka­rei­vius, dar­bi­nin­kus, vals­tie­čius ir stu­den­tus, ant Vil­niaus Ža­lio­jo til­to pa­sta­ty­tos 1952 me­tais.

Kri­ti­kai sa­ko, kad skulp­tū­ros yra so­vie­ti­nės pro­pa­gan­dos da­lis ir žei­džia žmo­nes, ko­vo­ju­sius už Lie­tu­vos iš­si­va­da­vi­mą iš so­vie­tų oku­pa­ci­jos. Pa­si­sa­kan­tie­ji už jų iš­sau­go­ji­mą tei­gia, kad skulp­tū­ros tu­ri lik­ti kaip is­to­ri­jos da­lis.