Žadėjo paviešinti, bet... įrašo nebuvo
Nak­ti­nio po­kal­bio tu­ri­nį su vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru ža­dė­ju­siai pa­vie­šin­ti Sei­mo pir­mi­nin­kei ten­ka nu­si­vil­ti. Vy­riau­sy­bi­nių ry­šių cen­tras (VRC) Lo­re­tai Grau­ži­nie­nei at­siun­tė raš­tą, ku­ria­me pri­mi­nė, kad ne­įra­ši­nė­ja abo­nen­tų po­kal­bių.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę par­eiš­ku­si, kad su jųd­vie­jų – jos ir Sau­liaus Skver­ne­lio – po­kal­bio tu­ri­niu ga­lės su­si­pa­žin­ti vi­suo­me­nė, par­la­men­to va­do­vė L. Grau­ži­nie­nė, re­gis, tu­rės at­si­trauk­ti. Penk­ta­die­nio ry­tą sku­biai su­ra­šiu­si raš­tą VRC ir par­ei­ka­la­vu­si po­kal­bio iš­klo­ti­nės, ji jau po pie­tų ga­vo at­sa­ky­mą, ta­čiau tik apie po­kal­bio truk­mę ir lai­ką. Nei Sei­mo va­do­vė, nei jos at­sto­vai šios si­tua­ci­jos ko­men­tuo­ti va­kar ne­bu­vo lin­kę.

Pri­sis­kam­bi­no į mobilųjį

Vė­lų pra­ėju­sio ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą vy­ku­sio L. Grau­ži­nie­nės ir S. Skver­ne­lio po­kal­bio te­le­fo­nu jo­kios slap­tos au­sys ne­sik­lau­sė, tai­gi apie jį te­ga­li ži­no­ti tik po­kal­bio da­ly­viai. VRC va­do­vas Gu­na­ras Glem­ža pa­tvir­ti­no, kad dar penk­ta­die­nį ga­vo par­la­men­to va­do­vės pra­šy­mą ir ne­tru­kus jį pa­ten­ki­no. „At­sa­ky­mą iš­siun­tė­me tą pa­čią die­ną, nes bu­vo pra­šo­ma sku­biai at­sa­ky­ti. Pa­tei­kė­me to skam­bu­čio lai­ką ir truk­mę. O dėl tu­ri­nio, tai par­ašė­me, kad ne­tu­ri­me ga­li­my­bės jo pa­teik­ti“, – tvir­ti­no VRC va­do­vas.

Jo tei­gi­mu, VRC nie­ka­da ne­įra­ši­nė­jo abo­nen­tų po­kal­bių ir ne­tu­ri tam rei­ka­lin­gos įran­gos. „Mū­sų ry­šys skir­tas var­to­to­jams ap­sau­go­ti nuo klau­sy­mo­si, tad įra­šų nie­ka­da ne­kau­pia­me, net ne­tu­ri­me tam įran­gos. Net ir ga­vus teis­mo sank­ci­ją, nie­kas ne­ga­li prie mū­sų pri­si­jung­ti ir gau­ti įra­šo“, – pa­brė­žė G. Glem­ža.

Be­je, L. Grau­ži­nie­nė tą va­ka­rą vy­riau­sy­bi­niu ry­šiu pri­sis­kam­bi­no ne į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro lai­di­nį, o į mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną. „Ši­tas skam­bu­tis bu­vo pe­rad­re­suo­tas į mo­bi­lų­jį. Yra tik teo­ri­nė ga­li­my­bė, kad ga­lė­jo bū­ti klau­so­ma­si to mi­nis­tro nu­me­rio, kad ga­lė­jo bū­ti gau­ta teis­mo sank­ci­ja. O jei skam­bu­tis ne­bū­tų pe­rad­re­suo­tas, nė­ra ga­li­my­bių tre­čiai ša­liai įra­šy­ti po­kal­bio“, – svars­tė G. Glem­ža.

Į VRC pa­pras­tai krei­pia­si ir kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos su­bjek­tai, ir pa­tys abo­nen­tai dėl de­ta­lių po­kal­bių iš­klo­ti­nių, kad ga­lė­tų pa­si­tiks­lin­ti, ka­da ir ko­kiam abo­nen­tui bu­vo skam­bin­ta. Ki­ta ver­tus, nie­kas ne­drau­džia po­kal­bio įra­ši­nė­ti vie­nam iš po­kal­bi­nin­kų, ta­čiau apie tai ne­in­for­ma­vus po­kal­bio da­ly­vių vie­šin­ti to­kį įra­šą bū­tų ne­tei­sė­ta.

Lau­kia A. Butkevičiaus

Sei­mo pir­mi­nin­kės at­sto­vai LŽ pa­tvir­ti­no ga­vę VRC at­sa­ky­mą, ta­čiau nuo ko­men­ta­rų kol kas su­si­lai­kė. L. Grau­ži­nie­nės at­sto­vas spau­dai Ros­val­das Gor­ba­čio­vas va­kar te­pa­sa­kė, kad „a­pie tą įra­šą bus ga­li­ma pa­kal­bė­ti ki­tą kar­tą“. Esą par­la­men­to va­do­vė siū­lo pa­lauk­ti penk­ta­die­nio, kol į Lie­tu­vą grįš prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, esą tuo­met at­sa­ky­mų bus dau­giau.

Skelb­da­ma apie ga­li­my­bę pa­vie­šin­ti po­kal­bį su mi­nis­tru L. Grau­ži­nie­nė už­si­mi­nė ir apie spe­cia­lų pa­si­ta­ri­mą dėl S. Skver­ne­lio li­ki­mo. Į jį par­la­men­to va­do­vė ke­ti­no pa­kvies­ti ne tik Sei­mo frak­ci­jas, bet ir prem­je­rą, pa­tį mi­nis­trą, ge­ne­ra­li­nį ko­mi­sa­rą, Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro va­do­vą, pre­zi­den­tū­ros at­sto­vus. Va­kar R. Gor­ba­čio­vas sa­kė dar ne­ga­lįs pa­sa­ky­ti, ka­da tas su­si­ti­ki­mas vyks.

Ko­mi­sa­ras ga­lė­jo pa­kon­sul­tuo­ti

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro ir par­la­men­to pir­mi­nin­kės po­kal­bio „vie­ši­ni­mo“ is­to­ri­ją po­li­ti­kai lin­kę ver­tin­ti kaip ne­ap­dai­rią L. Grau­ži­nie­nės klai­dą. Esą po­li­ti­kė grei­čiau­siai ne­ži­no­jo, kad VRC po­kal­bių ne­įra­ši­nė­ja.

„Iš kar­to sa­kiau, kad ne­ga­li bū­ti jo­kio įra­šo. Ne­svar­bu, koks tai ry­šys, ne­ga­li­ma įra­ši­nė­ti be teis­mo spren­di­mo. O jei­gu kas nors pats da­ro įra­šus, apie tai tu­rė­tų pra­neš­ti. O juk Sei­mo pir­mi­nin­kės se­kre­to­ria­te dir­ba bu­vęs ko­mi­sa­ras (Si­gi­tas Me­ce­li­ca – aut.). Tai­gi ga­lė­jo pa­kon­sul­tuo­ti – to­kius da­ly­kus ne­sun­ku iš­siaiš­kin­ti sa­vo­je ap­lin­ko­je“, – svars­tė Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Sta­sys Šed­ba­ras par­la­men­to va­do­vės kal­bas apie ga­li­mą įra­šą taip pat su­sie­jo su ne­ži­no­ji­mu. „Gal­būt to­je sri­ty­je Sei­mo pir­mi­nin­kė ne­tu­ri pa­tir­ties? Ji ga­lė­jo ne­ži­no­ti, nes su tei­sė­sau­gos sri­ti­mi, po­li­ci­ja ne­su­si­ju­si“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.