Žada skubinti naujojo socialinio modelio priėmimą
Al­gir­das But­ke­vi­čius da­ly­va­vo kas­me­ti­nia­me bend­ra­me In­ves­tuo­to­jų fo­ru­mo ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vų ren­gi­ny­je.

Tai – jau ket­vir­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­tis su­si­ti­ki­mas, ku­rio me­tu ap­ta­ria­ma vals­ty­bės eko­no­mi­nė pa­dė­tis, dis­ku­tuo­ja­ma apie in­ves­ti­ci­jų po­li­ti­ką, vers­las tei­kia sa­vo pa­siū­ly­mus ir pa­ste­bė­ji­mus, pra­ne­ša lrv.lt.

Ren­gi­ny­je pa­ste­bė­ta, jog 2015 m. tre­čią­jį ket­vir­tį, kaip ir an­trą­jį, tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų (TUI) srau­tas Lie­tu­vo­je au­go ir su­da­rė 247,2 mln. eu­rų. TUI au­gi­mą ro­dė tai, jog per 2015 m. tris pir­muo­sius ket­vir­čius jų su­ma Lie­tu­vo­je pa­di­dė­jo 307 mln. eu­rų, tai yra 2,4 proc. Ly­gi­nant su 2014 m. gruo­džio 31 d. duo­me­ni­mis, per­nai vie­nam gy­ven­to­jui vi­du­ti­niš­kai te­ko 144 eu­rais dau­giau in­ves­ti­ci­jų.

Ti­ki­ma­si, kad nau­ja­sis so­cia­li­nis mo­de­lis su­teiks pa­pil­do­mą im­pul­są in­ves­ti­ci­joms ir biu­dže­to bei dir­ban­čių as­me­nų pa­ja­mų au­gi­mui. „La­bai sten­gia­mės, kad šis pro­jek­tas bū­tų pri­im­tas Sei­mo se­si­jos pra­džio­je“, – sa­kė A. But­ke­vi­čius.