Žada siekti garantijų Britanijos lietuviams
Lie­tu­va sieks vi­sų įma­no­mų ga­ran­ti­jų Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams po bri­tų pa­si­trau­ki­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES), sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė prieš Briu­se­ly­je nu­ma­ty­tą su­si­ti­ki­mą su Bri­ta­ni­jos prem­je­re The­re­sa May.

„(Kal­bė­si­me) apie tai, ar bus iš­veng­ta dis­kri­mi­na­ci­jos ir smur­to, ką da­bar ma­to­me prieš ki­ta­tau­čius, ar bus už­ti­krin­ta tei­sė dirb­ti, so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos, svei­ka­tos ap­sau­ga, ga­li­my­bė stu­di­juo­ti“, – ket­vir­ta­die­nį trans­liuo­ta­me in­ter­viu LRT ra­di­jui sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

„Vi­sa tai bus iš tie­sų die­not­var­kė­je, vi­sa tai ap­tar­si­me ir tai bus mū­sų de­ry­bi­nės po­zi­ci­jos, kad tos ga­ran­ti­jos bū­tų iš­sau­go­tos ir iš­lai­ky­tos mū­sų vi­siems žmo­nėms“, – pri­dū­rė ji.

D.Gry­baus­kai­tė su Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės mi­nis­tre pir­mi­nin­ke su­si­tiks ket­vir­ta­die­nį prieš ES vir­šū­nių po­sė­dį Briu­se­ly­je.

Po re­fe­ren­du­mo de­ry­bas dėl bri­tų iš­sto­ji­mo nu­ma­to­ma pra­dė­ti ki­tą­met. Jas baig­ti ti­ki­ma­si iki 2019 me­tų.