Žada mažesnį PVM knygoms, laikraščiams ir žurnalams bei vaistams ir viešajam transportui
Vy­riau­sy­bė siū­lo ke­tu­ris kar­tus ma­žin­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) ta­ri­fą ne­kom­pen­suo­ja­miems re­cep­ti­niams vais­tams – nuo da­bar tai­ko­mo 21 proc. iki 5 proc. Taip pat pla­nuo­ja­ma, kad šiuo me­tu ga­lio­jan­tis 9 proc. PVM ta­ri­fas kny­goms, pe­rio­di­niams lei­di­niams bei ke­lei­vių ve­ži­mui ma­žės iki 5 proc. Ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­goms ir cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mam šil­dy­mui bei karš­tam van­de­niui nuo Nau­jų­jų siū­lo­ma tai­ky­ti 15 proc. PVM ta­ri­fą.

Lie­tu­vo­je ga­lio­ję du leng­va­ti­niai – 5 ir 9 proc. – PVM ta­ri­fai bus kei­čia­mi į 5 ir 15 proc. „Per­žiū­rė­jo­me PVM ta­ri­fus ir, įver­ti­nę vi­sas al­ter­na­ty­vas, pri­ėmė­me komp­lek­si­nį spren­di­mą. Tai­gi, tu­ri­me ge­rų ži­nių gy­ven­to­jams, be­si­nau­do­jan­tiems vie­šuo­ju trans­por­tu, per­kan­tiems re­cep­ti­nius vais­tus ir skai­tan­tie­siems, ypač re­gio­nuo­se“, – sa­ko fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka.

Pa­sak fi­nan­sų mi­nis­tro V. Ša­po­kos, PVM leng­va­ta ke­lei­vių ve­ži­mui ti­ki­ma­si ge­rin­ti su­si­sie­ki­mą vie­šuo­ju trans­por­tu, ma­žin­ti mies­tų už­terš­tu­mą ir spręs­ti kamš­čių prob­le­mas. Ypač tai ak­tua­lu did­mies­čių gy­ven­to­jams: pa­vyz­džiui, vien Vil­niu­je vie­šuo­ju trans­por­tu pa­si­nau­do­ja šim­tai tūks­tan­čių žmo­nių – per me­tus su­skai­čiuo­ja­ma dau­giau nei 192 mln. vnt. ke­lio­nių. Tuo me­tu, sva­res­nė leng­va­ta kny­goms ir pe­rio­di­niams lei­di­niams itin ak­tua­li re­gio­nų gy­ven­to­jams, kur spau­da yra vie­nas svar­biau­sių nau­jie­nų ka­na­lų.

Be to, nu­ma­ty­ta, kad kom­pen­suo­ja­miems vais­tams bei ne­įga­lių­jų tech­ni­nės pa­gal­bos prie­mo­nėms ir jų re­mon­tui tai­ko­mas 5 proc. leng­va­ti­nis PVM ta­ri­fas ki­tą­met taip pat ne­si­keis.

PVM ta­ri­fas cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mam šil­dy­mui ir karš­tam van­de­niui, dėl ku­rio vi­suo­me­nė­je ki­lo daug klau­si­mų ir dis­ku­si­jų, ir to­liau iš­liks vie­nas ma­žiau­sių, ly­gi­nant su kai­my­ni­nė­mis ša­li­mis. Pa­vyz­džiui, Es­ti­jo­je ir Len­ki­jo­je ši­lu­mai ir karš­tam van­de­niui tai­ko­mi stan­dar­ti­niai ta­ri­fai – ati­tin­ka­mai 20 ir 23 proc.

Jei Sei­mas pri­tars, pa­kei­ti­mai įsi­ga­lios nuo 2018-ųjų sau­sio 1 die­nos.