Žada didesnes bausmes nemokantiems mokesčių
Pa­skir­ta­sis fi­nan­sų mi­nis­tras ža­da griež­tin­ti ko­vą su še­šė­liu. Vi­lius Ša­po­ka ke­ti­na ini­ci­juo­ti di­des­nes baus­mes ne­mo­kan­tiems mo­kes­čių bei ska­tin­ti ge­rai dir­ban­čius par­ei­gū­nus.

„Ko­va su še­šė­liu per di­des­nę at­sa­ko­my­bę tų žmo­nių, ku­rie, tie­siai švie­siai, va­gia iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų“, – tre­čia­die­nį li­be­ra­lų frak­ci­jos su­si­ti­ki­me su pa­skir­tai­siais mi­nis­trais tei­gė V.Ša­po­ka.

„Rei­kės ska­tin­ti struk­tū­ras, kad bū­tų de­da­mos rea­lios pa­stan­gos gau­dy­ti ši­tuos nu­si­kal­tė­lius ir koor­di­nuo­ti įstai­gų dar­bą“, – pri­dū­rė jis.

Pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis lap­kri­tį bu­vo už­si­mi­nęs apie idė­ją kvies­ti gy­ven­to­jus sa­va­no­riš­kai le­ga­li­zuo­ti še­šė­ly­je su­kaup­tą tur­tą, ta­čiau ta­da jis pa­brė­žė, kad apie tai dar dis­ku­tuo­ja­ma. S.Skver­ne­lis ta­da taip pat prie­kaiš­ta­vo, kad „še­šė­lio iš­lu­pi­mu“ rū­pi­na­si per daug tar­ny­bų ir jos dub­liuo­ja vie­na ki­tą, to­dėl jis ža­da ini­ci­juo­ti Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos, Mui­ti­nės kri­mi­na­li­nės tar­ny­bos, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos su­jun­gi­mą į vie­ną Iž­do ap­sau­gos pa­da­li­nį.

Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je, ku­rią Sei­mas tvir­tins šią sa­vai­tę, nu­ma­ty­ta aps­vars­ty­ti darb­da­vio ir dar­buo­to­jo mo­ka­mų mo­kes­čių su­jun­gi­mą, skaid­rin­ti dar­bo už­mo­kes­čio ap­mo­kes­ti­ni­mą, di­din­ti pa­ska­tas le­ga­liai dirb­ti bei ma­žin­ti še­šė­lį.