Žada atsižvelgti į nevyriausybininkų pastabas dėl duomenų apsaugos
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ža­da at­siž­velg­ti į ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rių ini­cia­ty­vos šiuo me­tu pri­ly­gi­na­mos ko­mer­ci­niams pa­siū­ly­mams, pa­sta­bas ren­giant nau­ją As­mens duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mą.

Šiuo me­tu Duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ja ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų kvie­ti­mus pri­si­dė­ti prie ne­pel­no ini­cia­ty­vų trak­tuo­ja kaip tie­sio­gi­nės rin­ko­da­ros pa­siū­ly­mus ir ga­li skir­ti bau­dą, jei­gu jie pa­tei­kia­mi be su­ti­ki­mo. Ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai tei­gia, kad toks trak­ta­vi­mas var­žo jų veik­lą.

„I­ki 2018 me­tų pa­va­sa­rio tu­rės bū­ti pri­im­tas vi­siš­kai nau­jas As­mens duo­me­nų tei­si­nės ap­sau­gos įsta­ty­mas. Ren­giant nau­ją­jį įsta­ty­mą, bus at­siž­velg­ta ir į ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pa­siū­ly­mus“, – tei­gia­ma mi­nis­te­ri­jos at­sa­ky­me BNS.

Klau­si­mą dėl ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų trak­ta­vi­mo šią sa­vai­tę iš­kė­lė „Trans­pa­ren­cy in­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­rius (TILS), ga­vęs įspė­ji­mą, kai elek­tro­ni­niu pa­štu iš­siun­tė kvie­ti­mą pri­si­dė­ti prie jų ini­cia­ty­vos.

„Po­kal­bis yra apie tai, kad kvie­ti­mas pri­si­dė­ti prie pi­lie­ti­nių ini­cia­ty­vų ar­ba da­ly­vau­ti vie­ša­me ren­gi­ny­je nė­ra tas pats kaip kvie­ti­mas žmo­gui nu­ei­ti į ma­sa­žo sa­lo­ną ar­ba pirk­ti ka­vos apa­ra­tą. Tai vi­siš­kai ki­to­kio po­bū­džio vei­ki­mas, to­dėl ne­ga­li tai­ky­ti tos pa­čios lo­gi­kos, ku­rią tai­kai, kai re­gu­liuo­ji tie­sio­gi­nę rin­ko­da­rą“, – BNS sa­kė TILS va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas.

„Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ lap­kri­tį ga­vo Vals­ty­bi­nės duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­jos (VDAI) raš­tą, kad in­for­muo­da­mas apie Lie­tu­vos ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų re­gis­tro funk­ci­jas „Trans­pa­ren­cy in­ter­na­tio­nal“ tei­kė tie­sio­gi­nės rin­ko­da­ros pa­siū­ly­mą. Ins­pek­ci­ja pa­brė­žė, kad to­kie pra­ne­ši­mai elek­tro­ni­niu pa­štu tu­ri bū­ti siun­čia­mi tik ga­vus ad­re­sa­to su­ti­ki­mą.

TILS va­do­vo tei­gi­mu, po to­kio pre­ce­den­to ky­la klau­si­mas, kaip ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos tu­rė­tų, pa­vyz­džiui, siųs­ti kvie­ti­mus į dis­ku­si­jas ar pri­si­jung­ti prie ki­tų ini­cia­ty­vų ir ra­gi­no Duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ją pa­teik­ti gai­res, ku­rio­mis va­do­vau­da­mo­si ga­lė­tų veik­ti ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos bei nu­ma­ty­ti ati­tin­ka­mas pa­tai­sas nau­jo­je As­mens duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mo re­dak­ci­jo­je.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja BNS nu­ro­dė, kad kol kas nė­ra ga­vu­si vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų skun­dų dėl šiuo me­tu ga­lio­jan­čios tvar­kos.

Tiek mi­nis­te­ri­ja, tiek VDAI at­krei­pia dė­me­sį, kad ver­tin­ti nu­ro­dy­mo tei­sė­tu­mą ga­lė­tų teis­mas. TILS va­do­vo S.Mu­rav­jo­vo tei­gi­mu, šis va­rian­tas svars­to­mas, ta­čiau jis pa­brė­žė, kad at­sa­ky­mo, kaip in­for­muo­ti apie sa­vo veik­lą ne­pa­žei­džiant įsta­ty­mų, ne­vy­riau­sy­bi­nin­kams rei­kė­tų kuo grei­čiau.

Duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­jos duo­me­ni­mis, šiuo me­tu as­me­nims pa­sis­kun­dus dėl gal­būt ne­tei­sė­tai gau­na­mų tie­sio­gi­nės rin­ko­da­ros pra­ne­ši­mų, ins­pek­ci­ja to­kį at­ve­jį ti­ria ir pri­klau­so­mai nuo nu­sta­ty­tų pa­žei­di­mų pir­mą kar­tą pa­da­rius pa­žei­di­mą ga­li bū­ti ski­ria­ma 144–289 eu­rų bau­da, o už pa­kar­to­ti­nį pa­žei­di­mą ga­li grės­ti 289–579 eu­rų bau­da.

Nuo 2017 me­tų sau­sio 1 die­nos mi­nė­tos bau­dos di­dės. Bau­da as­me­nims sieks nuo 150–580 eu­rų, o ju­ri­di­nių as­me­nų va­do­vams ar ki­tiems at­sa­kin­giems as­me­nims – 300–1150 eu­rų. Už pa­kar­to­ti­nai pa­da­ry­tus nu­si­žen­gi­mus as­me­nims grės 550–1200 eu­rų bau­da, ju­ri­di­nių as­me­nų va­do­vams ar ki­tiems at­sa­kin­giems as­me­nims – 1100–3000 eu­rų bau­da.