Z. Vaigauskas siūlo balsavimą internetu įteisinti daliai rinkėjų
Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas ma­no, kad ar­ti­miau­siuo­se rin­ki­muo­se ne­rei­kė­tų įves­ti vi­suo­ti­nio bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu, o įtei­sin­ti jį tik da­liai rin­kė­jų.

LNK ži­nioms už rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mą at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos va­do­vas tvir­ti­no, kad in­ter­ne­ti­niu bal­sa­vi­mu pra­džio­je ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti emig­ran­tai ir pi­lie­čiai, esan­tys lai­vuo­se ir ka­ri­nė­se mi­si­jo­se.

„Dėl to, kad ne­ap­si­gau­tu­mė­me, sa­ky­ki­me, jei iš­tik­tų ko­kia nors ne­sėk­mė per pa­tį in­ter­ne­ti­nį bal­sa­vi­mą, kad ne­bū­tų to­kių prob­le­mų. An­tra, kad ne­bū­tų kri­ti­kos po bal­sa­vi­mo, kad čia kaž­kas ga­li kaž­ką blo­gai pa­da­ry­ti - tai (rei­kė­tų) įsi­ti­kin­ti iš da­lies, kaip vyks­ta“, - LNK ži­nioms sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Jo tei­gi­mu, bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu sis­te­ma ga­lė­tų kai­nuo­ti apie mi­li­jo­ną eu­rų.

Jis taip pat pri­pa­ži­no, kad įtei­si­nus bal­sa­vi­mą in­ter­ne­tu, kil­tų pa­pil­do­ma rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mo ri­zi­ka, ta­čiau, Z.Vai­gaus­ko nuo­mo­ne, efek­ty­vių prie­mo­nių tam už­kirs­ti ke­lią tu­rė­tų ir po­li­ci­ja.

An­tra­die­nį Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos gy­ven­to­jų apk­lau­sos duo­me­nys ro­do, kad 56 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų pa­si­sa­ko už bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu įtei­si­ni­mą kaip pa­pil­do­mą ga­li­my­bę da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se.

Ar­ti­miau­si rin­ki­mai Lie­tu­vos lau­kia 2016-ųjų spa­lį, kai bus ren­ka­mas Sei­mas.