Z.Vaigauskas: šią sekundę atsistatydinti negaliu
Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) va­do­vas Ze­no­nas Vai­gaus­kas sa­ko šiuo me­tu ne­ga­lin­tis at­sis­ta­ty­din­ti dėl ne­sklan­du­mų or­ga­ni­zuo­jant rin­ki­mus, nes rei­kia už­baig­ti juos vyk­dy­ti, bet po rin­ki­mų ža­da „tą klau­si­mą spręs­ti ne­ati­dė­lio­jant“.

„Ma­no ka­den­ci­ja bai­gia­si, ma­ny­čiau,šią se­kun­dę to da­ry­ti (at­sis­ta­ty­din­ti) ne­ga­lė­čiau, dėl to, kad rei­kia pa­si­rū­pin­ti, kad bū­tų pa­bai­gia­mi skelb­ti re­zul­ta­tai, nu­sta­to­mi, o po to tą klau­si­mą rei­kia spręs­ti ir ne­ati­dė­lio­jant“, – pir­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją į klau­si­mą, ar ne­ke­ti­na at­sis­ta­ty­din­ti, at­sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad Vy­riau­sią­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją Sei­mas su­da­ro po par­la­men­to rin­ki­mų pra­ėjus ne ma­žiau kaip 140 ir ne dau­giau kaip 200 die­nų, t.y. nau­ja ko­mi­si­ja tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­ta pra­ėjus iki pus­me­čio po rin­ki­mų.

Trauk­tis Z.Vai­gaus­ką rin­ki­mų nak­tį par­agi­no kai ku­rie po­li­ti­kai, tarp jų prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, kai pa­si­bai­gus bal­sa­vi­mui ke­lias va­lan­das stri­go re­zul­ta­tų skel­bi­mas – nuo 20 val. už­da­rius rin­ki­mų apy­lin­kes be­veik iki vi­dur­nak­čio VRK ne­skel­bė jo­kių ofi­cia­lių rin­ki­mų re­zul­ta­tų. Pa­sak Z.Vai­gaus­ko, tai įvy­ko dėl IT sis­te­mą pri­žiū­rin­čios bend­ro­vės kal­tės.

Taip pat die­ną maž­daug pus­va­lan­džiui bu­vo stri­gu­si VRK sis­te­ma ir ki­lo truk­džių rin­kė­jams bal­suo­jant ne sa­vo apy­lin­kė­je, o jun­gian­tis per elek­tro­ni­nius val­džios var­tus prie rin­kė­jo pus­la­pio tam ti­krą lai­ką bu­vo ga­li­ma ma­ty­ti ki­tų žmo­nių as­mens duo­me­nis.

Per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją rin­ki­mų nak­tį Z.Vai­gaus­kas at­sa­ky­da­mas į klau­si­mą dėl at­sis­ta­ty­di­ni­mo taip pat pa­brė­žė, kad tai – jo pa­sku­ti­nė ka­den­ci­ja.

„Iš pri­nci­po ne­do­va­no­ti­nas da­ly­kas, iš pri­nci­po jie pa­ve­da vi­sų pir­ma pa­tys sa­ve ir mū­sų ko­mi­si­ją, ir la­bai daug ką. Ne­ma­nau, kad čia nor­ma­li si­tua­ci­ja, kai taip da­ro­si per Sei­mo rin­ki­mus“, – sa­kė VRK va­do­vas.

„Pir­ma pa­lau­ki­me su re­zul­ta­tais, juos rei­kia pa­skelb­ti, su­tvar­ky­ti, kad ne­kel­tų abe­jo­nių, – į klau­si­mą, ar trauk­sis iš pos­to, at­sa­kė Z. Vai­gaus­kas, – Ga­lų ga­le ma­no ka­den­ci­ja bai­gia­si, aš ti­krai sa­kiau, kad jo­kiu bū­du ne­pre­ten­duo­ju į nau­ją ka­den­ci­ją, aš ir taip pa­kan­ka­mai il­gai esu ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.“

Z.Vai­gaus­kas Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai va­do­vau­ja jau dau­giau kaip 20 me­tų, nuo 1994-ųjų.