Z. Vaigauskas: Rinkimai vyksta sklandžiai, pažeidimų neužfiksuota
Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas sa­ko, kad sek­ma­die­nį an­tra­sis rin­ki­mų tu­ras vyks­ta sklan­džiai – pa­žei­di­mų ne­už­fik­suo­ta, tuo me­tu rin­kė­jų ak­ty­vu­mas yra ma­žes­nis nei prieš dvi sa­vai­tes.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas sa­ko, kad sek­ma­die­nį an­tra­sis rin­ki­mų tu­ras vyks­ta sklan­džiai – pa­žei­di­mų ne­už­fik­suo­ta, tuo me­tu rin­kė­jų ak­ty­vu­mas yra ma­žes­nis nei prieš dvi sa­vai­tes.

„An­tra­sis rin­ki­mų tu­ras vyks­ta sklan­džiai, vi­sos 106 rin­ki­mų apy­lin­kės at­si­da­rė lai­ku (...) Apie pa­žei­di­mus nie­ko ne­gir­dė­jau, ne­bu­vo jo­kių nu­sis­kun­di­mų. Ste­bė­to­jų, tie­są sa­kant, nė­ra la­bai daug, bet aš ma­nau, kad jų dau­giau pa­si­ro­dys rin­ki­mų pa­bai­go­je, ar­tė­jant bal­sų skai­čia­vi­mui“, – BNS sa­kė Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

Ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, iki 15 val. bal­sa­vo 13,35 proc. rin­kė­jų, o iš anks­to bal­sa­vo 6,16 proc. rin­kė­jų. Pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re iki 15 val. bu­vo bal­sa­vę 17,22 proc. rin­kė­jų, o dar 6,56 proc. bu­vo bal­sa­vę iš anks­to.

„Rin­kė­jų ak­ty­vu­mas nė­ra la­bai di­de­lis, oras ne­la­bai ge­ras, ly­no­ja, ta­čiau įsta­ty­mas nu­sta­to, kad šiuo at­ve­ju rin­kė­jų skai­čius nė­ra svar­bus. Tie rin­kė­jai ku­rie at­eis, jie ir iš­rinks sei­mo na­rį bei du me­rus“, – tei­gė Z.Vai­gaus­kas.

Jo­na­vos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je iki 15 val. bal­sa­vo 10,57 proc., Ša­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – 19,05 proc., o Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio apy­gar­do­je – 11,81 proc. rin­kė­jų.

„Ma­nau, kad an­tra­ja­me tu­re sa­vo va­lią, kar­tu su bal­sa­vu­siais iš anks­to, ga­li par­eikš­ti iki 25 proc. rin­kė­jų. Kaip an­tra­jam tu­rui, taip pat įver­ti­nus oro są­ly­gas, tai bū­tų ne­blo­gas re­zul­ta­tas“, – sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Dėl Sei­mo na­rio man­da­to Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio apy­gar­do­je var­žo­si Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas An­ta­nas Bau­ra bei Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos at­sto­vas Kris­tu­pas Kri­vic­kas. Dėl Jo­na­vos ra­jo­no me­ro pos­to ko­vo­ja so­cial­de­mo­kra­tas Eu­ge­ni­jus Sa­bu­tis ir li­be­ra­las Re­mi­gi­jus Osaus­kas, Ša­kių ra­jo­no me­ro vie­tos – kon­ser­va­to­rius Ed­ga­ras Pi­ly­pai­tis ir cen­tris­tas Vi­das Ci­ka­na.

Lais­va vie­ta Sei­me at­si­ra­do man­da­to at­si­sa­kius Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vei Gre­tai Kil­di­šie­nei. Ša­kiuo­se me­ras ren­ka­mas vie­to­je „vals­tie­čio“ Juo­zo Ber­ta­šiaus – jis at­sis­ta­ty­di­no, kai teis­mo bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu dėl pre­ky­bos po­vei­kiu, o Jo­na­vo­je – vie­to­je ūkio mi­nis­tru ta­pu­sio so­cial­de­mo­kra­to Min­dau­go Sin­ke­vi­čiaus.

Bal­sa­vi­mo apy­lin­kės šio­se rin­ki­mų apy­gar­do­se bus ati­da­ry­tos 7 val. ir jos veiks iki 20 va­lan­dos. Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja ti­ki­si, kad bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai pa­aiš­kės apie 22 va­lan­dą.