Z. Vaigauskas: Rinkimai vyksta sklandžiai, didesnių pažeidimų neužfiksuota
Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas sa­ko, kad sek­ma­die­nį vyks­tan­tys rin­ki­mai kol kas vyks­ta sklan­džiai, di­des­nių pa­žei­di­mų ne­už­fik­suo­ta.

„Vis­kas vyks­ta la­bai sklan­džiai. in­ter­ne­to ry­šys vei­kia nor­ma­liai, ak­ty­vu­mas ne­blo­gas, iš anks­to bal­sa­vu­sių­jų yra ma­žiau nei pa­pras­tai, pa­vyz­džiui, ka­lė­ji­muo­se bal­sa­vo apie pu­sė rin­kė­jų. Pa­žei­di­mų iš es­mės ne­bu­vo, iš­sky­rus, kad feis­bu­ke bu­vo ne­ti­ku­si rek­la­ma, va­kar va­ka­re Aykš čiuo­se ra­do sten­dą 25 me­trai nuo bal­sa­vi­mo apy­lin­kės. „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ vis­ką la­bai ste­bi, kiek ži­nau, kol kas ir jie nie­ko ne­už­fik­sa­vo“, – BNS sa­kė Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

Ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, iki 12 val. bal­sa­vo apie 10 proc. rin­kė­jų, o iš anks­to bal­sa­vo dar apie 6 proc. rin­kė­jų.

Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je sek­ma­die­nį ren­ka­mas Sei­mo na­rys, Jo­na­vos ir Ša­kių ra­jo­nuo­se – me­rai. Dėl Sei­mo na­rio man­da­to var­žo­si 11, dėl Jo­na­vos ra­jo­no me­ro – 6, Ša­kių – 5 kan­di­da­tai.

Lais­va vie­ta Sei­me at­si­ra­do man­da­to at­si­sa­kius Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vei Gre­tai Kil­di­šie­nei. Ša­kiuo­se me­ras ren­ka­mas vie­to­je „vals­tie­čio“ Juo­zo Ber­ta­šiaus – jis at­sis­ta­ty­di­no, kai teis­mo bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu dėl pre­ky­bos po­vei­kiu, o Jo­na­vo­je – vie­to­je ūkio mi­nis­tru ta­pu­sio so­cial­de­mo­kra­to Min­dau­go Sin­ke­vi­čiaus.

Bal­sa­vi­mo apy­lin­kės šio­se rin­ki­mų apy­gar­do­se bus ati­da­ry­tos 7 val. ir jos veiks iki 20 va­lan­dos.