Z. Vaigauskas: pusėje savivaldybių registruoti visuomeniniai rinkimų komitetai
Pu­sės sa­vi­val­dy­bių rin­kė­jai ga­lės rink­tis net tik tarp par­ti­jų, bet ir tarp ne­par­ti­nių kan­di­da­tų są­ra­šų. Kau­ne, Šiau­liuo­se ir Aly­tu­je re­gis­truo­ta po ke­tu­ris vi­suo­me­ni­nius rin­ki­mų ko­mi­te­tus, tuo me­tu Vil­niu­je - nė vie­no.

Tai pa­aiš­kė­jo šeš­ta­die­nį Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) bai­gus po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vių re­gis­tra­vi­mą.

Kaip BNS in­for­ma­vo VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas, po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viais re­gis­tra­vo­si 24 par­ti­jos, 57 vi­suo­me­ni­niai rin­ki­mų ko­mi­te­tai ir 15 sa­va­ran­kiš­kų pre­ten­den­tų į me­rus.

Par­ti­jos, ko­mi­te­tai ar as­me­nys ne­si­re­gis­tra­vę po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viais ne­ga­lės da­ly­vau­ti ki­tą­met vyk­sian­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se.

„Vir­šu­ti­nę ri­bą nu­brė­žė­me, dau­giau šis są­ra­šas ne­ga­li pa­si­pil­dy­ti, o su­ma­žė­ti ga­li“, - šeš­ta­die­nį BNS sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

VRK duo­me­ni­mis, vi­suo­me­ni­niai rin­ki­mų ko­mi­te­tai su­for­muo­ti 29 sa­vi­val­dy­bė­se. Tri­jo­se - Kau­ne, Šiau­liuo­se ir Aly­tu­je - kan­di­da­tuo­ti ga­lės po ke­tu­ris vi­suo­me­ni­nius rin­ki­mų ko­mi­te­tus. Pa­ne­vė­žio mies­te, Ra­sei­nių, Ši­lu­tės ra­jo­nuo­se, Vi­sa­gi­ne - po tris. Klai­pė­do­je re­gis­truo­ti du ne­par­ti­niai są­ra­šai.

Ke­lio­se sa­vi­val­dy­bė­se vi­suo­me­ni­niai ko­mi­te­tai sa­vo pa­va­di­ni­me nau­do­ja par­la­men­ta­ro Nag­lio Pu­tei­kio var­dą, jie pa­si­va­di­nę „Pu­tei­kis plius“ ar pan., Pa­ne­vė­žy­je sa­vo kan­di­da­tų są­ra­šą pla­nuo­ja kel­ti su ki­tu Sei­mo na­riu Po­vi­lu Urb­šiu su­si­jęs vi­suo­me­ni­nis ko­mi­te­tas, Šiau­liuo­se - ra­di­ka­lio­mis pa­žiū­ro­mis pa­gar­sė­ju­sio „Min­dau­go Ger­val­do su­si­vie­ni­ji­mas „Prieš ko­rup­ci­ją“, Vi­sa­gi­ne - „Vi­sa­gi­no pro­tes­ti­nis elek­to­ra­tas už per­mai­nas“.

Pa­sak Z.Vai­gaus­ko, kol kas da­bar­ti­nių ne­par­ti­nių kan­di­da­tų ak­ty­vu­mą su­nku ly­gin­ti su pra­ėju­siais rin­ki­mais, kai jiems pir­mą kar­tą leis­ta da­ly­vau­ti sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se. Mat tuo­met kan­di­da­tuo­ti ga­lė­jo ir pa­vie­niai as­me­nys, o da­bar tik įsta­ty­me nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tys są­ra­šai.

Šeš­ta­die­nį VRK ir apy­gar­dų rin­ki­mų ko­mi­si­jos taip pat pra­dė­jo po­li­ti­nių par­ti­jų bei vi­suo­me­ni­nių ko­mi­te­tų par­eiš­ki­nių do­ku­men­tų pri­ėmi­mą. Pa­sak Z.Vai­gaus­ko, pir­mą die­ną do­ku­men­tus pa­tei­kė aš­tuo­nios par­ti­jos ir vie­nas ko­mi­te­tas, bet jam pa­siū­ly­ta iš­tai­sy­ti klai­das.

Vi­si ke­lia­mi kan­di­da­tų są­ra­šai ir kan­di­da­tai bus už­re­gis­truo­ti tik tuo­met, kai su­lauks pa­kan­ka­mo rin­kė­jų pa­lai­ky­mo. Rei­kia­mų su­rink­ti par­ašų skai­čius svy­ruo­ja nuo 100 par­ašų Rie­ta­ve iki 1700 par­ašų Vil­niaus mies­te. Be­si­ke­lian­tie­ji Kau­ne pri­va­lės su­rink­ti ne ma­žiau kaip 1300, Klai­pė­do­je - 860, Šiau­liuo­se - 570, Pa­ne­vė­žy­je - 550 par­ašų.

Už­re­gis­truo­ti kan­di­da­tai ir jų są­ra­šai bus pa­skelb­ti iki sau­sio 30 die­nos.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir me­rų rin­ki­mai vyks ki­tų me­tų ko­vo 1 die­ną. Pir­mą kar­tą me­rai bus ren­ka­mi tie­sio­giai.