Z. Vaigauskas: nėra rinkimų be nesklandumų
Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) va­do­vas Ze­no­nas Vai­gaus­kas sa­ko ne­no­rin­tis ver­tin­ti sa­vo pa­ties dar­bo or­ga­ni­zuo­jant Sei­mo rin­ki­mus, ta­čiau kar­tu tvir­ti­na ne­ži­nan­tis vals­ty­bės, ku­rio­je per rin­ki­mus pa­vyk­tų iš­veng­ti ne­sklan­du­mų.

„Pats su­nkiau­sias dar­bas įver­tin­ti pa­ties sa­vo dar­bą, aš į tą klau­si­mą gal­būt ga­liu ir ne­at­sa­ky­ti. Čia tur­būt prob­le­ma ne tik VRK, ko­mi­si­jos, se­kre­to­ria­to, mes tu­ri­me rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­čių 14 tūkst. apy­gar­dų ir apy­lin­kių ko­mi­si­jų na­rių, jie pa­tys įvai­riau­si žmo­nės, siū­lo­mi po­li­ti­nių par­ti­jų“, – sek­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją į klau­si­mą, kaip ver­ti­na šių rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mą, at­sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Kar­tu jis tvir­ti­no, jog bū­ti­na rin­ki­mus įver­tin­ti pla­tes­niu mas­tu – kad bū­tų už­ti­krin­ta tei­sė į lais­vus ir de­mo­kra­tiš­kus rin­ki­mus.

„Prieš tai bu­vu­sių rin­ki­mų (tarp­tau­ti­nių ste­bė­to­jų) ver­ti­ni­mai bu­vo ti­krai aukš­ti, kad Lie­tu­voj vyks­ta lais­vi, są­ži­nin­gi, de­mo­kra­tiš­ki rin­ki­mai. Man bent jau tai, ką ži­nau iš šių rin­ki­mų, ti­krai jo­kios abe­jo­nės ne­ke­lia, kad jie to­kie ir iš­li­ko“, – sa­kė VRK va­do­vas.

„Dėl at­ski­rų da­ly­kų, ku­rie at­si­tin­ka per rin­ki­mus, ten­ka ap­gai­les­tau­ti, bet jų vi­siš­kai iš­veng­ti kai­nuo­tų mil­ži­niš­kas lė­šas, ir aš ne­ži­nau to­kios vals­ty­bės, kur jų pa­vyk­tų iš­veng­ti. Svar­biau­sia, kad bū­tų el­gia­ma­si są­ži­nin­gai, gar­bin­gai, pa­gal įsta­ty­mus su­da­rant vie­no­das ga­li­my­bes vi­siems kan­di­da­tams“, – kal­bė­jo Z.Vai­gaus­kas.

Jis pa­tvir­ti­no, kad sek­ma­die­nį trum­pam bu­vo su­tri­ku­si spe­cia­li rin­ki­mų sis­te­ma. Pa­sak Z.Vai­gaus­ko, dėl to ne­pa­to­gu­mų tu­rė­jo rin­kė­jai, ku­rie no­rė­jo bal­suo­ti ne sa­vo apy­lin­kė­je.

Taip pat per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pa­tvir­tin­ta, kad per elek­tro­ni­nius val­džios var­tus rin­kė­jo kor­te­lės at­sis­paus­din­ti pri­si­jun­gę rin­kė­jai tam ti­krą lai­ką ga­lė­jo ma­ty­ti ki­tų as­me­nų duo­me­nis. Ta­čiau bend­ro­vės „iT­ree Lie­tu­va“ va­do­vas Da­rius La­zaus­kas tvir­ti­no, kad prieš­in­gai nei skelb­ta, bu­vo ga­li­ma ma­ty­ti var­dą, pa­var­dę, gi­mi­mo da­tą bei ad­re­są, bet ne as­mens ko­dą. Be to, vie­nas pri­si­jun­gęs as­muo ga­lė­jo ma­ty­ti ne vi­sus, o vie­no prieš tai pri­si­jun­gu­sio žmo­gaus duo­me­nis.

„Bu­vo mi­ni­mas duo­me­nų nu­te­kė­ji­mas iš rin­kė­jo pus­la­pio, kad at­sis­paus­di­nant bu­vo ma­to­mi ki­tų pi­lie­čių, ku­rie ir­gi spaus­di­no rin­kė­jo pa­žy­mė­ji­mą, duo­me­nis, Šį at­ve­jį iš­nag­ri­nė­jo­me, jis ti­krai toks yra, yra apie 540 žmo­nių, ku­rie ga­lė­jo ma­ty­ti prieš tai bu­vu­sio žmo­gaus duo­me­nis, t. y. var­dą, pa­var­dę, gi­mi­mo da­tą ir ad­re­są, as­mens ko­do ten nė­ra. Tai tie as­me­nys, ku­rie jun­gė­si ne iš vie­šų­jų prie­igų, o per val­džios var­tus. Kas yra ge­rai – vi­si šie pri­si­jun­gi­mai už­fik­suo­ti, ir mes vis­ką at­sek­si­me ir pa­si­žiū­rė­si­me, ko­kia si­tua­ci­ja. Kas ge­rai, kad jie ga­lė­jo ma­ty­ti tik vie­ną prieš tai bu­vu­sį as­me­nį“, – pa­brė­žė D.La­zaus­kas.

Per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pa­skelb­ta, kad re­gio­nuo­se vie­na apy­lin­kė kol kas yra li­ku­si be elek­tros, o ki­ta – be in­ter­ne­to ry­šio.