Z. Vaigauskas: mano kadencija baigiasi
Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas sa­ko, kad tai – jo pa­sku­ti­nė ka­den­ci­ja, pa­si­gir­dus ra­gi­ni­mams at­sis­ta­ty­din­ti dėl ne­sklan­du­mų or­ga­ni­zuo­jant rin­ki­mus.

„Iš pri­nci­po ne­do­va­no­ti­nas da­ly­kas, iš pri­nci­po jie pa­ve­da vi­sų pir­ma pa­tys sa­ve, ir mū­sų ko­mi­si­ją ir la­bai daug ką. Ne­ma­nau, kad čia nor­ma­li si­tua­ci­ja, kai taip gau­na­si per Sei­mo rin­ki­mus“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pir­ma­die­nio nak­tį sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Po rin­ki­mų be­veik iki vi­dur­nak­čio VRK ne­skel­bė jo­kių rin­ki­mų re­zul­ta­tų, pa­sak Z.Vai­gaus­ko, dėl IT sis­te­mą pri­žiū­rin­čios bend­ro­vės kal­tės. Taip pat die­ną maž­daug pus­va­lan­džiui bu­vo stri­gu­si VRK sis­te­ma ir kio truk­džių rin­kė­jams bal­suo­jant ne sa­vo apy­lin­kė­je, o jun­gian­tis per elek­tro­ni­nius val­džios var­tus prie rin­kė­jo pus­la­pio tam ti­krą lai­ką bu­vo ga­li­ma ma­ty­ti ki­tų žmo­nių as­mens duo­me­nis.

„Pir­ma pa­lau­ki­me su re­zul­ta­tais, juos rei­kia pa­skelb­ti, su­tvar­ky­ti, kad ne­kel­tų abe­jo­nių, – į klau­si­mą, ar trauk­sis iš pos­to, at­sa­kė Z.Vai­gaus­kas, – Ga­lų ga­le ma­no ka­den­ci­ja bai­gia­si, aš ti­krai sa­kiau, kad jo­kiu bū­du ne­pre­ten­duo­ju į nau­ją ka­den­ci­ją, aš ir taip pa­kan­ka­mai il­gai esu ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas“.

Z.Vai­gaus­kas Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai va­do­vau­ja jau dau­giau kaip 20 me­tų – nuo 1994-ųjų.