Z.Vaigauskas: galutinis rinkėjų aktyvumas – 50,55 procento
Rin­kė­jų ak­ty­vu­mas Sei­mo rin­ki­muo­se su­da­rė 50,55 pro­cen­tų, pir­ma­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­tvir­ti­no Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) va­do­vas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

„Rin­kė­jai bu­vo ak­ty­vūs, gal ne tiek, kiek prieš ket­ve­rius me­tus, rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 50,5 proc. rin­kė­jų“, – sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Ga­lu­ti­nius rin­ki­mų re­zul­ta­tus VRK pla­nuo­ja pa­tvir­tin­ti spa­lio 30 die­ną, pra­ėjus sa­vai­tei po an­tro­jo rin­ki­mų tu­ro.

„Spa­lio 30 die­ną VRK pla­nuo­ja pa­tvir­tin­ti ga­lu­ti­nius Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tus ir pa­tvir­tin­ti, kas taps vi­sų 141 man­da­to sa­vi­nin­kais“, – sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Pa­sak Z.Vai­gaus­ko, mo­te­rys rin­ki­muo­se da­ly­va­vo ak­ty­viau nei vy­rai: „57 proc. vi­sų rin­kė­jų bu­vo mo­te­rys, 43 proc. vy­rų“.

Pa­ti ak­ty­viau­sia apy­lin­kė bu­vo Jū­rei­vių uos­ta­mies­ty­je – čia iš 277 į rin­ki­mų są­ra­šus įra­šy­tų jū­rei­vių bal­sa­vo 88 pro­cen­tai. Ma­žiau­siai ak­ty­vūs rin­kė­jai bu­vo Ąžuo­liu­ko apy­gar­do­je Vi­sa­gi­ne, čia ak­ty­vu­mas sie­kė 23,98 pro­cen­tus.

„Ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių skai­čius dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je bu­vo įpras­tas, gal kiek ma­žes­nis, bū­da­vo ir 6 pro­cen­tai, šiuo­se rin­ki­muo­se jis su­da­ro 4,14 pro­cen­to“, – sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, dau­giau­siai bal­sų dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je su­rin­ko Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga bei Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai – kol kas dar nė­ra duo­me­nų iš vi­sų apy­lin­kių ir ko­va tarp šių par­ti­jų dėl pir­mo­sios vie­tos vyks­ta bal­sas į bal­są. Jos dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je kiek­vie­na pre­ten­duo­ja į 20–19 man­da­tų.