Z. Vaigauskas: gali tekti koreguoti rinkimų rezultatus
Dėl įsta­ty­mų pa­žei­di­mų ga­li tek­ti ko­re­guo­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus, pra­si­žen­gė­lius brau­kiant iš man­da­tų da­ly­bų, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

„Mes dar tu­rė­si­me ati­džiai su­si­pa­žin­ti ir įver­tin­ti vi­sus pa­da­ry­tus rin­ki­mų pa­žei­di­mus, svars­to­ma, kad gal­būt dėl kai ku­rių kan­di­da­tų, jei pa­aiš­kės, kad jie yra pra­si­žen­gę ar­ba jų at­žvil­giu bu­vo pa­da­ry­ti pra­si­žen­gi­mai, ga­li bū­ti pri­ima­ma­mos prie­mo­nės - jie brau­kia­mi iš kan­di­da­tų są­ra­šų, pra­lei­džia­mi kan­di­da­tų są­ra­šuo­se su­tei­kiant man­da­tus“, - pir­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

VRK va­do­vas tei­gė ne­ga­lin­tis įvar­dy­ti, kas kon­kre­čiai ga­li su­si­lauk­ti to­kių sank­ci­jų, nes me­džia­ga dar ti­ria­ma. Skau­džiau­siu įvy­kiu Z.Vai­gaus­kas pa­va­di­no Tra­kų sa­vi­val­dy­bę, kur ras­tos pa­žeis­tos iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo vo­kų plom­bos. Biu­le­te­nius iš pa­žeis­tų vo­kų skai­čiuo­jant at­ski­rai pa­aiš­kė­jo, kad dau­gu­ma jų bu­vo vie­nos par­ti­jos - Li­be­ra­lų są­jū­džio - kan­di­da­tų nau­dai.

„Mū­sų nuo­mo­ne, plom­bos ti­krai bu­vo pa­žeis­tos, pir­mą kar­tą su tuo su­si­du­ria­me. (...) Mums ga­na di­de­lė mįs­lė, ko­dėl tie vo­kai bu­vo perk­li­juo­ja­mi, at­plė­šia­mi, ke­lia­mos įvai­rios ver­si­jos, mes ti­ki­mės ir po­li­ci­jos pa­gal­bos, kaip įver­tin­ti, ko­dėl taip vo­kai bu­vo kli­juo­ja­mi. Tu­ri­me kai ku­rią in­for­ma­ci­ją apie jų skai­čia­vi­mą, ne­atsk­lei­džiant bal­sa­vi­mo pa­slap­ties, aki­vaiz­džiai ma­to­ma, kad da­lis biu­le­te­nių bu­vo ne­ga­lio­jan­tys, bet di­džio­ji da­lis bal­suo­ta už vie­nos par­ti­jos tuos pa­čius kan­di­da­tus“, - sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

„Tuo­se vo­kuo­se, kaip mums pra­ne­šė mū­sų ko­mi­si­jos na­rys Jo­nas Ud­ris, dau­giau­siai bal­sų ati­duo­ta už Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­dį ir kai ku­riuos jų kan­di­da­tus. Čia, sa­ky­čiau, pa­ti ne­ma­lo­niau­sia is­to­ri­ja, su ku­ria mums te­ko su­si­dur­ti va­kar“, - re­ziu­ma­vo ko­mi­si­jos va­do­vas.

Li­be­ra­lų ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis sa­kė no­rin­tis, kad ty­ri­mai bū­tų kuo grei­čiau at­lik­ti, o kal­tie­ji - nu­baus­ti.

„Kal­bant apie Tra­kus, esa­me su­in­te­re­suo­ti, kad vi­si ty­ri­mai, ku­rie yra pra­dė­ti, bū­tų mak­si­ma­liai grei­tai iš­siaiš­kin­ti. Siek­si­me mak­si­ma­laus skaid­ru­mo. Jei­gu tik bus aiš­kiai nu­sta­ty­ta, kad tie pa­žei­di­mai tu­ri įta­kos rin­ki­mų re­zul­ta­tams, mes pa­tys rei­ka­lau­si­me ir pra­šy­si­me, kad rin­ki­mai bū­tų pa­kar­to­ti“, - žur­na­lis­tams sa­kė E.Ma­siu­lis.

Po­li­ci­ja pir­ma­die­nį pra­ne­šė, kad dėl ga­li­mų rin­ki­mų pa­žei­di­mų gau­ta 413 pra­ne­ši­mų, pra­dė­ti 35 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai, iš jų še­ši - bal­sa­vi­mo die­ną.

Sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se dau­giau­sia bal­sų su­rin­ko val­dan­tie­ji so­cial­de­mo­kra­tai, už juos bal­sa­vo 19,08 proc. rin­kė­jų. Tė­vy­nės są­jun­ga - Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai li­ko an­tri su 15,75 proc. bal­sų, Li­be­ra­lų są­jū­dis ga­vo 15,39 proc. bal­sų.

Dar­bo par­ti­ja su­rin­ko apie 9 proc. bal­sų, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos koa­li­ci­ja su Ru­sų al­jan­su - 8 proc., Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga - 7 proc., o „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ su­lau­kė apie 6 proc. rin­kė­jų par­amos.