Z. Vaigauskas: gali būti keliamas klausimas dėl viso „tvarkiečių“ sąrašo
Po po­li­ci­jos įta­ri­mų dėl ga­li­mo rin­kė­jų bal­sų pir­ki­mo Ši­lu­tė­je „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ bei jos kan­di­da­tų nau­dai, ga­li bū­ti ke­lia­mas klau­si­mas ir dėl vi­sos par­ti­jos re­zul­ta­tų, sa­ko Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

„Tiek dėl dau­gia­man­da­tės rin­ki­mų re­zul­ta­tų, tiek pa­čiam kan­di­da­tui, tiek kan­di­da­tų są­ra­šui, ma­no su­pra­ti­mu, klau­si­mai bus ke­lia­mi, mes kel­si­me. Nes Ši­lu­tės apy­gar­do­je yra 22 tūks­tan­čiai rin­kė­jų bal­sa­vę. Ki­tas da­ly­kas, kad par­ti­ja virš bar­je­ro yra su­rin­ku­si per 5 tūks­tan­čius bal­sų. Ir anks­tes­niuo­se rin­ki­muo­se kal­ti­ni­mų bū­ta (...). Dėl dau­gia­man­da­tės tu­rė­si­me įver­tin­ti, ar Kęs­tas Koms­kis lie­ka kan­di­da­tas, ar są­ra­šas lie­ka. Ma­nau, kad tą klau­si­mas kels ir po­li­ti­kai, ir mes pa­tys tu­rė­si­me ver­tin­ti“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Anot jo, VRK spren­di­mai pri­klau­sys nuo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo re­zul­ta­to. Jis sa­ko, kad dėl ty­ri­mo ne­si­keis tik si­tua­ci­ja vien­man­da­tė­je Ši­lu­tės apy­gar­do­je, kur K.Koms­kis li­ko tre­čias ir ne­bep­re­ten­duo­ja tap­ti Sei­mo na­riu.

Kęs­tas Koms­kis Dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je pir­ma­ja­me tu­re po rin­kė­jų rei­tin­ga­vi­mo iš 2-osios są­ra­šo vie­tos nu­kri­to į 4-ąją. Par­ti­ja su­rin­ko 5,33 proc. bal­sų – tai tu­rė­tų už­ti­krin­ti 5 vie­tas par­la­men­te.

VRK nu­ro­do, jog bū­ti­ną 5 proc. da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų ri­bą no­rint par­ti­jai pa­tek­ti į Sei­mą su­da­ro – 63569 rin­kė­jų, tuo me­tu „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš vi­so su­rin­ko 67794 bal­sus, t.y. „tvar­kie­čius“ nuo rei­kia­mo per­kop­ti 5 proc. bar­je­ro ri­bos ski­ria 4225 bal­sų.

Ket­vir­ta­die­nį po­li­ci­ja pra­ne­šė su­lai­kiu­si sep­ty­nis as­me­nis, ku­rie įta­ria­mi rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mu Ši­lu­tė­je, an­tra­die­nį jų na­muo­se at­lik­tos kra­tos. BNS šal­ti­niai pa­tvir­ti­no, kad ty­ri­me dėl ga­li­mo bal­sų pir­ki­mo fi­gū­ruo­ja Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko „tvar­kie­čio“ Kęs­to Koms­kio pa­var­dė.

Z.Vai­gaus­kas pa­tvir­ti­no, kad po­li­ci­ja in­for­ma­vo VRK apie ga­li­mą bal­sų pir­ki­mą dar iki ket­vir­ta­die­nio, kuo­met bu­vo iš­pla­tin­tas pra­ne­ši­mas.

Z.Vai­gaus­kas pa­brė­žia, kad vi­si spren­di­mai bus pri­ima­mi tik po kon­kre­tes­nės in­for­ma­ci­jos iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me, nes VRK ne­ga­li at­mes­ti teo­ri­nės ga­li­my­bės dėl ga­li­mos pro­vo­ka­ci­jos.

„Aš la­bai abe­jo­ju, kad po­li­ci­ja bū­tų tą pa­da­riu­si“, – sa­ko VRK va­do­vas.

Po­li­ci­ja ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė su­lai­kiu­si sep­ty­nis as­me­nis, ku­rie įta­ria­mi rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mu Ši­lu­tė­je, pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas. An­tra­die­nį jų na­muo­se at­lik­tos kra­tos. Pro­ku­ro­rai BNS pa­tvir­ti­no, kad by­lo­je yra ir dau­giau as­me­nų, ku­riems yra par­eikš­ti įta­ri­mai, bet jie nė­ra su­im­ti.

Po­li­ci­ja: bal­sų pir­ki­mas vy­ko vi­sos par­ti­jos naudai

Bal­sų pir­ki­mas Ši­lu­tė­je vy­ko ne at­ski­rų kan­di­da­tų, o par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ nau­dai, tvir­ti­na po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas Ed­var­das Ši­le­ris.

Jis taip pat pa­tvir­ti­no, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas dar spa­lio 6-ąją, bet pats bal­sų pir­ki­mas įvy­ko spa­lio 9-ąją, rin­ki­mų die­ną.

„Taip, tai bu­vo fak­tas ir mes tai ži­no­jo­me, – pa­klaus­tas, ar bal­sai bu­vo nu­pirk­ti, žur­na­lis­tams Po­li­ci­jos de­par­ta­men­te ket­vir­ta­die­nį sa­kė E.Ši­le­ris. – Bū­tent rin­ki­mų nak­tį mes šio iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ne­skel­bė­me, nes bu­vo at­lie­ka­mi ak­ty­vūs ty­ri­mo veiks­mai, ir bū­tent dėl ga­li­mos ty­ri­mo tak­ti­kos tas ir bu­vo pa­si­rink­ta“.

Po­li­ci­ja kol kas ne­lin­ku­si įvar­dy­ti tiks­laus nu­pirk­tų bal­sų skai­čiaus dėl at­lie­ka­mo ty­ri­mo. Bal­sų pir­ki­mo fak­tą, anot E.Ši­le­rio, ga­lės pa­tvir­tin­ti tik teis­mas, bet jis sa­ko, kad bu­vo per­ka­ma „ne­ma­žai bal­sų“. Jis taip pat pa­tvir­ti­no, kad bu­vo per­ka­mi bal­sai ne už at­ski­rus „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ kan­di­da­tus vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, o „dėl dau­gia­man­da­tės apy­gar­dos“, t.y. už par­ti­ją.

„Da­lis taip, da­lis ne“, – sa­kė E.Ši­le­ris, pa­klaus­tas, ar da­lis įta­ria­mų­jų pri­pa­ži­no įta­ri­mus.

E.Ši­le­ris sa­ko, kad šis iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mo bal­sų pir­ki­mo – kliu­dy­mo pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų tei­se api­ma tik Ši­lu­tės apy­gar­dą.

Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra in­for­muo­ja, kad at­li­kus pir­mi­nius veiks­mus nu­sta­ty­ta, jog Ši­lu­tės gy­ven­to­jams „už al­ko­ho­lį, ci­ga­re­tes ir gry­nuo­sius pi­ni­gus rin­kė­jams siū­lė bal­suo­ti už kan­di­da­tus, pri­klau­san­čius vie­nai iš par­ti­jų“.

„Jo­kios pa­slap­ties nė­ra – tai yra „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, – sa­ko E.Ši­le­ris, ne­nei­gęs, kad pir­ki­mas vyk­dy­tas ne už vie­ną kan­di­da­tą, bet už kiek – ne­de­ta­li­za­vo.

Ket­vir­ta­die­nį po­li­ci­jai pra­ne­šus apie at­lie­ka­mą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl bal­sų pir­ki­mo Ši­lu­tė­je bei pa­si­ro­džius in­for­ma­ci­jai, jog ty­ri­me fi­gū­ruo­ja Ši­lu­tės apy­gar­do­je kan­di­da­tuo­jan­čio „tvar­kie­čio“ Kęs­to Koms­kio pa­var­dė, šis pra­ne­šė su­stab­dęs sa­vo na­rys­tę par­ti­jo­je bei nu­si­ša­li­nęs jo­je nuo vi­sų par­ei­gų.

„Tvar­kie­čiai“ atsiriboja

Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­si­ri­bo­ja nuo bal­sų pir­ki­mo skan­da­lo Ši­lu­tė­je ir bet ko­kių są­sa­jų su as­me­ni­mis, ku­rie gal­būt ne­tei­sė­tai el­gė­si per rin­ki­mus į Sei­mą bei ra­gi­na įver­tin­ti tei­sė­sau­gos veiks­mus.

„In­for­ma­ci­ja apie po­li­ci­jos ne­va „de­mas­kuo­tą gau­ją, ku­ri įta­ria­ma pir­ku­si bal­sus par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mo kan­di­da­tų nau­dai“ yra ten­den­cin­ga ir vi­siš­kai ne­ati­tin­ka ti­kro­vės. Tai – pro­vo­ka­ci­ja, ku­ria sie­kia­ma kves­tio­nuo­ti rin­kė­jų va­lią ir mes­ti še­šė­lį mū­sų kan­di­da­tams, ku­rie tei­sė­tai bei skaid­riai vyk­dė rin­ki­mų kam­pa­ni­ją“ – par­eiš­kė lai­ki­na­sis par­ti­jos pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis.

Pa­sak jo, pats iki­teis­mi­nio ty­ri­mo po­bū­dis ke­lia rim­tų abe­jo­nių, nes po­li­ci­jos ir kai ku­rių ži­niask­lai­dos prie­mo­nių veiks­mai esą ga­li bū­ti re­ži­suo­ja­mi, sie­kiant pa­da­ry­ti spau­di­mą Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai ir įta­ką rin­ki­mų re­zul­ta­tams.

„Me­la­gin­gų ži­nių pa­sklei­di­mas prieš Sei­mo rin­ki­mų an­trą­jį rin­ki­mų tu­rą apie įvy­kius Ši­lu­tė­je par­ti­jos kan­di­da­tams da­ro di­džiu­lę ža­lą. Tei­sė­sau­gos struk­tū­rų veiks­mai ar­ti­miau­siu me­tu tu­rės bū­ti kruopš­čiai iš­tir­ti ir tei­siš­kai įver­tin­ti“, – sa­ko­ma par­ti­jos pra­ne­ši­me.

Ja­me pa­žy­mi­ma, kad par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ rin­ki­mų šta­bas ne­ga­lė­jo dis­po­nuo­ti ir ne­dis­po­na­vo jo­kio­mis gry­nų­jų pi­ni­gų su­mo­mis ar ki­tais re­sur­sais, ku­rie yra nu­ro­dy­ti Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to pa­teik­to­je in­for­ma­ci­jo­je apie pra­dė­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl bal­sų pir­ki­mo.

Ano­ni­mi­nis pra­ne­ši­mas apie ga­li­mą rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mą gau­tas spa­lio 6 die­ną. Tą pa­čią die­ną pra­dė­ti du iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl ban­dy­mų pa­pirk­ti rin­kė­jus. Vė­liau šie ty­ri­mai bu­vo su­jung­ti į vie­ną.

At­li­kus pir­mi­nius veiks­mus, nu­sta­ty­ta, kad Ši­lu­tės gy­ven­to­jai, per rin­ki­mus į Sei­mą už al­ko­ho­lį, ci­ga­re­tes ir gry­nuo­sius pi­ni­gus rin­kė­jams siū­lo bal­suo­ti už kan­di­da­tus, pri­klau­san­čius vie­nai iš par­ti­jų. Nei po­li­ci­ja, nei pro­ku­ra­tū­ra ne­ko­men­tuo­ja, ko­kia tai par­ti­ja.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas K.Koms­kis ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė stab­dan­tis na­rys­tę par­ti­jo­je „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Trauk­tis iš vi­sų par­ei­gų par­ti­jo­je jis nu­ta­rė, nes no­ri ga­ran­tuo­ti grei­tą ir iš­sa­mų ty­ri­mą dėl ga­li­mo bal­sų pir­ki­mo Ši­lu­tė­je, BNS sa­kė lai­ki­na­sis „tvar­kie­čių“ pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis.

„Tvar­kie­tis“ K.Koms­kis Ši­lu­tės apy­gar­do­je tarp vien­man­da­ti­nin­kų li­ko tre­čias su 15,34 proc. bal­sų.

K. Koms­kis: ma­ne sie­kia­ma pašalinti

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis tei­gia ne­tu­rįs nie­ko bend­ro su ga­li­mu bal­sų pir­ki­mu Ši­lu­tė­je ir tvir­ti­na, kad jį no­ri­ma pa­ša­lin­ti iš po­li­ti­nio gy­ve­ni­mo.

„Vi­sos pa­sta­ruo­ju me­tu vie­na po ki­tos vie­šo­je erd­vė­je pa­si­ro­dan­čios ir plė­to­ja­mos is­to­ri­jos pri­me­na ne ką ki­tą kaip ge­rai ap­gal­vo­tas pa­stan­gas ne tik pa­ken­ti par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ rin­ki­muo­se, bet ir pa­ša­lin­ti ma­ne iš po­li­ti­nio gy­ve­ni­mo. Net jei tai trak­tuo­čiau kaip su­ta­pi­mus, tiek jų vie­nu me­tu bū­ti ne­ga­li. Juo la­biau, kad nė su vie­na is­to­ri­ja ab­so­liu­čiai ne­tu­riu nie­ko bend­ro“, – ket­vir­ta­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas K.Koms­kis.

Jis pa­tvir­ti­no, kad „siek­da­mas ne­pa­kenk­ti par­ti­jos įvaiz­džiui ir re­pu­ta­ci­jai“ nu­ta­ręs lai­ki­nai pa­si­trauk­ti iš par­ti­jos na­rių, kol ne­bus baig­ti vi­si iki­teis­mi­niai ty­ri­mai ir iš­siaiš­kin­ta iki ga­lo.

„Tu­riu ome­ny­je ne tik šią ga­li­mo bal­sų pir­ki­mo, bet ir šuns Ram­zio is­to­ri­ją“, – tei­gė K.Koms­kis.

Anks­čiau K.Koms­kis tu­rė­jo ne­ma­lo­nu­mų dėl to, kad jo bro­lis Ar­vy­das Koms­kis miš­ke nu­šo­vė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį Ram­zį, kai šis se­kė kon­tra­ban­di­nin­kų pėd­sa­kais. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas tuo­met par­eiš­kė, kad iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl šio at­ve­jo tu­rė­tų at­lik­ti pro­ku­ra­tū­ra, o ne pa­tys pa­sie­nie­čiai. Tai įver­tin­ta kaip ki­ši­ma­sis į ty­ri­mą.