Z. Vaigauskas: depolitizuoti VRK – sudėtingas reikalas
Il­ga­me­tis Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas tei­gia pri­ta­riąs idė­jai de­po­li­ti­zuo­ti VRK. Ta­čiau pa­ste­bi, kad tai pa­da­ry­ti nė­ra taip pa­pras­ta.

Šiuo me­tu Sei­me svars­to­mų VRK „išg­ry­ni­ni­mo“ pro­jek­tų es­mė – ko­mi­si­jos na­rius tu­ri siū­ly­ti tei­si­nin­kų or­ga­ni­za­ci­jos bei tei­sin­gu­mo mi­nis­tras, o ne par­ti­jos. „Po­ky­čiai VRK ti­krai rei­ka­lin­gi. Tik ko­kiu bū­du tą de­po­li­ti­za­ci­ją vyk­dy­ti? Tai su­dė­tin­gas klau­si­mas. Per sa­vo dar­bi­nę veik­lą esu ma­tęs daug įvai­rių ko­mi­si­jų, vi­sos jos sie­kė ir te­be­sie­kia pro­fe­sio­na­lu­mo, ob­jek­ty­vu­mo, ne­utra­lu­mo. Vie­noms tai se­ka­si ge­riau, ki­toms pra­sčiau“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Z. Vai­gaus­kas.

Jo ver­ti­ni­mu, ge­riau­siai šiuo po­žiū­riu se­ka­si se­nų­jų de­mo­kra­ti­nių vals­ty­bių ko­mi­si­joms Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, JAV. Pa­sak VRK va­do­vo, pa­sau­ly­je eg­zis­tuo­ja daug ir įvai­rių rin­ki­mų ko­mi­si­jų su­da­ry­mo va­rian­tų. „Kai kur dir­ba tik pro­fe­sio­na­lai tei­si­nin­kai, ki­tur – par­ti­jų at­sto­vai. Da­bar­ti­nė mū­sų sis­te­ma re­mia­si su­ba­lan­suo­to at­sto­va­vi­mo pri­nci­pu, kai nė vie­na par­ti­ja ne­tu­ri va­do­vau­jan­čios įta­kos“, – tei­gė VRK pir­mi­nin­kas. Ta­čiau kaip jis pa­ste­bė­jo, po­li­ti­nių par­ti­jų nu­ša­li­ni­mas nuo ko­mi­si­jos for­ma­vi­mo pa­pras­tai tu­ri ne­igia­mų pa­sek­mių. Anks­čiau ar vė­liau tos par­ti­jos pra­de­da ne­pa­si­ti­kė­ti to­kia rin­ki­mų ko­mi­si­ja.

Z. Vai­gaus­ko pa­ste­bė­ji­mu, bū­tent to­kį va­rian­tą siū­lo Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vai. „Ma­no su­pra­ti­mu, par­ti­jų at­sto­vai VRK tu­rė­tų iš­lik­ti ar­ba kaip pil­na­tei­siai, ar­ba kaip ypa­tin­gi na­riai, tu­rin­tys tei­sę su­si­pa­žin­ti su vi­sa me­džia­ga, da­ly­vau­ti po­sė­džiuo­se. Vis dėl­to, kaip ro­do pra­kti­ka, pa­sta­ra­sis sta­tu­sas le­mia ir ne­pil­na­ver­tę at­sa­ko­my­bę“, – pa­ste­bė­jo rin­ki­mų ži­no­vas. Jei ko­mi­si­ja bū­tų for­muo­ja­ma vien tik iš pro­fe­sio­na­lų, ku­rių nuo­la­ti­nis dar­bas bū­tų tik VRK, to­kie na­riai tu­rė­tų gau­ti ir ati­tin­ka­mą at­ly­gi­ni­mą. „Tai la­bai bran­giai kai­nuo­tų“, – pa­ste­bė­jo Z. Vai­gaus­kas. Jis abe­jo­jo, ar ar­ti­miau­siu me­tu bus at­si­sa­ky­ta par­ti­jų at­sto­vų VRK, grei­čiau­siai par­ti­jos vis dėl­to no­rės „ma­ty­ti vaiz­dą, kas da­ro­si ko­mi­si­jo­je“.

Z. Vai­gaus­ko ka­den­ci­ja baig­sis ki­tą­met ko­vo ar ge­gu­žės mė­ne­sį.

Li­be­ra­lų siū­lo­mos pa­tai­sos pa­nai­ki­na po­li­ti­nių par­ti­jų tei­sę de­le­guo­ti sa­vo at­sto­vus į VRK, to­kios pat tei­sės ne­ten­ka ir ša­lies pre­zi­den­tas. Li­be­ra­lai siū­lo, kad pa­gal nau­ją tvar­ką VRK bū­tų for­muo­ja­ma iš ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko ir dar 9 na­rių, tu­rin­čių aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Tei­sę juos de­le­guo­ti tu­rė­tų Tei­sė­jų ta­ry­ba, Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­ja ir Lie­tu­vos tei­sin­gu­mo mi­nis­tras. Pa­na­šiai siū­lo­ma de­po­li­ti­zuo­ti ir Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją.

Nuo 1992 me­tų VRK ket­ve­riems me­tams, li­kus ne ma­žiau kaip 100 ir ne dau­giau kaip 130 die­nų iki ei­li­nių Sei­mo rin­ki­mų, ko­mi­si­ją su­da­ro Sei­mas. Po pir­mo­jo nau­jai iš­rink­to Sei­mo po­sė­džio VRK su­dė­tis pa­tiks­li­na­ma, ta­čiau prieš ne­ei­li­nius Sei­mo rin­ki­mus ji ne­su­da­ro­ma. VRK su­da­ro­ma iš ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko, par­ti­jų, po­li­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų, ga­vu­sių Sei­mo na­rių man­da­tų dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je, pa­siū­ly­tų as­me­nų (po vie­ną nuo kiek­vie­nos par­ti­jos, po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos), tri­jų aukš­tą­jį tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių as­me­nų, pa­siū­ly­tų tei­sin­gu­mo mi­nis­tro (trys tei­si­nin­kai nu­sta­to­mi bur­tais iš 6 mi­nis­tro pa­siū­ly­tų kan­di­da­tū­rų), tri­jų aukš­tą­jį tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių as­me­nų, pa­siū­ly­tų Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos (trys tei­si­nin­kai nu­sta­to­mi bur­tais iš 6 Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos pa­siū­ly­tų kan­di­da­tū­rų).