Ž. Vaičiūnas: ministerijos panaikinimas nėra prioritetas
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) kan­di­da­tas į ener­ge­ti­kos mi­nis­trus Žy­gi­man­tas Vai­čiū­nas tei­gia, jog Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos nai­ki­ni­mas ir jos funk­ci­jų per­da­vi­mas Ūkio mi­nis­te­ri­jai yra an­traei­lis klau­si­mas.

„Dėl mi­nis­te­ri­jos už­da­ry­mo rei­kia žiū­rė­ti pla­čiau. Tai komp­lek­si­nis klau­si­mas, su­si­jęs su vi­so sek­to­riaus re­for­mo­mis. Pir­miau­sia rei­kia ver­tin­ti stra­te­gi­nius tiks­lus, o mi­nis­te­ri­jos už­da­ry­mas yra an­traei­lis da­ly­kas. Šia te­ma ne­bu­vo kal­ba­ma (su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te – BNS). Kal­bė­jo­me tik apie svar­biau­sius stra­te­gi­nius tiks­lus“, – po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te žur­na­lis­tams pir­ma­die­nį sa­kė Ž.Vai­čiū­nas.

Anot jo, pa­grin­di­niai tiks­lai ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je yra elek­tros tink­lų sinch­ro­ni­za­vi­mas su kon­ti­nen­ti­ne Eu­ro­pa bei pa­sip­rie­ši­ni­ma­sis Bal­ta­ru­si­jos sta­to­mai As­tra­vo at­omi­nei elek­tri­nei (AE).

„Stra­te­gi­niai tiks­lai yra ener­ge­ti­nis sau­gu­mas – sinch­ro­ni­za­vi­mas. Tu­ri­me su­jung­tas elek­tros rin­kas (...), tink­lus tu­ri­me in­teg­ruo­ti į eu­ro­pi­nį tink­lą. An­tra­sis tiks­las, ži­no­ma, yra As­tra­vo at­omi­nės jė­gai­nės prob­le­ma­ti­ka. Da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja, kai elek­tri­nė sta­to­ma ne­skaid­riai, nė­ra pri­im­ti­na. Vi­sais bū­dais ban­dy­si­me mo­bi­li­zuo­ti tarp­tau­ti­nes pa­stan­gas, kad ši elek­tri­nė ne­pra­dė­tų veik­ti, o jei­gu ji pra­dės veik­ti, už­ti­krin­ti, kad veik­tų sau­giau“, – kal­bė­jo Ž.Vai­čiū­nas.

Jo tei­gi­mu, sinch­ro­ni­za­vi­mas su kon­ti­nen­ti­ne Eu­ro­pa ti­kriau­siai įvyks per Len­ki­ją ir tai tu­rė­tų bū­ti pa­da­ry­ta iki 2025 me­tų. Po­li­ti­nį spren­di­mą dėl elek­tros tink­lų sinch­ro­ni­za­vi­mo tu­rės pri­im­ti vi­sos trys Bal­ti­jos ša­lys kar­tu su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK).

Bal­ti­jos ša­lys pra­ėju­sių me­tų gruo­dį su­ta­rė, kad iki 2025 me­tų vals­ty­bės tu­ri iš­ei­ti iš BRELL žie­do su Ru­si­ja ir Bal­ta­ru­si­ja bei sinch­ro­ni­niu re­ži­mu veik­ti su Eu­ro­pa. Lie­tu­va no­ri sinch­ro­ni­zuo­tis su kon­ti­nen­ti­ne Eu­ro­pa per Len­ki­ją, ta­čiau Es­ti­ja yra iš­kė­lu­si idė­ją tai pa­da­ry­ti su Suo­mi­ja per po­van­de­ni­nę jung­tį. Spe­cia­lis­tai to­kią ga­li­my­bę ver­ti­na skep­tiš­kai, mat tai bū­tų bran­gu ir tech­no­lo­giš­kai su­dė­tin­ga.

Šiuo me­tu Bal­ta­ru­si­ja sta­to As­tra­vo AE. Ji tu­rės du reak­to­rius, ku­rio kiek­vie­no ga­lia sieks 1200 me­ga­va­tų. Pir­mą­jį blo­ką pla­nuo­ja­ma įjung­ti ne anks­čiau 2018 me­tų an­tro­jo pus­me­čio, o an­tra­sis tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti 2020 me­tais. Sta­ty­bos ne­vyks­ta sklan­džiai, nuo­lat įvyks­ta di­des­nių ar ma­žes­nių in­ci­den­tų. Lie­pą at­lie­kant ban­dy­mus, kri­to reak­to­riaus kor­pu­sas, o rugp­jū­čio pa­bai­go­je jė­gai­nės sta­tyb­vie­tė­je žu­vo žmo­gus.

Ž.Vai­čiū­nas šiuo me­tu dir­ba Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos at­ašė Briu­se­ly­je. Iki 2014 me­tų rug­sė­jo jis dir­bo tuo­me­ti­nio ener­ge­ti­kos mi­nis­tro Ja­ros­la­vo Ne­ve­ro­vi­čiaus pa­ta­rė­ju, o 2011–2012 me­tais – ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­tru. Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jo­je Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir ES rei­ka­lų sky­riaus ve­dė­ju jis pra­dė­jo dirb­ti 2009 me­tais.

Po­li­ti­kos moks­lų ma­gis­tro laips­nį tu­rin­tis Ž.Vai­čiū­nas dar stu­di­juo­da­mas pra­dė­jo dirb­ti ana­li­ti­ku Vil­niaus re­gio­no plė­tros agen­tū­ro­je, vė­liau dir­bo ana­li­ti­ku Stra­te­gi­nių stu­di­jų cen­tre.